Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vastgoedinformatieplatform is ultieme schakel in digitale transformatie van eigendomstransacties Vastgoedinformatieplatform

Vastgoedinformatieplatform is ultieme schakel in digitale transformatie van eigendomstransacties

Gestandaardiseerde data-uitwisseling van perceelsinformatie ligt aan de basis

Vandaag verloopt de aanvraag van vastgoedinformatie in het kader van een eigendomstransactie via de gemeente waar het perceel is gelegen. Het resultaat van de opvraging is een PDF, al dan niet aangevuld met manueel ingevulde informatie en vormelijk verschillend per gemeente. De nodige informatie wordt door de aanvrager, meestal de notaris of vastgoedmakelaar, manueel overgenomen voor het verdere businessproces. Een werkwijze die niet langer strookt met de huidige noden van de betrokkenen.

Om alle eigendomstransacties in Vlaanderen digitaal te transformeren, wordt het Vastgoedinformatieplatform opgericht. In het najaar van 2022 zal een eerste basisversie operationeel zijn bij een twintigtal gemeenten. Vanaf 2024 wordt het Vastgoedinformatieplatform de digitale draaischijf voor alle aanvragers in alle Vlaamse gemeenten.

Gestructureerd datamodel

Digitaal Vlaanderen, de bouwer van het platform, opteerde voor een gestructureerd datamodel. Het bestaat uit 8 rubrieken: overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, grond- en pandenbeleid, erfgoed, wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut, gemeentelijke heffingen, en meer dan 70 inlichtingen die onder een van deze rubrieken passen. De output is een vrijwel uniform dossier, ongeacht in welke gemeente het perceel is gelegen.

Voor alle gemeenten, los van de digitaliseringsgraad

Het model laat ruimte voor flexibiliteit. Als leverancier van de informatie kan de gemeente de opdeling maken tussen verplichte en optionele inlichtingen én onderliggende velden. Niet elk lokaal bestuur is immers even matuur in zijn data. Gemeenten met minder resources hebben vaak minder vergevorderde data beschikbaar of zijn minder gedigitaliseerd.
Vanzelfsprekend zullen alle juridisch verplichte inlichtingen door elke gemeente aangeleverd moeten worden.

Aanpasbaar in de toekomst

Het vastgoeddossier staat nooit helemaal vast. De informatieverplichtingen evolueren snel en zullen ook in de toekomst blijven uitbreiden. Denk maar aan PFAS, overstromingsgevoeligheid, asbestattest, enz. Het Vastgoedinformatieplatform wordt dan ook duurzaam ontwikkeld om snel in te spelen op actualiteit en om waar nodig aanpassingen en uitbreidingen te doen.

Datastroom tussen systemen

Eén van de grote voordelen van het Vastgoedinformatieplatform is dat het fungeert als spil tussen de diverse gekoppelde systemen. Het platform verbindt data en gebruikers. Het is dan ook de ultieme schakel voor de digitale afhandeling van vastgoedinformatie.

Integratoren zoals ORIS (CIB) en FedNot (e-notariaat) fungeren als ideale gateway en zullen de aanvraag mogelijk maken via hun eigen systeem. De aangeleverde informatie wordt in de vorm van gestandaardiseerde data automatisch binnengehaald. Zo kan de notaris, bijvoorbeeld, meteen de nodige informatie inladen in de verkoopakte.

Gemeenten die via een gemeentelijke GIS-integrator werken, zullen het dossier op een zo geautomatiseerd mogelijke manier verrijken met de gemeentelijke data, waarna het resultaat terugvloeit naar het Vastgoedinformatieplatform en uiteindelijk naar de aanvrager.

Vastgoedinformatieplatform wordt katalysator voor verbeterde datakwaliteit

Dankzij het centraal platform moet slechts éénmaal gekoppeld worden met de Vlaamse registers. Aanpassingen die de gemeenten maken in de centraal opgehaalde informatie, zullen automatisch doorstromen naar de bronhouders. Op die manier zorgt het Vastgoedinformatieplatform op termijn voor verbeterde kwaliteit en transparantie van de data.

U merkt het al: Het Vastgoedinformatieplatform verbindt.