Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning als archeoloog

Erkenning als archeoloog

Vroeger moest u als archeoloog bij elke aanvraag tot archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem aantonen dat u voldoende gekwalificeerd was en de nodige ervaring had. Sinds het Onroerenderfgoeddecreet moet u maar één keer een aanduiding tot erkende archeoloog aanvragen, los van een specifieke opdracht of een specifiek project.

U hebt een erkenning nodig als u verantwoordelijk bent voor een opgraving en/of voor de indiening van de documenten in het archeologietraject (archeologienota, nota, archeologierapport of eindverslag). Ook om projectcodes aan te vragen, hebt u een erkenning nodig. De erkende archeoloog is immers degene die aansprakelijk gesteld wordt voor de inhoud en het te doorlopen traject.

Voorwaarden

Sinds 1 april 2019 is de erkenning voor archeologen opgedeeld in twee types:

  • Een erkend archeoloog type 1 mag archeologisch vooronderzoek en bodemingrepen uitvoeren.
  • Een erkend archeoloog type 2 mag enkel archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem uitvoeren.

Deze twee types gelden zowel voor rechtspersonen als voor natuurlijke personen.

U wordt erkend als archeoloog op basis van criteria zoals opleiding en relevante ervaring. Verder moet u werken volgens de vastgestelde Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie(opent in nieuw venster).

Opleiding (type 1 en type 2)

Voorafgaand aan de erkenningsaanvraag moet u een basisopleiding over de Code van Goede Praktijk volgen. Erkende archeologen moeten per 2 jaar ook minstens één bijscholing over de Code van Goede Praktijk volgen.

Opgravingservaring (enkel type 1)

Om een erkenning als archeoloog type 1 aan te vragen, moet u voldoende ervaring in veldwerk kunnen voorleggen, met name actieve deelname aan een opgraving of aan een vooronderzoek met ingreep in de bodem:

  • Een natuurlijk persoon moet minimaal 1 jaar (240 werkdagen) ervaring kunnen aantonen in de 10 jaar vóór de aanvraag .
  • Een rechtspersoon, zoals een archeologisch bedrijf, moet minstens één natuurlijk persoon in dienst hebben met minimaal 3 jaar (720 werkdagen) ervaring in de 10 jaar vóór de aanvraag.

U moet ook beschikken over geschikte opslaginfrastructuur voor de tijdelijke bewaring van archeologische vondsten.

Om een erkenning als archeoloog type 2 aan te vragen, is geen opgravingservaring vereist en moet u ook niet beschikken over geschikte opslaginfrastructuur.

Bent onderdaan van een andere EU-lidstaat of een derde land?

Erkend archeoloog type 1 en 2 zijn gereglementeerde beroepen. Dat wil zeggen dat u aan bepaalde vereisten (diploma, kwalificatiebewijs, ervaring) moet voldoen om deze beroepen te kunnen uitoefenen. De erkenningsvoorwaarden voor erkend archeoloog type 1 en 2 vindt u hierboven.

Bent u EU-burger of gelijkgesteld persoon (bv. Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein of langdurig ingezetenen) en hebt u geen Belgisch diploma, dan kunt u erkend worden als archeoloog als u een gelijkwaardig diploma of beroepskwalificatie hebt behaald in een Europese lidstaat en aan bovenstaande erkenningsvoorwaarden voldoet. De beoordeling van het diploma of kwalificatiebewijs gebeurt door NARIC-Vlaanderen.

De erkenningsvoorwaarden voor erkend archeoloog type 1 en type 2 zijn in Vlaanderen hetzelfde voor zowel tijdelijke als permanente vestiging.

Procedure

U kunt de aanduiding tot erkend archeoloog type 1 en 2 aanvragen aan de hand van een aanvraagformulier (natuurlijk persoon of rechtspersoon).

Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u binnen een termijn van maximaal 4 maanden een legitimatiebewijs.

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. U kunt uw erkenning verliezen wanneer u zich niet houdt aan de bepalingen van het decreet, wanneer u niet conform de Code van Goede Praktijk werkt of niet langer aan de erkenningsvoorwaarden beantwoordt.

Meer informatie over de erkenning en het aanvraagformulier vindt u op de website van Onroerend Erfgoed.

Uitzonderingen

Een aantal instanties krijgen van rechtswege een aanduiding als erkend archeoloog type 1. Zij worden erkend via een vereenvoudigde erkenningsprocedure:

  • universiteiten die een opleiding archeologie aanbieden. Hun erkenning geldt alleen voor de universiteit als rechtspersoon en voor archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen.
  • het agentschap Onroerend Erfgoed als rechtspersoon.