Gedaan met laden. U bevindt zich op: 18 december 2023 - Vervoerregio Brugge stelt Regionaal Mobiliteitsplan voor Persberichten

18 december 2023 - Vervoerregio Brugge stelt Regionaal Mobiliteitsplan voor

BRUGGE - Vervoerregio Brugge heeft het regionaal mobiliteitsplan definitief goedgekeurd. Dat plan bepaalt hoe het toekomstig personen- en goederenvervoer er in de regio rond Brugge zal uitzien. “Ons plan is ambitieus”, zegt Dirk De fauw, voorzitter van de vervoerregio. “We willen tegen 2030 40% van onze verplaatsingen duurzaam maken en 15% minder kilometers afleggen met auto’s en vrachtwagens. Om dat te realiseren, willen we een mental shift stimuleren om onze verplaatsingen duurzamer te maken. Daarnaast zetten we in op een veilige en toegankelijke en sociale mobiliteit.” Het plan wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan Lydia Peeters, Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Het regionaal mobiliteitsplan kijkt naar hoe we ons vandaag en in 2030 verplaatsen in de regio rond Brugge. Het is een visietekst, maar het koppelt er ook concrete acties aan.

Het plan streeft voluit naar duurzame mobiliteit. “We willen met dit plan de mobiliteit in de regio Brugge merkbaar verbeteren. Dat willen we bereiken door de vraag naar mobiliteit, het aanbod ervan en de ruimtelijke ordening zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De infrastructuur en het wegennet moeten hiervoor verbeterd worden, maar er moet ook iets veranderen aan de manier waarop we denken over mobiliteit. We moeten ons bewust duurzaam willen verplaatsen. Alleen zo kunnen we de mobiliteit écht duurzaam maken, en tegelijk de regio bereikbaar houden en economisch laten bloeien”, zegt Hannelore Deblaere, ambtelijk voorzitter van de vervoerregio.

Acht ambities

Het regionaal mobiliteitsplan gaat uit van acht centrale ambities. De wagen en de vrachtwagen meer en meer aan de kant laten is er één van. Verder is het onze doelstelling om steden, dorpen en economische knooppunten vlot bereikbaar te houden, en om dodelijke verkeersslachtoffers te vermijden. Daarnaast willen we bijdragen aan een duurzame mobiliteit die hand in hand gaat met een doordacht beleid rond ruimtelijke ordening. Het drukke verkeer wensen we uit onze steden en dorpen te weren. De druk op het milieu moet verminderen en iedereen moet zich kunnen verplaatsen. Ook slimme systemen kunnen onze mobiliteit verbeteren”, zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Mobiliteit bij de Provincie West-Vlaanderen.

Participatie

De regionale mobiliteitsvisie sluit aan bij de beleidsplannen van zowel lokale als bovenlokale overheden. De opmaak nam meerdere jaren in beslag. Dirk De fauw: “We zijn dan ook trots dat het er nu ligt. Er was een nauwe samenwerking tussen de negen steden en gemeenten, maar ook met de hogere overheden en andere partners binnen de vervoerregio. Iedereen droeg zijn steentje bij, vanuit de eigen specifieke expertise. Ik wil graag iedereen die hier aan meegewerkt heeft bedanken voor zijn inbreng.”

Bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan kregen ook middenveldorganisaties, burgers en andere actoren een stem. Zo vonden er verschillende overlegmomenten plaats met diverse belanghebbenden en werd er via bevragingen gepeild naar wat burgers belangrijk en minder belangrijk vinden. Met de informatie uit deze overlegmomenten en bevragingen werd het regionaal mobiliteitsplan verbeterd. Van eind mei tot eind juli 2023 was er ook een openbaar onderzoek. Elke burger en adviesinstantie kon het plan inkijken en opmerkingen formuleren. Deze opmerkingen werden stuk voor stuk onderzocht en hebben geleid tot enkele aanpassingen in het plan.

Vervoerregio Brugge

Vervoerregio Brugge bestaat sinds 2019 en is een van de 15 Vlaamse vervoerregio’s die werden opgericht toen het decreet basisbereikbaarheid in werking trad. Vervoerregio Brugge is een overlegplatform voor regionale mobiliteit met vertegenwoordigers van verschillende overheden. Er wonen om en bij de 260.000 mensen waarvan bijna de helft op het grondgebied van de stad Brugge. De vervoerregio beslaat zo’n 620 km² en omvat 9 gemeenten: Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke. Naast vertegenwoordigers van de lokale besturen bevat de vervoerregio ook vertegenwoordigers van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, vervoermaatschappij De Lijn, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, De Vlaamse Waterweg, NMBS, Infrabel, WVI, de Provincie West-Vlaanderen, Port of Antwerp-Bruges en het Departement Omgeving.

Hoppin: de nieuwe Vlaamse visie op mobiliteit

De goedkeuring van het regionaae mobiliteitsplan van de vervoerregio Brugge kadert binnen Hoppin, de nieuwe Vlaamse visie op mobiliteit. Hoppin stimuleert de modal shift en zet in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer voor alle reizigers. Centraal staat combimobiliteit: het combineren van verschillende vervoermiddelen om vlot een bestemming te bereiken. De vervoerregio’s werden opgericht om mobiliteitsuitdagingen via een ruime, regionale benadering aan te pakken, over de gemeentegrenzen heen.

Meer info

Meer informatie over de vervoerregio Brugge vind je op
www.vervoerregiobrugge.be.

Meer informatie over Basisbereikbaarheid en Hoppin vind je op https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid