Gedaan met laden. U bevindt zich op: Algemene gebruiksvoorwaarden metadata.vlaanderen.be Informatiecatalogus

Algemene gebruiksvoorwaarden metadata.vlaanderen.be

Het gebruik van Metadata.vlaanderen.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Je neemt hiervan kennis en je aanvaardt de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud.

Disclaimer

Gebruik van de website

De Vlaamse overheid besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de op of via “metadata.vlaanderen.be” verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, doet Digitaal Vlaanderen al het mogelijke om die zo snel mogelijk weg te werken. Of Digitaal Vlaanderen brengt de beheerder van de betreffende metadata zo snel mogelijk op de hoogte. Als je zelf onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de website.

Algemeen karakter

Alle informatie op de websites van de Vlaamse overheid en op de websites van Vlaamse overheidsdiensten of -instellingen waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid raadplegen. 1700 kan u helpen om de bevoegde dienst of persoon bij de Vlaamse overheid te vinden.

De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerder van deze website en van de infokanalen van 1700 kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via deze kanalen kreeg.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via “metadata.vlaanderen.be” word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Alhoewel deze links werden toegevoegd via geregistreerde gebruikers bij Digitaal Vlaanderen, beschikt Digitaal Vlaanderen over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap.

Digitaal Vlaanderen kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die “metadata.vlaanderen.be” bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak. Digitaal Vlaanderen aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze externe websites en hun inhoud.

Digitaal Vlaanderen kan niet garanderen dat de websites waarnaar gelinkt wordt een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Bescherming van persoonsgegevens

Digitaal Vlaanderen hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien u contact opneemt met het Contactcenter 1700 via mail, chat of het gratis telefoonnummer, dan kan u in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en vraag worden in dat geval geregistreerd. De voorlichters van het contactcenter kunnen deze gegevens consulteren. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan de bevoegde overheidsdienst indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag. Stelt u een vraag via telefoon aan het contactcenter, dan kan uw gesprek worden opgenomen voor interne kwaliteitscontroles en maximaal 1 maand bewaard worden. Stelt u een vraag via e-mail, dan wordt uw mailadres ook gebruikt om u nadien een link toe te sturen naar een tevredenheidsenquête over onze dienstverlening.

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als je ons contactpunt contacteert, kan persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Digitaal Vlaanderen geeft je daarbij de volgende garanties:

 • Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren.
 • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Je persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, ze worden ook niet gebruikt voor marketingdoeleinden.
 • Je kunt onjuiste persoonsgegevens laten verbeteren.
 • Neem hiervoor contact op met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op “Hulp nodig”.
 • Digitaal Vlaanderen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.

Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met de functionaris van de gegevensbescherming informatiekanalen van 1700 via het mailadres privacy@digitaal.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Cookieverklaring

Cookiebeleid van Metadata.vlaanderen.be

Digitaal Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 88 bus 30, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop Digitaal Vlaanderen uw gegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen, via privacy@digitaal.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties, en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen.

Digitaal Vlaanderen vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik inhoud kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Digitaal Vlaanderen wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op websites en toepassingen worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Digitaal Vlaanderen u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Digitaal Vlaanderen wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar websites en toepassingen zoveel mogelijk waarborgen.

Dit cookiebeleid op deze pagina is van toepassing op de Informatiecatalogus. Voor de websitedelen van vlaanderen.be verwijzen we u door naar het cookiebeleid van vlaanderen.be.

Digitaal Vlaanderen kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante website en geldt vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of toepassing die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of toepassing samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of toepassing gemakkelijker en sneller, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of toepassing.

Hoe kan ik het gebruik van cookies op deze website weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen.

Instructies vindt u op de website van uw browser:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er niet mooi kunnen uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle cookies die metadata.vlaanderen.be gebruikt.

Gebruikte cookies

Metadata.vlaanderen.be maakt enkel gebruik van cookies met een laag risico voor de betrokken gebruiker waarvoor volgens de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 geen toestemming van de gebruiker vereist is.

Zoals vereist door artikel 129, 1° van deze wet wil Digitaal Vlaanderen de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Metadata.vlaanderen.be gebruikt enkel first party (technische) cookies: deze worden door de bezochte site binnen de sessie zelf gebruikt met betrekking tot het optimaal functioneren van de site.

Volgende cookies worden aangemaakt en gebruikt:

Gebruiksgedrag

Component

Bijhouden sessie op Metadata.vlaanderen.be

Naam

 • _9bc11
 • JSESSIONID
 • XSRF-TOKEN
 • serverTime
 • sessionExpiry

Doel

Vereenvoudigen en linken de handelingen van de gebruiker aan elkaar tijdens de browersessie. Telkens u het browerscherm opent, worden deze cookies tijdelijk geplaatst. Sessie cookies worden verwijderd zodra de browser wordt afgesloten.

Type

Cookie

Domein

.metadata.vlaanderen.be

Geldigheid

Tijdens de duur van de sessie