Gedaan met laden. U bevindt zich op: Partners Partners en netwerk

Partners

Brik

Vzw Brik - kort voor Brussel & ik - is het dienstverleningsbureau voor de studenten van het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel. Het is gegroeid uit het vroegere Quartier Latin en verenigt de krachten van de Vlaamse overheid en de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen in Brussel: de Vrije Universiteit Brussel (VUB), de Erasmushogeschool Brussel (EhB), Odisee-hogeschool, LUCA en KU Leuven (Campus Brussel).

Brik begeleidt nieuwe studenten bij hun eerste stappen in Brussel. Zij kunnen er terecht voor hulp bij het zoeken naar een betaalbaar kot, een fiets en informatie over uitgaan of sport. Zodoende ondersteunt Brik de groeiambities van zijn onderwijspartners en de interactie tussen de campussen in de verschillende Brusselse wijken. Het zet – samen met Muntpunt - Brussel als studentenstad op de kaart in Vlaanderen en de wereld. De achterliggende bedoeling is Brussel verder laten groeien als toonaangevende, ondernemende en internationale kennisstad.

BRIO

BRIO (Brussels informatie-, documentatie- en onderzoekscentrum) is een consortium van het ‘Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel’ van de Vrije Universiteit Brussel en het Studiecentrum voor Ondernemerschap van de KUBrussel/EHSAL.

De basisdoelstelling van BRIO is om via wetenschappelijk, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek de kennis over Brussel en de rand te vergroten door:

 • wetenschappelijk onderzoek te initiëren, uit te werken en te verspreiden
 • samenwerking en uitwisseling van onderzoek en informatie te bevorderen

Naast het uitvoeren van onderzoeksprojecten, ontwikkelde BRIO zich met zijn website ook als een virtueel informatie- en documentatiecentrum, een verzamelpunt voor wetenschappelijk onderzoek, beleidsinformatie, publicaties en statistieken over Brussel.

BRIO centraliseert vooral informatie over de zogenaamde maatschappijwetenschappen en maakt die snel en permanent toegankelijk voor alle geïnteresseerden, onder andere via de BRIO matrix en de databank. Onderzoeken, analyses, publicaties en primaire bronnen en statistieken van bijvoorbeeld politiek-institutionele, -juridische, -economische en -financiële, taalsociologische, sociolinguïstische, sociaalgeografische en -demografische aard, maar ook alle thema’s die het Vlaamse gemeenschapsleven in Brussel aanbelangen, worden zodoende ontsloten.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur kende aan Prof. Dr. Rudi Janssens, die deel uitmaakt van BRIO, middelen toe voor de 4 Brusselse Taalbarometeronderzoeken, waarvan het laatste in 2018 verscheen. De Taalbarometer is een onderzoek naar taalgebruik in Brussel. Het wordt ontsloten via de BRIO website.

Brukselbinnenstebuiten

Brukselbinnenstebuiten is de belangrijkste Vlaamse cultuurtoeristische speler in Brussel. De organisatie wil ertoe bijdragen dat Brusselaars en niet-Brusselaars de stad in het algemeen en Brussel in het bijzonder leren lezen en begrijpen, zowel op maatschappelijk, ruimtelijk, als cultureel en historisch vlak. Veelzijdig en samenhangend gidswerk met meervoudige focus vormt het belangrijkste werkinstrument.

Brukselbinnenstebuiten organiseert diverse stadstoers in Brussel voor groepen en individuele inschrijvers, met bus of tram of te voet. De toers zijn algemeen of thematisch en worden standaard of op maat aangeboden. Gemiddeld worden er jaarlijks 560 rondleidingen georganiseerd.

BRUZZ

BRUZZ is sinds 20 april 2016 het mediamerk van de vzw Vlaams-Brusselse Media en manifesteert zich online, op radio en tv en in print als dé referentie voor Brussel. BRUZZ wil snel inspelen op vernieuwend mediagebruik, niet alleen via eigen kanalen maar ook op externe platformen. De centrale redactie en de mediakernen van BRUZZ bevinden zich in het historische Flageygebouw in Elsene.

Huis van het Nederlands Brussel

Het Huis van het Nederlands Brussel helpt iedere volwassene die Nederlands wil leren en oefenen of en is, meer algemeen, een toegangspoort voor Nederlands of het Nederlandstalige netwerk in Brussel. Het gebouw van het Huis van het Nederlands is een open huis: wie vragen heeft over Nederlands leren of oefenen kan er gewoon naar toe gaan. De onthaalmedewerkers antwoorden op je vraag of doen een test, geven informatie over verschillende opties en geven advies. Wie wil, kan zich daarna direct inschrijven.

Het Huis adviseert ook bedrijven, organisaties, opleidingen en diensten met vragen over het Nederlands van hun medewerkers, hun cursisten of hun publiek. Het Huis kan hen helpen om een taalbeleid te realiseren.

Ook wie Nederlands wil leren via zelfstudie kan terecht bij het Huis van het Nederlands Brussel. In de Taalgarage van het Huis krijg je advies over hoe je kan starten met Nederlands via zelfstudie. Op een aparte website worden alle oefenkansen Nederlands in Brussel(opent in nieuw venster) opgenomen.

De Vlaamse overheid verleent financiële ondersteuning voor de geïntegreerde uitbouw van het Huis van het Nederlands en voor het voeren van het taalpromotiebeleid en het ontwikkelen van oefenkansen Nederlands in Brussel.

Daarnaast blijft het Brusselse Huis van het Nederlands instaan voor de ondersteuning van lessen Nederlands als tweede taal (NT2) in de Brusselse regio. De Vlaamse overheid kent overigens jaarlijks aan het ‘Begrotingsfonds Werking Volwassenenonderwijs’ 633.000 euro toe in het kader van gratis lessen NT2 voor bepaalde categorieën Brusselaars.

De Vlaamse overheid staat via het Vlaams Brusselfonds in voor het eigenaarsonderhoud van en de verbouwingen aan het gebouwencomplex van het Huis van het Nederlands Brussel.

Huis voor Gezondheid

De vzw Huis voor Gezondheid wil ondersteuning bieden aan zorgverleners en organisaties van zorgverleners, die in de context van een interculturele hoofdstad toegankelijke en kwalitatieve zorg willen bieden, gesteund op een globale benadering van de patiënt/cliënt. In het bijzonder streeft zij naar een voldoende zorgaanbod in het Nederlands in Brussel.

 • Het Huis voor Gezondheid wil gezamenlijke diensten opzetten, afstemming en synergie van de activiteiten van de participerende zorgondersteunende organisaties, grotere efficiëntie door schaalvergroting, afspraken rond gezondheidszorg-ontwikkeling met de zorgverstrekkers, gezondheids-organisaties en beleidsinstanties.
 • Het Huis voor Gezondheid functioneert als ontmoetingsplatform voor de gezondheidssector (het virtuele zorgnetwerk) en in samenwerking met de Brusselse WelzijnsRaad, tussen de welzijns- en gezondheidssector. Het Huis voor Gezondheid vzw is het platform voor de verschillende vormen van gezondheidszorg te Brussel en voor de Nederlandstaligen uit de Rand die op Brusselse gezondheidsdiensten en -organisaties beroep wensen te doen.
 • Het Huis voor Gezondheid zoekt actief naar samenwerking met alle partners die de visie en missie van het HvG onderschrijven om haar doelstellingen te verwezenlijken, in het bijzonder met de organisaties uit de Brusselse Rand.
 • Het Huis voor Gezondheid legt aan de bevoegde overheden en aan de bevolking verantwoording af en is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden.

De doelstellingen van het Huis resorteren onder de 4 pijlers van het Huis:

 1. netwerking in de gezondheidszorg versterken
 2. multidisciplinaire samenwerking bevorderen
 3. toegankelijkheid en zichtbaarheid van de Nederlandskundige zorg (o.a. Zorgzoeker)
 4. aantrekken en behouden van tweetalige zorgverleners

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg (WWZ)

Het Kenniscentrum wil iedereen, ook de meest kwetsbaren, een volwaardige plaats geven in onze samenleving. Dat kan enkel als Welzijn, Wonen en Zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vrijwilligerswerk neemt daar altijd een bijzondere plaats in.

Het Kenniscentrum WWZ:

 • zet zich in voor een beter welzijn, vernieuwende woonvormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars, met extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Het vrijwilligerswerk krijgt hierin een bijzondere plaats.
 • bouwt expertise op en stelt die ter beschikking van het werkveld en het beleid, stimuleert innovatie en projectontwikkeling, ondersteunt welzijnswerkers, initiatiefnemers en zorgvoorzieningen en investeert in de uitbouw van een toekomstgericht beleid.
 • werkt steeds samen met en in opdracht van organisaties.
 • stimuleert verbinding tussen doelgroepen en werkvormen, tussen sectoren en beleidsdomeinen, tussen Welzijn, Wonen en Zorg.

Op 1 januari 2017 fuseerden Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw, Het Punt vzw en Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw tot Kenniscentrum WWZ vzw.

Kuumba

Kuumba, het Vlaams-Afrikaans huis in de Matongéwijk, bevordert de culturele, educatieve en economische uitwisseling tussen de Vlaamse gemeenschap en Afrikaanse gemeenschap in België en elders. Vzw Kuumba beheert een laagdrempelige ontmoetingsruimte en organiseert allerhande culturele en/of educatieve activiteiten om de sociale en professionele integratie van de Afrikaanse gemeenschap te bevorderen. Er is een doorlopend aanbod van danslessen, kooklessen, taallessen (Nederlands, Swahili en Lingala), rondleidingen in de wijk met Afrikaanse gidsen, onthaal van toeristen en interculturele dagen t.b.v. scholen en bedrijven. Kuumba fungeert ook als een informatieknooppunt voor bijvoorbeeld journalisten en studenten.

Muntpunt

Muntpunt, het hoofdstedelijk informatie- en communicatiecentrum met moderne belevenisbibliotheek, is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) bij de Vlaamse overheid, gevestigd op het Muntplein in hartje Brussel. Muntpunt heeft als missie de kennis en de beleving van Brussel te bevorderen door een geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotiebeleid te voeren over het aanbod van Brusselse, Vlaamse instellingen en organisaties. Daarnaast is Muntpunt de grootste Nederlandstalige bibliotheek in Brussel met een rijk en inspirerend aanbod van lees-, kijk- en luistermaterialen.

Meer info over Muntpunt

Studio Globo

Studio Globo is een niet-gouvernementele organisatie die impulsen geeft aan schoolgaande jongeren om een open en respectvolle houding te laten groeien tegenover mensen uit andere culturen. De werking van Studio Globo, actief in heel Vlaanderen, is ook in Brussel uitgebouwd. Jaarlijks nemen scholen uit het Vlaamse en Brusselse basisonderwijs deel aan het diversiteitsatelier ‘Over de Strepen’ en aan een buurtwandeling in Kuregem. Voor Nederlandstalige scholen uit het secundair onderwijs is er de ervaringsdag ‘Brussel Beleven’. Studenten uit de lerarenopleiding kunnen deelnemen aan een reeks diepgaande Brusselverkenningen.