Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verzamelen van invoergegevens Inspectieprotocol voor energiedeskundigen type A

Verzamelen van invoergegevens

Hier vindt u praktische informatie over het verzamelen van invoergegevens die in de EPC-software ingevoerd moeten worden. Invoergegevens worden verzameld uit visuele vaststellingen gedaan tijdens de inspectie ter plaatse en uit bewijsstukken.

Vaststellingen en destructief onderzoek

 • Het energieprestatiecertificaat geeft de situatie weer die is vastgesteld op het moment van het plaatsbezoek. Er wordt geen rekening gehouden met nog uit te voeren werkzaamheden.
 • Er wordt uitgegaan van:
  • een correcte uitvoering van de materialen.
  • een correcte uitvoering, aansluiting en werking van installaties: Als (een deel van) een installatie tijdelijk defect of buiten gebruik is, gaat de energiedeskundige ervan uit dat de installatie normaal functioneert.
 • Bevindingen over een slechte plaatsing of uitvoering kunnen op het energieprestatiecertificaat vermeld worden.
 • Enkel gebouwgebonden materialen en installaties worden in rekening gebracht. Dit zijn materialen en installaties die
  • tijdens het plaatsbezoek aanwezig zijn
  • aan een muur, vloer, plafond of dak bevestigd of in een muur, vloer, plafond of dak geïntegreerd zijn.

Bewijsstukken

Vooraleer gegevens uit documenten mogen overgenomen worden moet nagegaan worden of

 • aan de voorwaarden voor bewijsstukken is voldaan (zie inspectieprotocol delen II, V en verder)
 • het bewijsstuk een aanvaarde bron is voor het invoergegeven.

Voorwaarden bewijsstukken

Een document mag alleen als bewijsstuk aanvaard worden als aan onderstaande voorwaarden voldaan is.

Invoergegevens

Producteigenschappen bepalen

 • Op te zoeken gegevens = gekende gegevens
 • Het inspectieprotocol bepaalt dat gekende gegevens moeten ingevoerd worden. Bij een kwaliteitscontrole wordt het niet opzoeken van gekende gegevens beschouwd als een fout.
 • Het bepalen van (de getalwaarde van) producteigenschappen van opake delen en openingen, zoals isolatie en glaseigenschappen, mag enkel uit bepaalde bronnen en bewijstukken en onder bepaalde voorwaarden. Raadpleeg de correcte werkwijze en voorbeelden voor het bepalen van producteigenschappen.

 • Soms is het nodig en zelfs verplicht om eerst een opzoeking te doen om het gekende gegeven te achterhalen.
 • De websites van de fabrikanten bevatten technische fiches met technische informatie die bij de opmaak van een EPC moet ingevoerd worden.
 • Het opzoeken is o.a. verplicht in volgende gevallen:

Invoergegevens overnemen

Het stappenplan van de gebouwschil bepaalt in stap 1 dat U- of R-waarden van een schildeel moeten worden overgenomen als deze bekend zijn uit een definitieve EPB-aangifte, een vroeger ingediend EPC, of bronnen aanvaard voor de getalwaarde van product-eigenschappen (zie inspectieprotocol deel V).

Er zijn echter gevallen waarin het niet toegelaten is om parameters over te nemen. Deze worden hierna besproken.

Projectdossier

Bij een kwaliteitscontrole of een controle op een projectdossier, moeten alle bewijsstukken samen met de ondertekende aanstiplijst, het grafisch dossier en fotografisch dossier overgemaakt worden aan het VEKA.

U bent uw bewijsstukken kwijt en kunt geen argumenten indienen? Uw laptop werd gestolen of uw computer is gecrasht?

Dit zijn geen aanvaarde argumenten om geen bewijsstukken of onvolledig projectdossier in te dienen bij een kwaliteitscontrole van een EPC. Een projectdossier moet 10 jaar worden bijgehouden na opmaak van het EPC.

Een energiedeskundige moet alle redelijke maatregelen nemen om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wanneer de energiedeskundige geen aanvaardbare argumenten kan voorleggen, kan de energiedeskundige geschorst worden voor meerdere maanden vanwege het niet naleven van de Energieprestatieregelgeving.

Voorzie dus altijd kopieën op een externe harde schijf en/of in de cloud. Bij de keuze van uw back-up systeem houdt u rekening met de periode van 10 jaar. Uw projectdossiers moeten gedurende die periode beschikbaar en leesbaar blijven.

Tijdens het plaatsbezoek worden de opmeting en vaststellingen vaak op papier genoteerd. Mocht het noodlot toch toeslaan op uw digitale schetsen, kunt u altijd nog deze notities herwerken en indienen.

Lees meer over de verschillende onderdelen van het projectdossier.

 • De rechtspersoon is verantwoordelijk voor de correctheid van het EPC en dus ook voor het bijhouden van het projectdossier.
 • Verlaat één van uw medewerkers het bedrijf? Zorg dan dat u in het bezit bent van de projectdossiers van de EPC’s die ingediend werden onder de rechtspersoon.

Richtlijnen opmaak schets appartementsgebouw

In de software moet een schets van het appartementsgebouw opgeladen worden. De schets heeft als bedoeling duidelijk te maken wat het beschermde volume van het gebouw is, waar de verschillende schildelen zich bevinden en wat hun begrenzingen zijn.

Vind hier de richtlijnen voor de schets van een appartementsgebouw.