Gedaan met laden. U bevindt zich op: Brusselnorm en Brusseltoets Werking en beleid

Brusselnorm en Brusseltoets

Het Brusselbeleid waakt ook over een coherent, geëngageerd en vooruitstrevend hoofdstedelijk beleid gedragen door de hele Vlaamse Regering. De Brusselnorm en Brusseltoets vormen daartoe goede instrumenten.

Brusselnorm

Overeenkomstig de beleidsdoelstelling van de Vlaamse Regering beschouwt de Vlaamse Gemeenschap 30% van de Brusselse bevolking als doelgroep voor haar beleid in Brussel en stelt ze voorop om 5% van de totale Vlaamse gemeenschapsuitgaven te besteden aan het Vlaamse gemeenschapsbeleid in en voor Brussel.

De Brusselnorm kent dus twee dimensies: het is een programmatie- en bevolkingsnorm (voor 30% van de Brusselse bevolking) en een begrotings- of financiële norm (5% van de Vlaamse gemeenschapsuitgaven gaat naar Brussel).

De Brusselnorm wordt als streefcijfer gehanteerd voor de verschillende gemeenschapsbevoegdheden afzonderlijk (cultuur, jeugd, sport, welzijn, gezondheid, gezin, onderwijs, vorming, integratie en inburgering, stedenbeleid) en als ondergrens voor het totaal van de gemeenschapsuitgaven voor Brussel.

De Vlaamse gemeenschapsuitgaven zijn deze van de Vlaamse Gemeenschap als overheid. Uiteraard wordt er in Brussel ook door anderen geïnvesteerd in het gemeenschapsbeleid, bv. door de VGC, de lokale besturen en private organisaties. Om aan te geven dat de Vlaamse Gemeenschap ook investeert in deze actoren, is een opsplitsing gemaakt tussen de ontvangers van de middelen. De Brusselnorm, en wat in kaart wordt gebracht, verwijst naar de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap en niet die van andere overheden.

Brusseltoets

De Brusseltoets is een beleidsinstrument dat gebruikt wordt om alle Vlaamse decreet- en regelgeving te toetsen op de toepasbaarheid van de voorgestelde regelgeving in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en op het effect op de band tussen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en de rest van Vlaanderen. De Brusseltoets gebeurt voor elk beleidsdomein door de bevoegde vakminister.

Een belangrijk onderscheid bij de toepassing van de Brusseltoets is het onderscheid tussen voorgenomen regelgeving met betrekking op gewestbevoegdheden en deze met betrekking op gemeenschapsbevoegdheden. Voor de voorgenomen regelgeving die enkel betrekking heeft op gewestmateries wordt er geen Brusseltoets toegepast.

Voor de voorgenomen regelgeving die betrekking heeft op gemeenschapsmateries (al dan niet in combinatie met gewestmateries) is een Brusseltoets vereist. Aan de hand van een aantal gerichte vragen (zie checklist onderaan deze pagina) kan de toepassing van de Brusseltoets gebeuren.

Bijzonder aandachtspunt vormen die beleidsdomeinen en beleidsvelden die zich op het snijvlak van gewest- en gemeenschapsmaterie bevinden (sociale economie, arbeidszorg, …) of die een geïntegreerd karakter kennen in die zin dat deze zowel gewest- als gemeenschapsmaterie omvatten (bijvoorbeeld stedenbeleid). Verder dienen de effecten van de verschuivingen in het Vlaams beleid in kaart te worden gebracht die te maken hebben met een eventuele ‘vergewestelijking’ van bepaalde bevoegdheden.

Checklist voor de toepassing van de Brusseltoets

  • Is er rekening gehouden met het feit dat het beleid van de Vlaamse Gemeenschap ook uitwerking heeft in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad?
  • Welke zijn de (afwijkende) regels?
  • Houdt de voorgenomen regelgeving voldoende rekening met de gelijkheid tussen inwoners van het Nederlands taalgebied enerzijds en de doelgroep van het Vlaams gemeenschapsbeleid in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad anderzijds?
  • Is er rekening gehouden met de ambitie van de Vlaamse Gemeenschap om in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, conform de Brusselnorm 30% van de mensen te bereiken als doelgroep voor haar beleid?
  • Is er rekening gehouden met de centrumfunctie van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad? De centrumfunctie van Brussel impliceert dat het beleid dat wordt uitgewerkt op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad vaak effecten zal ressorteren tot ver buiten dat gebied. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn.
  • Is er rekening gehouden met het feit dat in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ook andere institutionele actoren bevoegd zijn voor gemeenschapsbeleid?
  • Is er rekening gehouden met de meertaligheid van de Brusselse bevolking?

Zowel het actualiseren van de financiële stromen die de Vlaamse overheid in Brussel investeert (Brusselnorm) als het screenen van de decretale regelgevingsagenda’s in gemeenschapsmateries op hun toepasbaarheid in Brussel zijn opdrachten van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB).