Gedaan met laden. U bevindt zich op: Case Automatisch Advies: Transitiepremie Automatisch Advies

Case Automatisch Advies: Transitiepremie

De transitiepremie van de dienst Tewerkstelling binnen het departement Werk en Sociale Economie is de eerste case voor Automatisch Advies. Dit is een premie waarmee de Vlaamse overheid de transitie van werkloosheid naar ondernemerschap financieel ondersteunt.

Het is de bedoeling dat burgers die de premie wensen aan te vragen enkel hun rijksregisternummer en KBO-nummer hoeven door te geven via de website van het departement Werk en Economie. De applicatie vervolledigt het dossier automatisch met gegevens die nodig zijn om te bepalen of iemand recht heeft op de premie. Op basis van de data geeft de toepassing meteen een advies over het wel of niet toekennen van de premie. Dit advies wordt doorgestuurd naar het departement Werk en Economie. Zij beslissen dan zelf hoe ze het dossier verder afhandelen.

Voorwaarden om de premie toegekend te krijgen

De premie wordt toegekend voor een periode van 2 jaar en is degressief van € 1000 in de eerste maand tot € 300 in de laatste maand. Belangrijkste voorwaarden om de premie te bekomen zijn:

 • De leeftijd van 45 jaar bereikt hebben en de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben.
 • Een erkend prestarterstraject met succes hebben afgerond en attest hiervan voorleggen.
 • Zich vestigen als zelfstandige in hoofdberoep binnen de zes maanden na het afronden van het prestarterstraject.
 • Op de dag voorafgaand aan de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep, uitkeringsgerechtigd zijn.
 • Zijn vestigingsplaats hebben in het Vlaamse Gewest.

Welke stappen worden doorlopen?

 • Stap 1

  Iemand die de Transitiepremie wil aanvragen, moet zijn aanvraag doen bij WSE. Dit kan heel eenvoudig. De aanvrager geeft zijn rijksregister- en KBO-nummer mee. WSE stuurt de aanvraag met de gegevens door naar de applicatie Automatisch Advies. (Het rijksregister en KBO-nummer in onderstaande screenshot zijn testdata.)

 • Stap 2

  Op basis van het rijksregister- en KBO-nummer kan het dossier vervolledigd worden met aanvullende gegevens die nodig zijn om een beoordeling te doen over het dossier. Aangezien dit een aanvraag vanuit de dienstverlening van WSE betreft, zal WSE over de nodige toelatingen moeten beschikken om data uit de nodige bronnen op te halen. Dit proces verloopt volgens de reguliere aansluitingsprocessen van MAGDA. In onderstaande screenshot het resultaat van een succesvolle dataverrijking:

 • Stap 3

  Eens het dossier vervolledigd is, geeft de applicatie een advies. De regels van de Transitiepremie zijn namelijk in de applicatie gemodelleerd en wel op dusdanige wijze dat de business deze kan raadplegen. Deze regelgeving kan gemakkelijk worden geconfigureerd. Het departement Werk en Sociale Economie heeft namelijk toegang tot de eigen regels. Ondersteuning vanuit Digitaal Vlaanderen is hierbij mogelijk.

  Merk op dat de motivatie in de eerste screenshot niet ontbreekt, maar dat dit luik is dichtgeklapt.

  In onderstaand screenshot de motivatie van het voorstel. In de motivatie wordt voor iedere voorwaarde afzonderlijk aangegeven of de aanvrager hier wel of niet aan voldoet.

 • Stap 4

  Dit advies wordt aan WSE bezorgd, met de nodige motivering en de data waarop het advies is gebaseerd. Digitaal Vlaanderen houdt bij wie, wanneer en voor welke dienstverlening een advies heeft gevraagd en wat dat advies was. De gebruikte data worden niet bijgehouden.