Gedaan met laden. U bevindt zich op: Referentiejaar bouw Verzamelen van invoergegevens

Referentiejaar bouw

Hier vindt u praktische informatie over het afleiden van het referentiejaar bouw via visuele vaststellingen die ter plaatse tijdens de inspectie zijn gedaan en bewijsstukken.

Verplicht op te zoeken

Het referentiejaar bouw moet verplicht opgezocht of opgevraagd worden.

Bij een kwaliteitscontrole wordt het niet opzoeken van gekende gegevens beschouwd als een fout.

Waarom opzoeken?

 • Het referentiejaar bouw is een belangrijk invoergegeven van het EPC: als bij muren, vloeren, daken, ... ‘isolatie onbekend’ of ‘isolatie aanwezig’ wordt ingevoerd, gaat de software uit van aannames voor de isolatiedikten (zie formulestructuur(PDF bestand opent in nieuw venster)).
 • Deze dikten zijn gebaseerd op de eisen die van toepassing waren bij het indienen van de stedenbouwkundige aanvraag en worden ingerekend bij gebouwen vanaf 1971.
 • Voor de eenduidigheid worden ook werken zonder stedenbouwkundige aanvraag op dezelfde manier verrekend.
 • Het referentiejaar bouw moet opgezocht of vastgesteld worden, zodat de isolatiedikten kunnen ingerekend worden bij gebouwen vanaf 1971.
 • Het referentiejaar bouw van een appartementsgebouw (EPC GD) wordt op dezelfde manier bepaald als het referentiejaar bouw van een eenheid (EPC RES of kNR).

Bewijsstukken en vaststellingen

Een referentiejaar kan enkel worden overgenomen uit een bewijsstuk. Een bewijsstuk moet voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in Deel II van het inspectieprotocol.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen documenten gerelateerd aan de vergunning(saanvraag), aan de uitvoering van de werken of opgemaakt na de uitvoering.

Bewijsstukken voor jaar (indienen) stedenbouwkundige of omgevingsvergunningsaanvraag

 • Als het jaar van de vergunningsaanvraag gekend is, wordt dit jaar als referentiejaar bouw of renovatie ingevoerd.
 • Als deze bewijsstukken enkel het jaar van de vergunning en niet ook het jaar van de aanvraag vermelden, wordt voor het bepalen van het referentiejaar het jaar van de vergunning verminderd met 1 jaar.

Bewijsstukken of vaststellingen gerelateerd aan de uitvoering van de werken

 • Het jaar van het bewijsstuk of het bouwjaar zoals vermeld in het bewijsstuk gerelateerd aan de uitvoering van de werken, wordt verminderd met 1 jaar.
 • Dit jaar wordt als respectievelijk referentiejaar bouw of referentiejaar renovatie ingevoerd.

Bewijsstukken opgemaakt na uitvoering van de werken

 • Het jaar van het bewijsstuk of het bouwjaar zoals vermeld in het bewijsstuk opgemaakt na uitvoering de werken, wordt verminderd met 2 jaar.
 • Dit jaar wordt als respectievelijk referentiejaar bouw of referentiejaar renovatie ingevoerd.

Let op bij plannen die worden opgemaakt in het kader van een regularisatieaanvraag, een vergunningsaanvraag voor de herbestemming van een pand of voor andere doeleinden (vb. herinrichting interieur). De datum op dit type plannen duidt niet noodzakelijk op het referentiejaar bouw, omdat de plannen merkelijk later kunnen zijn opgesteld.

Tabel verrekening referentiejaar bouw, renovatie of fabricage

Type bewijsstukgerelateerd aan uitvoeringna uitvoering
Referentiejaar bouw eenheid of gebouw-1 jaar-2 jaar
Referentiejaar renovatie gebouwschil-1 jaar-2 jaar
Referentiejaar fabricage0-1 jaar

Als er meerdere vaststellingen en bewijsstukken zijn voor het respectievelijke bouw- of renovatiejaar, wordt elk jaar verrekend volgens bovenstaande tabel en wordt het oudste van deze bewijsstukken als respectievelijke referentiejaar bouw of referentiejaar renovatie ingevoerd.

Gebouwen ouder dan 1971

 • Gezien de aannames voor isolatiedikten pas van toepassing zijn vanaf 1971, mag de energiedeskundige, voor gebouwen en eenheden met bouwjaar ouder dan 1971, het bouwjaar zonder verrekening invoeren als referentiejaar bouw.
 • Is het bouwjaar niet gekend, dan mag het geschat worden op basis van de beschikbare informatie.
 • Het ingevulde referentiejaar bouw is in beide gevallen altijd ouder dan 1971.

Voorbeelden

 • De eigenaar bezorgt een plan van de stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van een bestaande woning met een keuken. Het plan is opgemaakt op 20 januari 2005 en goedgekeurd (stempel) door de gemeente op 15 november 2006. Gezien de datum van de opmaak gekend is, wordt dit jaar (2005) als referentiejaar renovatie voor de vloer, de muren en het dak van deze keuken ingevoerd.
 • De eigenaar bezorgt een factuur van de aannemer voor het vervangen en het isoleren van de het platte dak. De factuur dateert van 2006. Een factuur is een bewijsstuk opgemaakt na de uitvoering van de werken. Er werd geen bouwaanvraag ingediend voor deze werken. Als referentiejaar renovatie wordt 2004 (2006 – 2) ingevoerd.
 • De eigenaar bezorgt de energiedeskundige de werfverslagen (periode september 2014 - mei 2015) voor een grondige verbouwing van een woning. De energiedeskundige vraagt de bouwaanvraagplannen op bij de eigenaar en/of raadpleegt de gemeente voor de datum van de stedenbouwkundige aanvraag. Pas als deze informatie niet kan bezorgd worden, baseert hij zich op deze werfverslagen. Een werfverslag is een bewijsstuk gerelateerd aan de uitvoering van de werken. Als referentiejaar bouw wordt 2013 (oudste werfverslag 2014 – 1) ingevoerd.
 • De eigenaar bezorgt de energiedeskundige een offerte van 01/02/2001 voor het isoleren van het dak en een factuur van 06/06/2001 voor deze isolatiewerken. De energiedeskundige verrekent het jaar zoals vermeld op beide bewijsstukken om naar het referentiejaar renovatie (offerte = 2001 – 1 en factuur = 2001 – 2) en voert het oudste jaar (1999) in als referentiejaar renovatie.
 • Welk bouwjaar moet er ingevuld worden bij een vergunde ‘volledige herbouw’? Een herbouw is een nieuwbouw die gepaard gaat met een volledige voorafgaande sloop van een bestaand gebouw. Het bouwaanvraagjaar van de volledige herbouw wordt bijgevolg als referentiejaar bouw ingevuld.
 • In de foto hiernaast is het plan van de stedenbouwkundige vergunning opgemaakt in 1979. Het plan is goedgekeurd door de gemeente eveneens in 1979 (stempel). Het in te voeren referentiejaar bouw is het jaar van opmaak (1979).
 • Op een gebouw bevindt zich een gedenksteen met het jaar 1923. Het jaar 1923 dateert van voor 1971 en mag rechtstreeks als bouwjaar worden ingevoerd. Verrekenen is niet nodig.
 • Op een gebouw bevindt zich een gedenksteen met de naam van de architect en het jaar 1994. Het jaar 1994 dateert van na 1970 en moet verminderd worden met een jaar, omdat het een bewijsstuk is gerelateerd aan de uitvoering. Bij het referentiejaar bouw wordt dus 1993 ingevuld.
 • De eigenaar bezorgt een plan van de stedenbouwkundige vergunning van 1968. Het jaar 1968 dateert van voor 1971 en mag zonder verrekening (1968) als referentiejaar bouw worden ingevoerd.
 • Een notariële akte vermeldt zowel het jaar waarin de stedenbouwkundige vergunning werd verleend (1992) als het bouwjaar (1994) van de woning. Het jaar van de stedenbouwkundige vergunning wordt verminderd met een jaar en 1991 wordt ingevoerd als referentiejaar bouw.
 • De eigenaar bezorgt een plan van de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een appartementsgebouw. Het plan is opgemaakt op 20 november 1994 en goedgekeurd (stempel) door de gemeente op 15 juni 1995. Gezien de datum van de opmaak gekend is en wordt beschouwd als het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, wordt dit jaar (1994) als referentiejaar bouw ingevoerd.