Voorwaarden

  • De organisatie rekruteert vrijwilligers, zorgt voor een passend onthaal en passende vorming en ondersteuning van de vrijwilligers zodat ze het vrijwilligerswerk op een kwaliteitsvolle wijze kunnen verrichten.
  • Voor de vrijwilliger het vrijwilligerswerk aanvat, wordt er een afsprakennota opgesteld, die door de organisatie en de vrijwilliger wordt ondertekend.
  • De organisatie gaat een verzekering aan voor de vrijwilliger. De vrijwilliger kan alleen van de organisatie een onkostenvergoeding krijgen.
  • De organisatie is opgericht als een rechtspersoon die geen winst nastreeft of als een specifiek initiatief van een openbaar bestuur.
  • Ze organiseert gedurende minstens één jaar autonoom vrijwilligerswerk.
  • De organisatie van het vrijwilligerswerk is haar hoofdzakelijke doelstelling.

Bedrag

Binnen de beschikbare begrotingskredieten wordt aan organisaties een jaarlijkse subsidie toegekend.

Wetgeving

  • Decreet op de erkende organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk en de organisaties met ingebouwd vrijwilligerswerk.
  • Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.