Voorwaarden

Deze regelgeving geldt voor gebouwen in het Vlaamse Gewest waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken en die vaak door het publiek worden bezocht.

Dit zijn organisaties zoals:

  • overheden, overheidsagentschappen, OCMW's, overheidsbedrijven, lokale besturen,  ...
  • onderwijsinstellingen: scholen, internaten, centra voor volwassenenonderwijs of voor basiseducatie, centra voor leerlingenbegeleiding, hogescholen en universiteiten
  • gezondheidsvoorzieningen
  • welzijnsvoorzieningen: organisaties die activiteiten uitoefenen op het gebied van gezin, maatschappelijk welzijn, inwijkelingen, personen met een handicap, bejaarden, jeugdbescherming, ...

Een EPC voor publieke gebouwen moet opgemaakt worden voor gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 250 m² .

Procedure

De gebruiker van het gebouw, dus de publieke organisatie die in het gebouw is gehuisvest,  is verantwoordelijk voor de opmaak van een EPC. Ook wanneer de publieke organisatie geen eigenaar is van het gebouw, is zij verantwoordelijk voor de opmaak van het EPC.

Voor publieke gebouwen wordt het EPC gebaseerd op de gemeten (werkelijke) energieverbruiken. De instelling moeten over verbruikgegevens beschikken van 12 maanden.

De energiedeskundige maakt het EPC op met behulp van een webtoepassing, die beheerd wordt door het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Het EPC moet vervolgens worden opgehangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.

De aanbevelingen die op het EPC staan, zijn niet verplicht uit te voeren. Het zijn richtlijnen die aanduiden waar nog aanzienlijke energiebesparingen in het gebouw gerealiseerd kunnen worden.

Controle

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) controleert steekproefsgewijs op de aanwezigheid van een EPC. Als de gebruiker van een gebouw niet over een geldig EPC beschikt, kan het VEA de gebruiker een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro.

Uitzonderingen

Op energiesparen.be vindt u een overzicht van publieke organisaties die geen EPC voor publieke gebouwen moeten hebben.

Er is bijv. geen EPC voor publieke gebouwen nodig voor gebouwen van onthaalhouders.