Voorwaarden

Alle mobiliteitsverenigingen die door de overheid erkend zijn, krijgen een basissubsidie.

Om een aanvullende subsidie te kunnen aanvragen moet de vereniging:

 • minstens 5.000 betalende leden tellen
 • aan minstens 5 van onderstaande voorwaarden voldoen:
  • de vereniging communiceert minstens vijf keer per jaar met het publiek en de media
  • de vereniging zet een gelijkekansenwerking op
  • de vereniging zet minstens drie samenwerkingsverbanden op met derden buiten de mobiliteitssector
  • de vereniging neemt actief deel aan minstens 5 gemeentelijke, bovengemeentelijke of provinciale beleids- of adviesraden
  • de vereniging voert een eigen vormingsbeleid, waarbij de eigen inhoudelijke werknemers en leden deelnemen aan opleidingen, studiedagen, ... Een overzichtslijst van de gevolgde opleidingen moet worden bijgevoegd.
  • de vereniging geeft minstens één keer per jaar een thematische publicatie uit binnen het mobiliteitsdomein die minstens 20 pagina's telt en verspreid wordt onder alle leden en andere actoren die actief betrokken zijn

Een erkende koepel van mobiliteitsverenigingen kan jaarlijks ook een aanvraag indienen voor het verkrijgen van een aanvullende subsidie voor de inzet van personeel voor de organisatie van één of meer mobiliteitscampagnes op voorwaarde dat zij ook een subsidie voor de organisatie van de mobiliteitscampagne ontvangt.

Procedure

De aanvraag tot erkenning van uw vereniging moet u indienen voor 1 mei om vanaf het volgende jaar erkend te zijn en subsidies te kunnen krijgen.

Als uw vereniging al erkend is moet u jaarlijks een financieel en een werkingsverslag indienen om uw recht op de basissubsidie te behouden.

Om het recht op een basissubsidie en een aanvullende subsidie aan te vragen of te behouden, bezorgen de erkende mobiliteitsverenigingen en de erkende koepels van mobiliteitsverenigingen uiterlijk op 1 oktober van jaar dat aan het project voorafgaat een aantal documenten aan de administratie:

Bedrag

Basissubsidie

 • Voor een erkende mobiliteitsvereniging bedraagt de werkingssubsidie 20% van de toegekende personeelssubsidie. Deze personeelssubsidie bedraagt 100% van de personeelskosten van één voltijds personeelslid.
 • Een erkende koepel van mobiliteitsverenigingen heeft recht op een werkingssubsidie die 20% van de toegekende personeelssubsidie bedraagt. Deze personeelssubsidie wordt echter berekend op basis van de kost voor twee voltijdse personeelsleden.

Aanvullende variabele subsidie

 • Voor een erkende mobiliteitsvereniging of een koepel van verenigingen bedraagt de werkingssubsidie 20% van de toegekende personeelssubsidie. Deze personeelssubsidie bedraagt 100% van de personeelskosten van één voltijds personeelslid.

Wetgeving