Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingsvergunningaanvraag verplaatsing bufferdijk gelegen langs Drijdijck (Verrebroek - Beveren) Mobiliteit en Openbare Werken

Omgevingsvergunningaanvraag verplaatsing bufferdijk gelegen langs Drijdijck (Verrebroek - Beveren)

De Vlaamse overheid en de gemeente Beveren maken nu al werk van het bufferlandschap tussen haven en polders

Beveren, 25 augustus 2022 - Om de woon- en leefomgeving van de polderdorpen op de Linkerscheldeoever optimaal te verzoenen met de haven van Antwerpen wordt in de toekomst over de hele westelijke kant van de Waaslandhaven een buffer aangelegd. In de afgelopen twee jaar konden geïnteresseerden in het kader van het complex project ‘Extra containerbehandelingscapaciteit havengebied Antwerpen’ (ECA) kennismaken met de plannen voor de buffer en hun suggesties meegeven. De onderzoekers gingen daarmee aan de slag en ontwierpen een bufferlandschap met ruime aandacht voor recreatie.

Wandelpad, zitbanken en enkele bomenrijen

Zo’n buffer ligt er ‘morgen’ nog niet. Wanneer de uitvoering van ECA over enkele jaren start, duurt het algauw een tiental jaar voor de buffer over de hele lengte klaar is. Waar mogelijk nemen de overheden nu al het initiatief om het bufferlandschap stukje bij beetje te realiseren. In samenwerking met de gemeente Beveren bijt de Vlaamse overheid de spits af met de omgevingsvergunningsaanvraag om de huidige buffer aan Drijdijck (Verrebroek) een stukje op te schuiven en te verhogen. Er komen een wandelpad, zitbanken en enkele bomenrijen op dit deel van de buffer. Wie wil, kan de plannen inkijken en tot en met 22 september 2022 reageren tijdens het openbaar onderzoek.

Huidige bufferdijk langs Drijdijck verschuift richting haven

De huidige bufferdijk langs Drijdijck verschuift meer richting haven zodat het natuurgebied kan uitbreiden. De huidige bufferdijk en de zone tussen de huidige en de nieuwe bufferdijk worden tot het oorspronkelijke polderbodemniveau afgegraven. Er blijft een kleine, boogvormige dijk bestaan op het tracé van de huidige dijk om het water in die zone vast te houden. Een stuw in dit dijkje laat toe het waterniveau te regelen. De nieuwe bufferdijk zal meer dan 3 meter hoog zijn dan de huidige, want de hoogte gaat van ca. 10,5m TAW naar 14m TAW. De Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. Door de aanwezigheid van veen en klei in de beschikbare grond, is een hogere bufferdijk bouwtechnisch niet mogelijk. Wel komen er aan de havenzijde van de nieuwe dijk drie rijen bomen. De verhoging en de aanplant van bomen zullen de omgeving beter afschermen van de haven. Op langere termijn, wanneer de nieuwe bomen voldoende gegroeid zijn, zullen de huidige populierenrijen langs de straat Drijdijk deels vervangen worden door lagere bomen.

“Als gemeente vinden we groen en recreatie in dit bufferlandschap erg belangrijk”, zeggen Boudewijn Vlegels, schepen voor Linkeroever en ruimtelijke ordening en Filip Kegels, schepen van groen- en natuurontwikkeling, leefmilieu en toerisme van de gemeente Beveren. “Daarom wilden we garanties voor de aanplant van drie bomenrijen op de dijk, aan de havenzijde. Deels langs en deels op de bufferdijk komt een wandelpad met rustplaatsen. Zo vormt de buffer ook een meerwaarde voor de omwonenden in de ruime omgeving.”

We willen er in het kader van ECA een echt bufferlandschap van maken. Het geïntegreerd onderzoek voor ECA is nu al ver gevorderd, maar het duurt nog even voor de spade in de grond kan voor het eerste onderdeel van ECA, de Westelijke Ontsluiting van de Waaslandhaven. Toch maken we, waar het kan, nu al werk van het bufferlandschap. Zo kunnen de nieuwe bomen alvast beginnen groeien en krijgt iedereen een voorsmaakje van de bufferdijken die we in de toekomst met ECA zullen realiseren.

Lydia Peeters

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

In nauw overleg met lokale stakeholders

Binnen het project ECA werkten het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid), MLSO en Port of Antwerp-Bruges in de afgelopen twee jaar plannen uit voor de bufferdijk langs de westelijke zijde van de Waaslandhaven. Dit gebeurde in nauw overleg met de gemeente Beveren en met inspraak van belangengroepen en omwonenden, onder de noemer ‘ECA Bufferroute’.

In december 2020 konden geïnteresseerden wandelen of fietsen langs de Bufferroute van Drijdijck tot Doel en via een digitale bevraging meegeven wat zij belangrijk vonden voor de inrichting van de buffer. Deze respons werd verwerkt in een ontwerp dat eind 2021 opnieuw aan de bevolking werden voorgelegd tijdens een tweede bufferinitiatief, met gegidste wandelingen op de huidige bufferdijken.

Inspraak

Van 24 augustus tot en met 22 september 2022 loopt het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvraag voor de verplaatsing van de dijk ter hoogte van Drijdijck. Je kan de documenten downloaden op de website van het Omgevingsloket(opent in nieuw venster) (opzoeken via dossiernummer 2022098509) of inkijken in het gemeentehuis van Beveren (dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening).

Reageren kan:

  • per brief aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gravenplein 8, Beveren
  • of digitaal via het Omgevingsloket.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Stedenbouw:

Meer informatie

Op de afbeelding is de verplaatsing van de dijk aan Drijdijck aangeduid.

Met vragen over dit persbericht kunt u terecht bij Maarten Goris, Omgevingsmanager ECA: