Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe komt de Vlaamse begroting tot stand?

Hoe komt de Vlaamse begroting tot stand?

Jaarlijks maakt de Vlaamse Regering de begroting op, een inschatting van de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid van het volgende jaar. De begroting bestaat uit een middelenbegroting en een uitgavenbegroting.

Omdat de Vlaamse overheid niet alle uitgaven en inkomsten op voorhand kan voorzien, kan de begroting worden bijgestuurd via een begrotingscontrole in het voorjaar. Zo kan bij een begrotingscontrole blijken dat de inkomsten wat tegenvallen en er bijgevolg minder mag worden uitgegeven.

Een overheidsbegroting is echter niet alleen een raming, het is ook een machtiging. Met een goedgekeurde begroting, machtigt het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering om belastingen te innen zoals in de begroting wordt opgesomd, en om uitgaven binnen bepaalde limieten te verrichten.

Opmaak van de begroting

De opmaak en de controle van een begroting volgt altijd hetzelfde proces, dat uit verschillende stappen bestaat.

 • Stap 1

  Opmaak begrotingsvoorstellen aan de hand van begrotingsinstructies

  De Vlaamse overheidsdiensten starten met de begrotingsopmaak aan de hand van begrotingsinstructies die worden rondgestuurd. In deze begrotingsinstructies worden de uitgangspunten van de begrotingsronde vastgelegd. Op basis van de instructies werken alle administratieve overheidsdiensten, in samenspraak met het kabinet van de bevoegde minister, hun begrotingsvoorstellen uit. De voorstellen worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën(opent in nieuw venster), en worden nadien verzameld bij de minister van Begroting en Financiën.

 • Stap 2

  Bilaterale besprekingen

  Elk begrotingsvoorstel wordt besproken door de minister van Begroting en Financiën en de bevoegde vakminister. De minister van Begroting moet er op dat moment over waken dat de verschillende begrotingen passen binnen de begrotingsnormen.

 • Stap 3

  Opstellen ontwerpdocumenten en bespreking binnen de Vlaamse Regering

  In september worden alle deelbegrotingen samen besproken door de Vlaamse Regering en vastgelegd in het ontwerp van begrotingsdecreet. Dat decreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement(opent in nieuw venster).

 • Stap 4

  Bespreking van de begroting in de commissies van het Vlaams Parlement

  De verschillende onderdelen van de begroting worden eerst besproken in de bevoegde commissies van het Vlaams Parlement. Van elke bespreking wordt een verslag gemaakt en bezorgd aan de commissie die bevoegd is voor begroting. De commissie voor begroting stuurt de begroting dan naar de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

 • Stap 5

  Goedkeuring van de begroting door het Vlaams Parlement

  De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement bespreekt de begroting en houdt een stemming over de ontwerpen van decreet. Als het ontwerp van begrotingsdecreet is goedgekeurd, bekrachtigt de Vlaamse Regering het, en laat ze het publiceren in het Belgisch Staatsblad.