Wanneer wordt een woning opgenomen op de lijst ongeschikt/onbewoonbaar?

Een woning kan onbewoonbaar en/of ongeschikt verklaard worden:

  • door een besluit van de burgemeester van de gemeente of stad waar de woning ligt
  • door een besluit van de Vlaamse Regering.

Het besluit wordt betekend aan de eigenaar(s) van de woning. Die hebben vóór het besluit ook al een technisch verslag over de staat van de woning gekregen en werden normaal gezien in de procedure ook al gehoord.

De inventarisbeheerder krijgt een kopie van het besluit tot ongeschikt/onbewoonbaarverklaring en neemt de woning onmiddellijk op op de lijst ongeschikt/onbewoonbaar in de inventaris.

De datum van het besluit is de datum van opname.

Beroep aantekenen tegen de opname op de inventaris

Het besluit van de burgemeester geldt als registratieattest.

Tegen dit besluit kan beroep aangetekend worden bij de Vlaamse Regering, binnen de dertig dagen na betekening van het besluit . De Vlaamse Regering beslist dan binnen de drie maanden na het ontvangst van het beroep.

Heeft u al een aanslagbiljet ontvangen, dan is er geen beroep meer mogelijk tegen de opname. U kan alleen nog bezwaar indienen tegen het aanslagbiljet.

Schrapping uit de inventaris

  • De woning of het gebouw werd opgenomen op de lijst verwaarlozing

Als de gebreken waarvoor de woning op de lijst werd opgenomen hersteld zijn, dan vraagt u om de woning of gebouw te schrappen. Dat doet u door een aangetekende brief te sturen aan de inventarisbeheerder samen met bewijsstukken van de herstelling.

De inventarisbeheerder onderzoekt uw vraag en laat u schriftelijk weten of het pand al dan niet geschrapt werd uit de inventarislijst.

  • De woning werd ongeschikt/onbewoonbaar verklaard

Als de gebreken waarvoor de woning ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard hersteld zijn, dan meldt u dat aan de gemeente. Zij zullen een nieuwe controle uitvoeren. Is de woning opnieuw in orde, dan bezorgen zij u een conformiteitsattest.

Dat conformiteitsattest bezorgt u aan de inventarisbeheerder, die de woning zal schrappen uit de inventaris. De inventarisbeheerder brengt de eigenaar schriftelijk op de hoogte van de schrapping.

  • De woning werd opgenomen op de lijst van verwaarlozing én werd ongeschikt/onbewoonbaar verklaard

Het gebouw of de woning kan opgenomen zijn op allebei de lijsten. Een schrapping gebeurt pas als het gebouw of de woning uit beide inventarislijsten geschrapt is.

Inventarisbeheerder van mijn provincie