De belasting wordt berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) zoals gekend op 1 januari van het aanslagjaar. Het wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Niet alleen het KI van het perceel dat de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte uitmaakt zelf wordt meegeteld, maar eveneens het KI van alle opstanden op het perceel.

Voor de niet-landbouwbedrijven wordt daar bijkomend het KI bijgeteld van alle aangrenzende percelen die één geheel vormen met de leegstaande bedrijfsruimte, als ze van dezelfde eigenaar zijn.

Voor de berekening van de heffing worden 4 tarieven toegepast op telkens een deel van het kadastraal inkomen:

Toepasselijke schijf van het KI (in euro)

Belastingpercentage

0 – 12.350

150%

12.351 – 37.150

125%

37.151 – 74.350

100%

meer dan 74.351

75%

De belasting bedraagt nooit minder dan 3.700 EUR.

Voor de niet-landbouwbedrijven komt het bedrag van de belasting bovendien minstens overeen met een tarief van 2,47 euro/m2 oppervlakte van het grondvlak van het terrein, vastgelegd door de diensten van het kadaster.

Opcentiemen

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten worden belast door het Vlaamse Gewest. De gemeenten hebben in het verleden steeds de mogelijkheid gehad om op deze gewestelijke belasting opcentiemen te vestigen. In geval er geen gemeentelijke opcentiemen worden gevestigd, kan de gemeente een eigen belasting hanteren.

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 12 mei 2012 echter beslist dat het vestigen van gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke leegstandsbelasting in strijd was met artikel 464,1° Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Dit artikel liet volgens het Hof niet toe gemeentebelastingen te vestigen op de gewestelijke belastingen die het kadastraal inkomen als grondslag hebben. Voor het aanslagjaar 2013 en 2014 heeft de Vlaamse Belastingdienst beslist om geen opcentiemen meer in te kohieren op de gewestelijke belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Door een wetswijziging is het vanaf aanslagjaar 2015 opnieuw mogelijk om opcentiemen te vestigen.


Heffing leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen