Gedaan met laden. U bevindt zich op: Recht van voorkoop in Vlaanderen (RVV)

Recht van voorkoop in Vlaanderen (RVV)

Het recht van voorkoop is een wettelijk recht dat de houder van dat recht de mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die verkocht worden, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden.

De Vlaamse overheid en de lokale overheden (provincies, gemeenten, intercommunales, ...) hebben in bepaalde gebieden een 'recht van voorkoop'. Als een overheid dat recht uitoefent, verwerft zij dus in de plaats van de kandidaat-koper de aangeboden onroerende goederen. Zij koopt dan tegen de prijs en de voorwaarden van de kandidaat-koper.

Rechten van voorkoop zijn voor overheidsinstellingen een instrument om hun opdracht van openbaar nut te realiseren op hun werkingsdomeinen (o.a. natuurbehoud, ruimtelijke ordening, woonbeleid, waterbeleid, scheepvaart, enz...)

In een gebied waar het voorkooprecht speelt, mag een eigenaar alleen verkopen nadat hij de begunstigden van het voorkooprecht de gelegenheid heeft gegeven hun recht uit te oefenen.

Waar geldt voorkooprecht?

Als u wilt weten of er een Vlaams voorkooprecht van toepassing is op een bepaald perceel kan u:

Het e-voorkooploket

Het e-voorkooploket is een uniek elektronisch loket voor alle bestaande en toekomstige Vlaamse decretale voorkooprechten.

Als aanbieder (instrumenterend ambtenaar) gebruikt u het e-voorkooploket om:

  • na te gaan of er voorkooprechten van toepassing zijn op een onroerend goed
  • aanbiedingen/kennisgevingen voorkooprecht te bezorgen aan de begunstigden
  • beslissingen over de al dan niet uitoefening van het voorkooprecht van de begunstigden te ontvangen.

Als begunstigde gebruikt u het e-voorkooploket voor het:

  • ontvangen van aanbiedingen/kennisgevingen voorkooprecht
  • meedelen van beslissingen over de al dan niet uitoefening van het voorkooprecht aan de aanbieder (instrumenterend ambtenaar).

Meer informatie over het e-voorkooploket(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

RVV-records opladen

Het agentschap Digitaal Vlaanderen zorgt voor de ontwikkeling, het aanmaken, het bijhouden en het bekendmaken van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ voor de werking van het e-voorkooploket.

Alle begunstigden van een voorkooprecht geven via het RVV-themabestand aan op welke percelen zij een voorkooprecht wensen uit te oefenen. Ze kunnen namelijk enkel nog hun voorkooprechten uitoefenen, indien zij de percelen waarop zij een voorkooprecht hebben, in het RVV-themabestand hebben ingeladen.

De stappen die u als begunstigde moet ondernemen om RVV-records op te laden, worden beschreven op de website van Digitaal Vlaanderen.