Gedaan met laden. U bevindt zich op: Oproep - word lid van het Vlaams Comité voor de mededeling van persoonsgegevens Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Oproep - word lid van het Vlaams Comité voor de mededeling van persoonsgegevens

Nieuwsbericht
3 januari 2024

Ingevolge artikel 9/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, ingevoerd bij artikel 32 van het digitaliseringsdecreet van 23 juni 2023, wordt het Vlaamse Comité voor de mededeling van persoonsgegevens opgericht.

Het Vlaamse Comité voor de mededeling van persoonsgegevens is met het oog op de gegevensbescherming belast met de volgende taken wat betreft de gegevensmededelingen door instanties (art.9/9 decreet elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer):

 • het formuleren van de goede praktijken die het nuttig acht voor de mededeling van persoonsgegevens door instanties;
 • het verlenen binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van een volledig ontvankelijk dossier van beraadslagingen voor de mededeling van persoonsgegevens;
 • het verlenen binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van een volledig ontvankelijk dossier van algemene beraadslagingen aan een bepaalde categorie van begunstigden als verschillende publieke of private instanties met een taak van algemeen belang vergelijkbare structurele behoeften hebben met betrekking tot bepaalde gegevens, beheerd door instanties. Daarbij wordt het kader vastgesteld voor de mededeling en worden in het bijzonder de voorwaarden en de modaliteiten bepaald waaraan een aanvrager moet voldoen om bij de algemene beraadslaging te kunnen aansluiten;
 • het bijhouden en publiceren van de beraadslagingen op de website van het Comité voor de mededeling van persoonsgegevens;
 • het jaarlijks publiceren op de website van het Vlaamse Comité voor de mededeling van persoonsgegevens van een beknopt verslag over de vervulling van de opdrachten tijdens het afgelopen jaar met bijzondere aandacht voor de dossiers waarover niet tijdig beslist kon worden.

Het Vlaamse Comité voor de mededeling van persoonsgegevens is samengesteld uit drie effectieve leden en drie plaatsvervangende leden, benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar door de Vlaamse Regering. Meer bepaald:

 • een deskundige inzake de bescherming van persoonsgegevens en inzake de regelgeving ter zake en de organisatie van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer in Vlaanderen;
 • een deskundige inzake datatechnologieën;
 • een deskundige inzake elektronisch identiteitsbeheer en informatieveiligheid.

De Vlaamse Regering wijst onder de leden de voorzitter aan. Voor elk effectief lid wordt onder dezelfde voorwaarden een plaatsvervangend lid aangewezen.

Bij iedere beraadslaging door het Vlaamse Comité voor de mededeling van persoonsgegevens hebben de aanwezige leden samen de voormelde deskundigheid.

Via voorliggende oproep worden experten met grondige voormelde deskundigheden uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

Om een meer evenwichtige participatie van mannen en vrouwen te bevorderen, mag ingevolge artikel III.58 van het Bestuursdecreet ten hoogste twee derde van respectievelijk de stemgerechtigde en de plaatsvervangende leden van hetzelfde geslacht zijn.

De leden worden benoemd door de Vlaamse Regering op basis van een vergelijkende selectie van de kandidaten. De leden worden aangesteld op grond van hun kwalificaties, ervaring en vaardigheden op het gebied van de voornoemde deskundigheden.

Selectievoorwaarden

Om tot effectief of plaatsvervangend lid van het Vlaamse Comité voor de mededeling van persoonsgegevens benoemd te kunnen worden en om benoemd te kunnen blijven, voldoen de kandidaten aan de volgende voorwaarden (art.9/1, §3):

 1. Belg of onderdaan van de Europese Unie zijn;
 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 3. niet onder het hiërarchische of functionele gezag staan van een minister of staatssecretaris van de Federale Regering, de Vlaamse Regering of een andere gemeenschaps- of gewestregering;
 4. geen lid zijn van het Europees Parlement, het Federaal Parlement, het Vlaams Parlement of een andere gemeenschaps- of gewestraad;
 5. geen lid zijn van de Federale Regering, de Vlaamse Regering of een andere gemeenschaps- of gewestregering en evenmin een functie uitoefenen in een beleidscel of kabinet van een minister;
 6. geen lid zijn of personeelslid zijn van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens of een andere toezichthoudende autoriteit op het vlak van gegevensbescherming;
 7. geen lid zijn van de raad van bestuur van het Vlaams Datanutsbedrijf of een onderneming waarin het Vlaams Datanutsbedrijf een participatie heeft;
 8. geen vast of contractueel personeelslid zijn van het Vlaams Datanutsbedrijf of van een onderneming waarin het Vlaams Datanutsbedrijf een participatie heeft;
 9. geen functie of mandaat van vast of contractueel personeel van een dienstenintegrator hebben.

Werking

© Salim Hanzaz/iStock/Getty Images Plus/Via Getty Images

Binnen de grenzen van hun bevoegdheden krijgen de leden van het Vlaamse Comité voor de mededeling van persoonsgegevens van niemand onderrichtingen. Ze kunnen niet van hun mandaat worden ontheven voor meningen die ze uiten of daden die ze stellen bij het vervullen van hun functie.

De leden van het Vlaamse Comité voor de mededeling van persoonsgegevens zijn onpartijdig en objectief en laten zich niet leiden door vooringenomenheid, in welke vorm dan ook.

De leden van het Vlaamse Comité voor de mededeling van persoonsgegevens en hun medewerkers zijn gehouden tot een vertrouwelijkheidsverplichting met betrekking tot alles wat ze door hun functie hebben kunnen vernemen. Alle leden ondertekenen een verklaring over vertrouwelijkheid en belangenconflicten.

De kandidaten moeten bereid zijn in ieder geval de volgende taken op te nemen:

 • voorbereiding: de dossiers die op het Comité voor de mededeling van persoonsgegevens behandeld worden grondig te bestuderen op basis van hun deskundigheid op het vlak van bescherming van persoonsgegevens van burgers en inzake de regelgeving ter zake en de organisatie van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer in Vlaanderen, datatechnologieën en elektronisch identiteitsbeheer en informatieveiligheid;
 • aanwezigheid: de zittingen van het comité voor de mededeling van persoonsgegevens actief bijwonen en, gedurende deze zittingen, een beraadslaging of advies formuleren. In de beraadslaging komen alle aspecten met betrekking tot alle voornoemde deskundigheden aan bod;
 • opvolging: actief bijdragen aan eventuele opvolging van acties na de zittingen.

Het comité voor de mededeling van persoonsgegevens komt naar schatting twaalftal keer per jaar bijeen. Indien de omstandigheden dit vereisen, kunnen meer of minder zittingen vereist zijn.

Een plaatsvervangend lid kan alleen deelnemen aan een vergadering van het Vlaamse Comité voor de mededeling van persoonsgegevens als het effectieve lid met dezelfde deskundigheid niet zelf aan die vergadering deelneemt.

De totaal verwachte inzet is ongeveer één dag per maand.

De leden van het comité, met uitzondering van het lid dat het voorzitterschap uitoefent, hebben per vergadering van het Vlaamse Comité voor de mededeling van persoonsgegevens die ze bijwonen, recht op een presentiegeld van 175,89 euro per zitting.

Het lid dat het voorzitterschap van het Vlaamse Comité voor de mededeling van persoonsgegevens uitoefent, heeft per vergadering van het Vlaamse Comité voor de mededeling van persoonsgegevens die het bijwoont, recht op twee keer het presentiegeld.

De leden, met inbegrip van het lid dat het voorzitterschap uitoefent, hebben recht op de vergoedingen voor de reis- en verblijfkosten conform de bepalingen die gelden voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid.

Selectieprocedure

De selectieprocedure zal bestaan uit 2 selectierondes:

 • Selectieronde 1: Een selectiecommissie zal de kandidaten beoordelen op basis van hun schriftelijke kandidatuur. Hierbij wordt gelet op de in de schriftelijke kandidatuur uiteengezette motivatie en de beschrijving van de relevante ervaring in een (of meerdere) van de drie gevraagde expertisedomeinen (deskundigheden);
 • Selectieronde 2: De hierna overgebleven kandidaten lichten aan de selectiecommissie hun kandidatuur mondeling toe. Op basis van dit gesprek zal de selectiecommissie een advies formuleren aan de Vlaamse Regering die finaal de leden aanstelt.

Geïnteresseerd?

Je bezorgt jouw kandidaatstelling samen met de contactgegevens (naam, voornaam, adres, emailadres en telefoonnummer) uiterlijk 29 januari 2024 op het e-mailadres van het secretariaat van Digitaal Vlaanderen, nl. secretariaat.digitaal@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie), met daarbij een CV zodat de kandidaatstelling kan worden beoordeeld in het licht van de voornoemde voorwaarden. Je geeft duidelijk aan voor welke deskundigheid (deskundigheden) je je kandidaat stelt en je motiveert die deskundigheid (deskundigheden) aan de hand van jouw kwalificaties, ervaring en vaardigheden.

Indien je nog verdere vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen via secretariaat.digitaal@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).