Gedaan met laden. U bevindt zich op: Register van herstelvorderingen

Register van herstelvorderingen

Het register van herstelvorderingen verzamelt alle panden waarvoor door de wooninspecteur in het kader van de strafrechtelijke procedure inzake woningkwaliteitshandhaving een herstelvordering werd opgesteld en waarvoor nog niet werd vastgesteld dat deze herstelvordering uitgevoerd werd. Dit register is te onderscheiden van de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, dewelke enkel woningen bevat die ongeschikt of ongeschikt en onbewoonbaar verklaard zijn via een besluit.

Een herstelvordering wordt opgesteld naar aanleiding van de vaststelling van een misdrijf zoals omschreven in artikel 3.34 of 3.35 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (opent in nieuw venster)en aan het parket overgemaakt. De herstelvordering kleeft aan het goed en volgt dit ook na een overdracht van het zakelijk recht. De vordering wordt opgesteld ten aanzien elke (rechts)persoon die zich schuldig maakt aan het misdrijf. Nadat de rechtbank de herstelvordering heeft opgelegd, zijn de veroordeelden effectief gehouden het herstel uit te voeren, ook al zijn zij geen eigenaar (meer). Indien het goed wordt overgedragen en er nadien een veroordeling volgt, is de nieuwe eigenaar verplicht om het herstel door de veroordeelde te gedogen. De veroordeling geldt als uitvoerbare titel ten aanzien van de veroordeelde om dit indien nodig gedwongen door te voeren. Bij een overdracht na een definitieve veroordeling, is de nieuwe eigenaar verplicht om een afzonderlijke authentieke akte te ondertekenen waarin hij eveneens het herstel op zich neemt (art. 3.50 Vlaamse Codex Wonen van 2021). De veroordeelden blijven steeds gehouden om het herstel door te voeren. Ook de dwangsommen blijven enkel ten aanzien van de veroordeelden lopen. Clausules in de koopakte tussen koper en verkoper over het herstel en de eventuele dwangsommen zijn niet tegenstelbaar aan de uitvoerende overheid.

Naast de identificatiegegevens van het goed, het dossiernummer van de administratie en het pv-nummer, vermeldt het register ook de gevorderde of door de rechter opgelegde herstelmaatregel. Dit kan ofwel het herstel van de gebreken zijn (geen gebreken meer van categorie II of III van het technische verslag in de eindbeoordeling en geen overbewoning) óf de herbestemming overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening naar een niet-woonfunctie of de sloop (tenzij dit verboden zou zijn door een regelgevende bepaling). De keuze van de specifieke vordering hangt af van het al dan niet bestaan van een beletsel om het herstel van de gebreken te vorderen (zoals bvb het bestaan van een stedenbouwkundige schending).
Daarnaast wordt er vermeld of er reeds een dagvaarding is uitgebracht (die tot het opleggen van een herstelmaatregel door de rechter kan leiden) en of er een definitieve veroordeling tot herstel is uitgesproken (waardoor bij overdracht een afzonderlijke akte opgesteld moet worden). Het register wordt 2 keer per maand geüpdatet.

De instrumenterend ambtenaar is verplicht om dit register te consulteren bij de overdracht van een zakelijk recht op het goed (art. 3.51, derde lid Vlaamse Codex Wonen van 2021) en het resultaat van de consultatie in de koopakte op te nemen, ook al komt het goed niet voor op het register.

Als u van mening bent dat de herstelmaatregel met betrekking tot een goed dat op het register is opgenomen, uitgevoerd is, kan u een melding van herstel doen bij de wooninspecteur via onderstaande gegevens. Wenst u extra informatie over een goed, kan u eveneens bij hen terecht.

Bezig met laden...

Adressen Vlaamse Wooninspectie