Actieplan tegen discriminatie

Het Actieplan ter Bestrijding van Arbeidsgerelateerde Discriminatie (PDF bestand opent in nieuw venster) (ABAD) staat centraal in het antidiscriminatiebeleid van de Vlaamse overheid. Het plan dateert van eind 2007 en werd voor het laatst geactualiseerd in 2016.

Die update zorgde voor instrumenten en publicaties die werkgevers helpen om het antidiscriminatiebeleid in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld:

Naast het aanbod van die instrumenten en publicaties, werden ook concrete acties opgestart:

 • werkgevers en werknemers sensibiliseren via een campagne, instrumenten en toolboxen;
 • discriminatie voorkomen via opleiding en vorming;
 • discriminatie bestrijden op sectoraal niveau via de sectorconvenants, meer specifiek in dienstencheque-ondernemingen;
 • extra inzetten op controles en op samenwerking met de federale overheid en Unia.

Sensibilisering

Samen met onder andere de sociale partners lanceerde de Vlaamse overheid de sensibiliseringscampagne ‘Het is gauw gebeurd’. De campagne richtte zich op werkgevers en werknemers, met deze doelstellingen:

 • discriminatie bespreekbaar maken op de werkvloer;
 • slachtoffers en getuigen van discriminatie informeren over de verschillende meldpunten.

De Vlaamse overheid verbeterde ook de zichtbaarheid van haar meldpunt Werkgerelateerde Discriminatie.

Zelfregulering via sectorconvenants

Bouwstenen

Via de sectorconvenants wil de Vlaamse overheid de sectoren stimuleren om zelf initiatieven uit te werken die discriminatie op de werkvloer tegengaan.

Ze reikt de sectoren daarvoor bouwstenen aan, die moeten zorgen voor een zelfregulerend antidiscriminatiebeleid. Die bouwstenen zijn bijvoorbeeld:

 • sectorale gedragscodes rond discriminatie;
 • vormingen en opleidingen rond het thema;
 • een preventiebeleid rond psychosociale risico’s op het werk;
 • niet-bindende streefcijfers voor kansengroepen;
 • een interne meldingsprocedure.

Convenants 2016 – 2017

De sectorconvenants van 2016 – 2017 zijn de 1ste die discriminatie op het werk expliciet opnemen als thema. Geïnspireerd door de bouwstenen van de Vlaamse overheid, worden de sectoren erin aangespoord om:

 • sectorale gedragscodes op te stellen;
 • klachtenprocedures uit te werken;
 • systemen van zelfregulering en zelfcontrole op te zetten.

In maart 2017 startte de Vlaamse overheid bijvoorbeeld een actieplan samen met de dienstenchequesector om discriminatie binnen die sector aan te pakken. Dat zorgde voor:

 • praktijktesten georganiseerd door de werkgeversorganisaties;
 • een aanpassing aan de antidiscriminatiewetgeving van de erkenningsvoorwaarden voor dienstenchequebedrijven.

Convenants 2018 – 2019

In de sectorconvenants 2018 – 2019 is een sectorale gedragscode rond discriminatie een minimumvoorwaarde. Heeft een sector al zo’n gedragscode, dan moet die bijkomende initiatieven nemen zoals:

 • concrete afspraken op sectoraal niveau rond meldings- en klachtenprocedures;
 • de gedragscode toepassen in het arbeidsreglement van elke organisatie in de sector.

Versterkte controles

De Vlaamse overheid verhoogt de controles op discriminatie via de afdeling Vlaamse Sociale Inspectie. Ze zet bovendien in op een betere samenwerking en informatie-uitwisseling met andere inspectiediensten.

Meer informatie over de controles vindt u in het jaarverslag 2017 van de afdeling Vlaamse Sociale Inspectie ((opent in nieuw venster)).