• Sinds 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloos renovatiekrediet. De rente die u op het renovatiekrediet betaalt, wordt volledig terugbetaald.
 • Vanaf 2023 wordt het renteloos renovatiekrediet hervormd naar een rentesubsidie (korting ten opzichte van de marktrentevoet). Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd wordt, hoe groter de rentesubsidie is.

Wie komt in aanmerking voor het renovatiekrediet

Voorwaarden met betrekking tot het gekochte pand

 • De woning of het appartement moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.
 • Het gaat over de aankoop (eigendomsoverdracht) van een woning of appartement (sinds 2021). Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen). ‘Aankoop’ kan ook andere situaties omvatten, zoals:
  • in volle eigendom na schenking of erfenis waarvoor een hypothecair hoofdkrediet aangegaan wordt om uit onverdeeldheid te treden.
  • de uitkoop van het deel van het hoofdkrediet van de mede-kredietnemers door een van de andere kredietnemers, bijvoorbeeld in geval van een scheiding.
 • De woning of het appartement is hoofdzakelijk bestemd voor particuliere (privé)doeleinden. Een renovatiekrediet kan dus niet worden gekoppeld aan een hoofdkrediet voor de aankoop van een gebouw met EPC niet-residentieel.
 • Het pand heeft een ondermaatse energieprestatie:
  • Een woning moet bij eigendomsoverdracht in 2021, 2022 of 2023 een EPC-Label E of F hebben
  • Een appartement moet bij eigendomsoverdracht
   • in 2021 en 2022 een EPC-Label D, E of F hebben
   • in 2023 een EPC-label E of F hebben.

  Voorwaarden met betrekking tot het renovatiekrediet

  • Er moet een hypothecair hoofdkrediet zijn dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning of appartement.
  • Het renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de renovatie, of sloop- en heropbouw van het pand.
  • De maximale looptijd van het renovatiekrediet bedraagt 20 jaar en mag niet langer zijn dan de looptijd van het hoofdkrediet voor de aankoop van het pand.

  Wat wordt er van u verwacht

  Met het renovatiekrediet verbindt u zich ertoe om de woning binnen vijf jaar na datum van de aankoop energiezuinig te renoveren. De energieprestatie van het pand moet daarna aanzienlijk verbeterd zijn.

  Woning

  Appartement

  2021-2022

  EPC-label E of F → EPC-label C of beter

  EPC-label D, E of F → EPC-label B of beter

  2023

  EPC-label E of F → EPC-label D of beter

  EPC-label E of F → EPC-label D of beter

  U moet zowel voor als na de renovatie het energielabel van uw woning of appartement bewijzen. Daarvoor legt u een energieprestatiecertificaat (EPC) voor.

  • Voor de renovatie: als u een woning koopt, krijgt u een EPC. Hou er rekening mee dat u alleen in aanmerking komt met een EPC dat opgemaakt is vanaf 2019. Indien nodig zal dus een nieuw, geactualiseerd EPC moeten worden opgemaakt. Sinds 1 januari 2022 moet u bij eigendomsoverdracht altijd een EPC opgemaakt vanaf 2019 voorleggen.
  • Na de renovatie: u moet opnieuw een EPC voorleggen als bewijs van het betere energielabel. Het is dus van belang dat u (op eigen kosten) al voorafgaand aan het bereiken van de einddatum de nodige stappen zet om een geactualiseerd EPC te bekomen. Ook een EPC-bouw, waarbij het E-peil berekend is na een ingrijpende energetische renovatie, volstaat als bewijs.

  Het is niet altijd eenvoudig om in te schatten of uw renovatieplannen haalbaar zijn en of ze het gewenste effect hebben op het vlak van energieprestatie. Om een zo realistisch mogelijke inschatting te maken, kunt u het best advies inwinnen bij uw architect, bij de energiedeskundige die het EPC van uw woning heeft opgesteld, of bij een Energiehuis(opent in nieuw venster).

  Renovatiekrediet aangaan

  • Het renovatiekrediet of de rentesubsidie moet altijd samen en gelijktijdig met het hoofdkrediet voor aankoop van het pand worden afgesloten bij dezelfde kredietgever.

   Het staat iedere kredietgever vrij om het renovatiekrediet aan te bieden. Uw financiële instelling regelt alles daarvoor. Momenteel kunt u voor het renovatiekrediet terecht bij de volgende:

  • Meerdere renteloze renovatiekredieten/rentesubsidies kunnen worden toegekend aan eenzelfde persoon indien u meer dan één onroerend goed hebt aangekocht dat voldoet aan de voorwaarden.

   Wel in aanmerkingNiet in aanmerking

   Als u naast een woning, waarop een renovatiekrediet lopend is, ook een appartement koopt dat aan de voorwaarden voldoet.

   Indien u een tweede verblijf koopt dat bestemd is voor verhuur moet het pand hoofdzakelijk bestemd zijn voor particulier (privé-)gebruik (gebruikte grondoppervlakte moet minstens 50% bedragen).

   Een kangoeroewoning is een zorgwoning en is te beschouwen samen met de hoofdwoning. Het is dus geen autonome woning en er is dus maar één renovatiekrediet mogelijk voor de gehele woning.
   Als u een appartemensgebouw koopt met meerdere appartementen kan voor ieder daarvan een renovatiekrediet worden aangevraagd.
   • Het aantal renovatiekredieten dat u kunt aanvragen, wordt bepaald door het aantal panden dat initieel worden aangekocht.
    Voorbeeld: voor de aankoop van één woning, gevolgd door sloop- en heropbouw van een gebouw met drie appartementen, zal slechts één enkel renovatiekrediet kunnen worden bekomen. De drie appartementen moeten het vooropgestelde label behalen (op basis van het EPC aangekochte gebouw). Als een woning met slecht label wordt verbouwd naar twee appartementen, kunt u slechts één enkel renovatiekrediet afsluiten voor de woning. De twee appartementen moeten het vooropgestelde label behalen.
   • Wanneer het pand na de renovatie echter minder wooneenheden omvat dan voorheen, dan hangt het aantal renovatiekredieten in dat geval af van het aantal wooneenheden dat u na de renovatie van uw pand zal overhouden.
    Voorbeeld: beschikte het pand over 3 wooneenheden, maar wordt dit na renovatie herleid tot 2 wooneenheden? Dan kunt u 2 keer een renovatiekrediet aanvragen.
  • Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) maakte een calculator om te berekenen hoeveel u bespaart met de rentesubsidie voor het renovatiekrediet(opent in nieuw venster) dat u afsluit bij een hypothecair krediet voor aankoop (van toepassing voor aankopen in 2021-2022). Voor aankopen vanaf 2023 wijzigt de rentesubsidie en is er nog geen calculator ter beschikking.

   • Voor woningen en appartementen aangekocht in 2021 en 2022 kunt u beroep doen op het renteloos renovatiekrediet. De rente die u op het renovatiekrediet betaalt, wordt volledig terugbetaald.

    EPC-label vóór renovatieMaximaal ontleningsbedrag
    renovatiekrediet
    Te bewijzen EPC-label
    na renovatie
    (binnen de 5 jaar)
    Terugbetaling van de rente door de Vlaamse overheid
    Woning
    met EPC-label E of F
    30.000 euroMinimaal
    EPC-label C
    100%
    45.000 euroMinimaal
    EPC-label B
    100%
    60.000 euroEPC-label A100%
    Appartement
    met EPC-label D, E of F
    30.000 euroMinimaal
    EPC-label B
    100%
    45.000 euroEPC-label A100%

   • Het renteloos renovatiekrediet wordt vanaf 2023 omgevormd tot een rentesubsidie, u krijgt dan een korting ten opzichte van de marktrentevoet. Hoe energiezuiniger u van plan bent om te renoveren, hoe groter de rentesubsidie. De datum van aanvraag van het krediet (niet de datum van de notariële akte), bepaalt of u onder de voorwaarden van 2022 of 2023 valt.

    EPC-label vóór renovatie Maximaal ontleningsbedrag
    renovatiekrediet
    Te bewijzen EPC-label
    na renovatie
    (binnen de 5 jaar)
    Rentesubsidie
    van de Vlaamse overheid (korting ten opzichte van de marktrentevoet)

    Woning
    met EPC-label E of F

    20.000 euroMinimaal
    EPC-label D
    -2%
    30.000 euroMinimaal
    EPC-label C
    -2,5%
    45.000 euroMinimaal
    EPC-label B
    -3%
    60.000 euroEPC-label A-3,5%
    Appartement
    met EPC-label E of F
    10.000 euroMinimaal
    EPC-label D
    -2%
    20.000 euroMinimaal
    EPC-label C
    -2,5%
    30.000 euroMinimaal
    EPC-label B
    -3%
    45.000 euroEPC-label A-3,5%

  • U betaalt aan de financiële instelling waar u het hoofdkrediet en het renovatiekrediet bent aangegaan, de overeengekomen interesten op het betrokken krediet.

   Als u voldoet aan alle voorwaarden, dan betaalt de Vlaamse overheid u jaarlijks terug via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) in de vorm van een rentesubsidie. Uw financiële instelling regelt alles daarvoor.

   • De financiële instelling informeert het VEKA, in de loop van het eerste trimester van elk jaar, over de intresten die in het kader van het renovatiekrediet betaald zijn in het voorgaande jaar.
   • Het VEKA zal vervolgens, na controle, de intrest die u in een bepaald jaar betaalt aan uw financiële instelling, in het tweede trimester (vermoedelijk in de maand mei) van het volgende jaar automatisch uitbetalen.

  Renovatiekredietovereenkomst wijzigen of stopzetten

  Wat als uw woning niet (op tijd) in orde is

  VEKA gaat vijf jaar na aankoop van de woning of het appartement (notariële akte) na of er een nieuw EPC bestaat dat bewijst dat het beoogde energielabel is bereikt.

  Bij vaststelling van het ontbreken van een nieuw EPC wordt u aangemaand de nodige stappen te zetten, binnen een redelijke termijn. U krijgt geen extra tijd om aan uw verplichting te voldoen.

  Als na het verstrijken van de periode van 5 jaar het nieuwe EPC nog steeds ontbreekt, of hieruit blijkt dat de vooropgestelde resultaatsverplichting niet werd behaald, dan wordt het rentevoordeel geheel of gedeeltelijk teruggevorderd. U riskeert ook een administratieve boete.

  Regelgeving

  Decreet van 30-10-2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikel 26) en het Energiebesluit van 19 november 2010, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 18-12-2020 en 08-07-2022

  Voor de volledige voorwaarden, wordt verwezen naar het energiebesluit, titel VII, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 15.

  Informatie voor de kredietgever