Gedaan met laden. U bevindt zich op: Taken en verantwoordelijkheden bij het EPC van de Gemeenschappelijke Delen

Taken en verantwoordelijkheden bij het EPC van de Gemeenschappelijke Delen

Sinds 2022 moeten appartementsgebouwen beschikken over een EPC van de Gemeenschappelijke Delen van een appartementsgebouw en dat brengt een aantal taken en verantwoordelijkheden met zich mee voor de verschillende partijen.

Eigenaar of Vereniging van mede-eigenaars

 • Stap 1
  • De eigenaar of vereniging van mede-eigenaars (VME) zorgt er voor dat het EPC Gemeenschappelijke Delen tijdig aanwezig is.
  • De eigenaar of VME stelt een energiedeskundige type A aan voor de opmaak van het EPC of geeft de syndicus de opdracht om een energiedeskundige aan te stellen.
 • Stap 2
  • Bij het opstellen van een EPC komt heel wat werk kijken en dit vraagt de nodige tijd van de energiedeskundige, zowel voor, tijdens als na het plaatsbezoek. Soms is een vooronderzoek nodig om te bepalen of de gebouwafbakening correct opgenomen is in het Gebouwenregister hoeveel EPC’s Gemeenschappelijke Delen vereist zijn.
  • Er kan geen EPC opgesteld worden zonder plaatsbezoek.
  • De eigenaar of eigenaars kunnen voorafgaand het plaatsbezoek de nodige documenten (bewijsstukken) verzamelen die de energiedeskundige kan gebruiken bij de opmaak van het EPC, zoals facturen van energiebesparende werken. Als er geen documenten voorhanden zijn, die als bewijsstuk bij de opmaak van het EPC kunnen gebruikt worden, wordt gerekend met vastgelegde standaardwaarden, waardoor het EPC meestal minder goed scoort.
  • Op de aanstiplijst(PDF bestand opent in nieuw venster) staan alle documenten vermeld die mogelijks als bewijsstuk kunnen gebruikt worden. Zowel de eigenaar als de energiedeskundige ondertekenen deze aanstiplijst. Niet alle documenten worden aanvaard als bewijsstuk. De voorwaarden zijn vastgelegd in het inspectieprotocol dat door de energiedeskundige strikt moet gevolgd worden.
  • De eigenaar of eigenaars zorgen ook voor toegang tot alle ruimten die geïnspecteerd moeten worden.
 • Stap 3

  Het EPC Gemeenschappelijke Delen wordt getoond aan (potentiële) kopers en huurders.

 • Stap 4
  • Bij notariële overdracht van (verkoop, schenking, ruil...) of het vestigen van erfpacht of opstalrecht op residentiële of kleine niet-residentiële eenheid in het appartementsgebouw wordt het EPC Gemeenschappelijke Delen aan de nieuwe eigenaar overgedragen.
  • Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst van een residentiële of kleine niet-residentiële eenheid in het appartementsgebouw wordt een kopie van het EPC Gemeenschappelijke Delen aan de huurder ter beschikking gesteld.
 • Stap 5

  Het EPC Gemeenschappelijke Delen moet vernieuwd worden in de onderstaande gevallen:

  • minstens 15% van de gebouwschil is (na)geïsoleerd of vervangen (cumulatief)
  • bij het vervangen of nieuw plaatsen van collectieve installaties of installaties op zonne-energie (niet enkel omvormer)
  • na 10 jaar.

  Als er een nieuw EPC Gemeenschappelijke Delen ingediend wordt, zal het eerder opgemaakte EPC Gemeenschappelijke Delen vervallen.

Gebouwbeheerder of syndicus

 • Stap 1

  De gebouwbeheerder

  • licht de VME (vereniging van mede-eigenaars) op de algemene vergadering in van het moment waarop het EPC GD verplicht aanwezig moet zijn
  • informeert de mede-eigenaars eveneens over de mogelijkheid om gelijktijdig met het EPC GD ook het EPC van hun appartement of kleine niet-residentiële eenheid te laten opmaken
  • vraagt de bewijstukken op bij de eigenaars
  • licht de meerwaarde van destructief onderzoek toe bij gebrek aan vaststellingen en bewijsstukken.
 • Stap 2

  De gebouwbeheerder bereidt het plaatsbezoek van de energiedeskundige voor.

  • Tijdig aanstellen van de erkende energiedeskundige type A. Erkende energiedeskundigen type A kunnen opgezocht worden in de Energiekaart(opent in nieuw venster).
  • Verzamelen van alle bewijsstukken over de gemeenschappelijk beheerde delen (muren, vloeren, daken, deuren, vensters van de gemeenschappelijke ruimten, collectieve installaties voor verwarming, warm water, ventilatie, installaties op zonne-energie).
   • Plannen, lastenboeken, facturen, …
   • Technische info (vb. Wattpiek) over zonnepanelen (ook indien privé gebruik)
   • Rapport met resultaten van destructief onderzoek
  • De volledige lijst van aanvaarde bewijsstukken is opgenomen in de aanstiplijst(PDF bestand opent in nieuw venster).
  • Overdragen van de bewijsstukken aan de energiedeskundige.
  • Opzoeken van de plaatsen waar isolatie visueel kan worden vastgesteld (met of zonder destructief onderzoek) en toegang verschaffen (dak, zoldervloer, muren, vloer,..)
  • Regelen van de toegangen in en rond het gebouw, gangen, inkomhal, gemeenschappelijke ruimten (zitplaatsen, wasplaatsen,..) en tot de gemeenschappelijke stookplaats. Het overhandigen van een ‘infoblad’ over de installaties is niet voldoende.
  • De energiedeskundige bijstaan bij vragen en verschaffen van informatie over het gebouw:
   • bouwjaar
   • indeling
   • ligging van de gemeenschappelijke ruimten en gebouweenheden
   • contactpersoon beheer stookplaats
   • plaatsen waar isolatie kan vastgesteld worden.
 • Stap 3

  De gebouwbeheerder:

  • overloopt het EPC samen met de energiedeskundige
  • bezorgt het EPC GD aan iedere mede-eigenaar (via website, kopieën maken, te bezichtigen op kantoor, …)
  • bespreekt de aanbevelingen tot renovatie uit het EPC op algemene vergadering
  • informeert de vereniging van mede-eigenaars dat het EPC vervalt in de onderstaande gevallen.
   • Minstens 15% van de schil is (na)geïsoleerd of vervangen (cumulatief). Het EPC moet dan geüpdatet worden.
   • Bij het vervangen of nieuw plaatsen van collectieve installaties of installaties op zonne-energie (niet enkel omvormer). Het EPC moet dan geüpdatet worden.
   • Een ander EPC werd ingediend
   • Na 10 jaar.

Bovenstaande informatie is ook terug te vinden in het Stappenplan voor de gebouwbeheerder(PDF bestand opent in nieuw venster).

Energiedeskundige

 • Stap 1
  • Voorafgaand informeert de energiedeskundige type A de eigenaar, VME of gebouwbeheerder over het verloop van het plaatsbezoek en het belang van bewijsstukken bij de opmaak van het EPC.
  • Overgedragen documenten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om als bewijsstuk aanvaard te worden. Zo moeten het volledige adres, de datum en de auteur worden vermeld. Om discussies tussen de eigenaar en de energiedeskundige te vermijden, wordt de aanstiplijst met ontvangen documenten ondertekend door beide partijen.
 • Stap 2

  De energiedeskundige type A

  • vraagt tijdig de bewijsstukken op
  • moet ter plaatse langskomen om het appartementsgebouw en collectieve installaties te inspecteren
  • gaat na of de nodige toegangen tot de ruimten en stookruimte geregeld zijn.

  Soms kan een vooronderzoek nodig zijn om te zien of de gebouwafbakening correct is opgenomen in het Gebouwenregister is of om te bepalen hoeveel EPC’s Gemeenschappelijke Delen moeten opgemaakt worden. Hierover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden tussen de opdrachtgever en de energiedeskundige.

 • Stap 3
  • Bij de opmaak van het EPC moet de energiedeskundige het inspectieprotocol volgen. De energiedeskundige moet het EPC waarheidsgetrouw opmaken en gaat hierbij uit van de feitelijke toestand. Met geplande werken mag geen rekening gehouden worden.
  • Het berekenen van het EPC gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het VEKA ter beschikking wordt gesteld. Er kan een proef-EPC aangemaakt worden. Dit proef EPC is geen geldig EPC.
  • Na indienen in de Energieprestatiedatabank wordt het EPC afgedrukt en ondertekend door de energiedeskundige. Zonder handtekening van de energiedeskundige is het EPC niet geldig.
 • Stap 4

  De energiedeskundige houdt het projectdossier met de bewijsstukken en verzamelde informatie van het inspectiebezoek gedurende 10 jaar bij.
  Het VEKA controleert de kwaliteit van EPC’s. Bij een controle moet een energiedeskundige het projectdossier overmaken.

Makelaar

Notaris

 • Stap 1

  Notarissen kunnen eigenaars van appartementen informeren over de inhoud en verplichting van het EPC. Ze kunnen hiervoor gebruik maken van de publicaties die het VEKA ter beschikking stelt.

 • Stap 2
  • Het EPC wordt voorgelegd aan de (potentiële) kopers/huurders, als het aanwezig is.
  • De gegevens van het EPC Gemeenschappelijke Delen moeten niet opgenomen worden in advertenties.
 • Stap 3
  • Bij notariële overdracht (verkoop, schenking, ruil...) of het vestigen van erfpacht of opstalrecht wordt het EPC Gemeenschappelijke Delen aan de nieuwe eigenaar overgedragen, als het aanwezig is.
  • Bij het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het EPC Gemeenschappelijke Delen aan de huurder ter beschikking gesteld, als het aanwezig is.

  Het EPC Gemeenschappelijke delen moet niet opgenomen worden in de akte en de notaris heeft ook geen meldingsplicht aan het VEKA indien dit EPC niet beschikbaar is.

(Potentiële) Nieuwe eigenaar/huurder/erfpacht- of opstalrechthouder

 • Stap 1
  • Een potentiële nieuwe eigenaar heeft steeds het recht om naar het EPC te vragen. Het is een verplichting voor de huidige eigenaar om het juiste EPC voor te leggen.
  • Bij notariële overdracht wordt het EPC Gemeenschappelijke Delen overhandigd bij de ondertekening van de akte, als het aanwezig is.
  • Het VEKA voert controles uit op de aanwezigheid en de correctheid van het EPC. Zie ook Klacht over een EPC.
 • Stap 2
  • Een potentiële nieuwe huurder heeft steeds het recht om naar het EPC Gemeenschappelijke Delen te vragen. Het is een verplichting voor de verhuurder om het EPC voor te leggen, als het aanwezig is.
  • Bij verhuur wordt een kopie van het EPC Gemeenschappelijke Delen overhandigd bij het ondertekenen van de huurovereenkomst, als het aanwezig is.
  • Het VEKA voert controles uit op de aanwezigheid en de correctheid van het EPC. Zie ook Klacht over een EPC.
 • Stap 3
  • Een potentiële nieuwe erfpacht- of opstalrechthouder heeft steeds het recht om naar het EPC Gemeenschappelijke Delen te vragen. Het is een verplichting voor de eigenaar om het EPC voor te leggen, als het aanwezig is.
  • Bij het vestigen of overdragen van de erfpacht of het opstalrecht wordt het EPC Gemeenschappelijke Delen overhandigd bij de ondertekening van de akte, als het aanwezig is.
  • Het VEKA voert controles uit op de aanwezigheid en de correctheid van het EPC. Zie ook Klacht over een EPC.

Veelgestelde vragen