Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gemeentelijke administratieve sancties voor bepaalde snelheidsinbreuken (GAS-snelheid)

Gemeentelijke administratieve sancties voor bepaalde snelheidsinbreuken (GAS-snelheid)

De Vlaamse Regering geeft aan steden en gemeenten de mogelijkheid om voor beperkte snelheidsovertredingen een administratieve geldboete te bepalen. U kunt als lokaal bestuur kiezen of u beperkte snelheidsinbreuken zelf wil afhandelen of niet. Die procedure is op 1 februari 2021 in werking getreden.

 • Kiest u ervoor om in te stappen in de nieuwe procedure en gemeentelijke administratieve sancties zelf toe te passen? Controleer dan de onderstaande 5 voorwaarden en ontdek met welke zaken u rekening moet houden.

 • Wilt u geen gemeentelijke administratieve sancties bepalen? Dan worden de inbreuken via de huidige strafrechtelijke procedure afgehandeld. 

Als u als stad of gemeente zelf administratieve geldboetes wil invoeren, zullen die snelheidsovertredingen volledig uit het strafrecht worden gehaald. Hierbij moet de inbreuk aan alle 5 voorwaarden voldoen:

 1. De overtreding vindt plaats op wegen waar 30 km/u of 50 km/u de maximumsnelheid is (ongeacht wie de wegbeheerder is)
 2. De overtreding mag maximaal 20 km/u te veel bedragen (bovenop de technische correctie van 6 km)
 3. De overtreding wordt vastgesteld door een automatisch toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast) dat volledig gefinancierd is door de lokale overheid
 4. De overtreding wordt begaan door een meerderjarig persoon of rechtspersoon
 5. Er wordt op hetzelfde moment geen andere overtreding vastgesteld.

Wordt niet aan alle 5 de voorwaarden voldaan? Dan blijft de vastgestelde overtreding onderworpen aan het strafrecht.

Checklist voor GAS-snelheid

Ontdek met welke zaken u als stad of gemeente rekening moet houden als u zelf gemeentelijke administratieve sancties voor beperkte snelheidsinbreuken wil bepalen.

 • Stap 1

  Eigen infrastructuur

  Als u als lokaal bestuur gemeentelijke administratieve sancties wil toepassen, moeten de vaststellingen gebeuren met eigen infrastructuur. Dat betekent dat:

  • zowel de bevestigingsstructuur (zoals de paal of de camera) als de randinfrastructuur (zoals de wegkantkast) volledig gefinancierd worden door de lokale overheid (gemeente of lokale politie)
  • of cofinanciering op lokaal niveau mogelijk is (bv. tussen 2 of meerdere gemeenten, of tussen lokale politie en de gemeente)

  ongeacht de plaats waar die apparatuur zich bevindt.

  De automatisch werkende toestellen van het gewest die zich langs een gemeenteweg in uw stad of gemeente bevinden, zullen geen aanleiding kunnen geven tot een gemeentelijke administratieve geldboete. Omgekeerd kunnen automatisch werkende toestellen van de gemeente langs een gewestweg wel tot een gemeentelijke administratieve geldboete leiden. Die automatisch werkende toestellen bevinden zich op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km/u.

  U kunt camera’s conform artikel 62 van de Wegverkeerswet(opent in nieuw venster) inzetten voor de toepassing van GAS-snelheid.

  Afspraken met het gewest

  U kunt als lokaal bestuur een beroep doen op de diensten van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV):

  1. Raamcontract

  U kunt als lokaal bestuur een beroep doen op de raamcontracten van het Agentschap Wegen en Verkeer AWV. AWV doet daarbij dienst als opdrachtencentrales waar u bestellingen op kunt plaatsen zonder zelf een aanbestedingsprocedure te doorlopen:

  Voor de aankoop van ANPR-camera’s kunt u een beroep doen op het raamcontract SMARTVILLE van een intergemeentelijk samenwerkingsverband.

  Met vragen over de opdrachtencentrales kunt u terecht op awv.anpr@mow.vlaanderen.be.(opent in uw e-mail applicatie)

  1. Dienstorder

  Wilt u als lokale overheid met eigen middelen of met financiële tussenkomst van AWV camera’s plaatsen (al dan niet voor handhaving) langs gewestwegen? Ongeacht welke financieringswijze u kiest, moet u die altijd aanmelden bij het AWV. Volg in dat geval de procedure in het dienstorder MOW/AWV/2020/11(opent in nieuw venster).

  1. Overdracht installaties

  Het GAS-decreet geeft u als lokaal bestuur de mogelijkheid om snelheidshandhaving uit te voeren volgens een eigen visie en met eigen middelen om zo de verkeersveiligheid verder te kunnen verhogen. Een overdracht van apparatuur of installaties van het AWV naar het lokale bestuur is hierbij niet mogelijk.

 • Stap 2

  Opsporings-, verwerkings-, sanctionerings- en opvolgingscapaciteit

  Het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties voor beperkte snelheidsinbreuken brengt mogelijk extra werk met zich mee dat momenteel geautomatiseerd en gecentraliseerd verloopt via de Cross Border Enforcement (CBE)-procedure(opent in nieuw venster).

  Vaststellers

  De bevoegde personen vermeld in artikel 3 van de wegcode(opent in nieuw venster) moeten de vaststelling van de inbreuken uitvoeren. Bovendien moeten ze het proces-verbaal van de overtreding binnen 14 dagen nadat de overtreding is vastgesteld, doorsturen naar de sanctionerend ambtenaar. Houd dus rekening met die termijn bij uw inschatting van de nodige personeelsleden.

  Bemanning van uw GAS-cel

  Uw sanctionerend ambtenaar moet voldoen aan de voorwaarden in artikel 6 van de wet van 24 juni 2013(opent in nieuw venster) betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en het Koninklijk Besluit van 21 december 2013(opent in nieuw venster). Bij de berekening van het nodige aantal personeel moet u er rekening mee houden dat uw sanctionerend ambtenaar:

  • beschikt over een termijn van 14 dagen (na de dag waarop hij het proces-verbaal heeft ontvangen) om dat proces-verbaal samen met het bedrag van de administratieve geldboete te bezorgen aan de overtreder
  • het eventueel verweer van de overtreder moet beoordelen binnen 30 dagen na de dag waarop hij het verweer heeft ontvangen
  • vaststellingen van inbreuken begaan door buitenlandse overtreders en de voorbereiding van de beroepen tegen de beslissingen moet opvolgen.

  Daarnaast moet u voldoende personeel voorzien die schriftelijke vragen en klachten verwerken. Zorg ervoor dat de contactgegevens van uw sanctionerend ambtenaar en personeel duidelijk vermeld staan in al uw communicatie.

 • Stap 3

  ICT en toegang tot databanken

  Als u beslist om GAS-snelheid in te voeren, moet u nagaan welke ICT-toepassingen u moet aanpassen:

  • De software van de camera’s
  • De software van de lokale politie
  • De link naar de software van de sanctionerend ambtenaar

  Om die verwerking mogelijk te maken, moet er naast de bestaande flow van de vaststellers naar justitie een nieuwe flow ontwikkeld worden van de vaststellers naar de sanctionerend ambtenaar.

  Uw sanctionerend ambtenaar heeft toegang tot de gegevens van het rijksregister en van de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) op voorwaarde dat hij een machtiging heeft gekregen. De vereniging van de Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) kan voor haar leden een algemene machtiging aanvragen voor de toegang tot de gegevens aan de beide sectorale comités. Bij intergemeentelijke samenwerking of samenwerking met provincies moet de aanvraag voor elke afzonderlijke gemeente gebeuren. Als lokaal bestuur moet u altijd rekening houden met de doorlooptijd van de aanvraag.

  GAS-vaststellers kunnen op automatische wijze ondersteund worden door de AutoTicket Triagemodule die nagaat of GAS-snelheid van toepassing is op een snelheidsovertreding. AutoTicket is een uitbreiding op het bestaande softwarepakket AutoTicket, gelinkt aan ISLP voor de politionele boeteverwerking en zorgt voor de automatische triage van de GAS-boetes op basis van snelheid én andere overtredingen via de politiedatabanken. AutoTicket is een softwarepakket van Tradelec (nu InTouch Solutions nv).

 • Stap 4

  Een aanpak voor overtreders met een voertuig dat in het buitenland ingeschreven is

  Als u als lokaal bestuur beslist om over te stappen naar GAS-snelheid zullen ook buitenlandse overtreders onder de nieuwe procedure vallen. In zulke gevallen zijn de regels van de Europese CBE-richtlijn(opent in nieuw venster) van toepassing. Dat betekent dat u bijvoorbeeld de informatiebrief in de taal van het land van de overtreder moet opstellen: in de taal van het inschrijvingsdocument van het voertuig of in één van de officiële talen van de lidstaat van inschrijving.

  Aangezien de vaststellingen door politieambtenaren gebeuren, kunt u gebruik maken van de Eucaris-databank. De politie heeft hier al toegang toe en kan zo dus tot de identificatie van de overtreder overgaan.

 • Stap 5

  Protocollen

  Het decreet rond GAS-snelheid voorziet de mogelijkheid dat er een protocol kan worden opgesteld tussen de betrokken diensten en overheden. Dat kan bijvoorbeeld voor de plaatsing van vaste camerasystemen tussen wegbeheerder, politie en parket of voor de samenwerking met derden voor de verwerking en afhandeling van de vaststellingen (een provinciaal sanctionerend ambtenaar, het gewestelijk verwerkingscentrum, een sanctionerend ambtenaar van een ander lokaal bestuur, …).

 • Stap 6

  Aanpassing van het gemeentelijk administratieve sanctieregister

 • Stap 7

  Opmaak van het politiereglement

  Om geldboetes rechtsgeldig te kunnen toekennen, moet uw gemeenteraad een politiereglement goedkeuren waarin de gemeentelijke administratieve sancties voor de verkeersinbreuken worden opgenomen.