Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelichting bij wijzigingen basiskader vanaf 30 juni 2017 Belgische regelgeving

Toelichting bij wijzigingen basiskader vanaf 30 juni 2017

Wet van 18 mei 2022

De Wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (hierna: de ‘wet van 18 mei 2022’) werd op 30 mei 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Raadpleeg deze wet in het Belgisch Staatsblad(opent in nieuw venster).

Deze wet bevat een aantal wijzigingen en toevoegingen aan de Wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten en analoge wijzigingen op het vlak van concessies. Het gaat voornamelijk om een gewijzigde startdatum van de duur van de uitsluiting voor bepaalde facultatieve uitsluitingsgronden, een herwerking van de corrigerende maatregelen, de herinvoering van een regeling voor derdenrechten op schuldvorderingen. Daarnaast werd ook de Europese richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen omgezet en ingevoegd in de Wet Overheidsopdrachten.

Lees de toelichtende commentaar bij de wijzigingen(PDF bestand opent in nieuw venster).

Lees de nieuwe regeling schone voertuigen.

Elektronische facturatie

De wet van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2019.

Deze wet verplicht aanbesteders om de elektronische facturen die naar hen worden verstuurd te ontvangen en te verwerken. Op een nader te bepalen tijdstip kunnen de ondernemingen ook verplicht worden om elektronische facturen te versturen naar aanbesteders. Voor dat laatste is een afzonderlijke Koninklijk Besluit vereist.

Raadpleeg deze wet in het Belgisch Staatsblad.(opent in nieuw venster)

KB Multi

Het Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies (hierna: KB Multi) werd op 18 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Raadpleeg het KB Multi in het Belgisch Staatsblad(opent in nieuw venster).

Dit KB Multi wijzigt een aantal bepalingen uit verschillende koninklijke besluiten en past een drempelbedrag uit de Wet Rechtsbescherming aan. Deze wijzigingen betreffen een aantal terminologische en inhoudelijke aanpassingen en verduidelijkingen. Met uitzondering van enkele specifieke bepalingen treedt het KB Multi in werking op 28 april 2018.

Lees ook de toelichtende commentaar bij de wijzigingen(PDF bestand opent in nieuw venster).