Voorwaarden

Om erkend te worden als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, moet u voldoen aan:

 • de algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
 • en deze bijzondere voorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens drie jaar praktische ervaring hebben met het uitvoeren van opdrachten in het kader van de erkenning, verworven binnen vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • of minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben behaald en minstens vijf jaar praktische ervaring hebben met het uitvoeren van opdrachten in het kader van de erkenning, verworven binnen zeven jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag
  • geslaagd zijn voor een opleiding waarbij de onderwerpen uit bijlage 9 van het VLAREL ((opent in nieuw venster)) aan bod zijn gekomen.

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen moet u voldoen aan o.a. volgende verplichtingen om de erkenning geldig te behouden.

 • Elk jaar een bijscholing van minstens 8 uur volgen om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen en wetgeving in de deeldomeinen van de discipline geluid en trillingen waarvoor u erkend bent (geluid of trillingen).
 • De jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen. Niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.
 • Een verzekering hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, inclusief de beroepsaansprakelijkheid, ten gevolge van het gebruik van de erkenning
 • De definitieve stopzetting van het gebruik van de erkenning onmiddellijk melden.

Op de website van het departement Omgeving vindt u meer info over de erkenning als milieudeskundige ((opent in nieuw venster)).

Procedure

Aanvraag

 • Download het aanvraagformulier ((opent in nieuw venster)) op de website van het departement Omgeving en vul het in.
 • Maak ook gebruik van de invullijst om uw aanvraag vlotter te doen verlopen en voeg de nodige bewijsstukken toe.
 • Betaling van de retributie voor de behandeling van uw aanvraag:
  • Stort het eenmalige retributiebedrag voor de behandeling van uw erkenningsaanvraag met mededeling ‘OMG-A-MDGT + voor- en achternaam’ op het juiste rekeningnummer; zie ‘Retributies Erkenningen Rekeningnummer ((opent in nieuw venster))’.
  • U hebt een betalingsbewijs nodig om de erkenning te kunnen aanvragen, zie ook het aanvraagformulier.
 • Dien de aanvraag in bij het Departement Omgeving via:
 • De bevoegde afdeling behandelt uw aanvraag.
 • Zij raadpleegt een aantal instanties om advies uit te brengen. Op basis van deze adviezen, eventueel bijkomende info en een hoorzitting, beslist men gunstig of ongunstig over uw aanvraag.
 • De leidinggevende ambtenaar van het departement Omgeving neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Bijscholing

 • De erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen moet jaarlijks een bijscholing van minstens acht uur volgen over de recentste ontwikkelingen en wetgeving in de deeldomeinen van de discipline geluid en trillingen waarvoor hij erkend is (geluid of trillingen).
 • De deskundige moet dit kunnen bewijzen bij een mogelijke controle door een toezichthouder.
 • Op de website van het Departement Omgeving vindt u info over wat in aanmerking komt als bijscholing ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

U moet een eenmalige retributie ((opent in nieuw venster)) betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie 586 euro.
 • U moet geen bijkomende retributie betalen bij een uitbreiding van een erkenning in dezelfde discipline als waarvoor u al erkend bent.

Als erkend milieudeskundige moet u ook een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2021 bedraagt deze retributie: 117 euro.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Veelgestelde vragen