Gedaan met laden. U bevindt zich op: Registratie van externe dienstverleners

Registratie van externe dienstverleners

Wenst u dat werkgevers een beroep kunnen doen op de dienstverlening van uw organisatie voor de begeleiding op de werkvloer? Dan moet u hiervoor een erkenning als externe dienstverlener aanvragen. Een erkenning is geldig voor 5 jaar. 

De registratieprocedure blijft permanent openstaan, zodat u op elk moment een aanvraag kunt doen. Het Departement Werk en Sociale Economie komt niet tussen in de afspraken die u met de werkgever maakt.

Voorwaarden

Om erkend te worden als externe dienstverlener, moet u aan al deze voorwaarden voldoen:

 • U beschikt over de kwaliteitsregistratie volgens het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie
 • U beschikt over aantoonbare ervaring op het vlak van de begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking
 • U beschikt over gekwalificeerde begeleiders die voldoen aan bepaalde voorwaarden
 • U geeft een gemotiveerde inschatting van het territoriale werkingsgebied en de aanwezige begeleidingscapaciteit
 • U engageert zich om actief deel te nemen aan intervisiemomenten in het kader van ervarings- en kennisuitwisseling over begeleiding op de werkvloer die het Departement Werk en Sociale Economie organiseert.

Gekwalificeerde begeleider

VDAB bepaalt afhankelijk van de noden van de werknemer welke werkondersteunende maatregelen nodig zijn. Als een begeleidingsondersteuning nodig is, dan moet de werkgever een gekwalificeerde begeleider en een coach aanduiden. De werkgever kan een interne of externe begeleider zoeken. Alleen externe dienstverleners moeten een erkenning aanvragen. Interne dienstverleners moeten aantonen dat ze aan 1 van de voorwaarden voldoen.

De gekwalificeerde begeleider beschikt over de volgende kerncompetenties:

 • samenwerken
 • communiceren
 • persoonsgericht werken
 • advisering op maat van de werknemer met een arbeidsbeperking, de collega’s en de werkgever.

U kunt de competenties van de interne en externe gekwalificeerde begeleider aantonen via 1 van deze voorwaarden.

Meld tijdens de erkenningsperiode, via een e-mail aan duurzaam.ondernemen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie), elke wijziging die een invloed heeft of kan hebben op de naleving van de erkenningsvoorwaarden.

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van de erkenning als dienstverlener bedraagt 5 jaar en begint te lopen vanaf de datum die is vermeld in de beslissing van de minister.

De geldigheidsduur vervalt vroeger als u gedurende 2 opeenvolgende jaren geen werknemer met een arbeidsbeperking heeft begeleid.

Onderaanneming

U kunt als externe dienstverlener beroep doen op onderaanneming voor de dienstverlening. Deze onderaannemers moeten ook erkend zijn als externe dienstverlener.

Aanmelden in Platos

Vooraleer u een aanvraag tot externe dienstverlener kunt indienen in Platos,(opent in nieuw venster) doorloopt u eerst een aantal stappen op organisatieniveau. Daarna kunt u aanmelden en een aanvraag aanmaken.

 • Stap 1

  ACM/IDM is het Toegangs- (ACM) en Gebruikersbeheer (IDM) van de Vlaamse overheid. Enkel wie gekend is in het ACM/IDM-systeem, kan ook effectief met de applicatie aan de slag. In het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid heeft elke entiteit of organisatie een eigen lokale beheerder. Deze kan voor zijn of haar organisatie de gebruikers en hun gebruikersrechten beheren: gebruikers toevoegen, gebruikersrechten toekennen of terug verwijderen, de looptijd van gebruikersrechten aanpassen…

  Ik heb een lokale beheerder

  Contacteer de lokale beheerder van uw te erkennen organisatie om u toegang te geven tot Platos via ACM/IDM. De lokale beheerder van uw organisatie moet minstens de rol/gebruikersrecht “DWSE-organisatieverantwoordelijke” (let op: specifiek voor de context “Platos”) toekennen aan u of een collega zodat u een aanvraag kan indienen. Hiervoor heeft u het rijksregisternummer, de naam en een emailadres van deze persoon nodig. (Let op, de rechten die u gekregen hebt voor andere applicaties in het WSE-loket (organisatie- of projectverantwoordelijke), staan los van deze aparte nieuwe rechten die u voor Platos moet krijgen.)

  Ik heb nog geen lokale beheerder

  Is er in uw organisatie nog geen lokale beheerder? Stel dan eerst een hoofd lokale beheerder aan. Deze persoon krijgt van uw organisatie de verantwoordelijkheid vanuit het bestuur (Raad van Bestuur, directie…) om de gebruikersrechten van alle medewerkers in uw organisatie toe te kennen. Het hoofd lokale beheerder kan dan op zijn/haar beurt lokale beheerders aanstellen. De lokale beheerders en hoofdtoegangbeheerders kunnen steeds gewijzigd worden. Meer info vindt u op deze pagina.

  Ik weet niet wie mijn lokale beheerder is

  Bel dan het gratis telefoonnummer 1700. U kunt er navragen wie voor uw organisatie geregistreerd is als hoofdtoegangsbeheerder en als co-hoofdtoegangsbeheerder voor het domein werkgelegenheid of voor alle domeinen.

 • Stap 2

  Hierna kunt u aanmelden(opent in nieuw venster). U krijgt 2 tegels te zien: 1 voor uzelf als burger en 1 voor uw organisatie. U selecteert de tegel voor uw organisatie.

  Daarna krijgt u een scherm met informatie over de oproep en kunt u de erkenningsaanvraag starten.

 • Stap 3

Online aanvraag

 • Stap 1

  Dien uw elektronische aanvraag in via de online applicatie Platos(opent in nieuw venster). Hiervoor moet u over een toegang beschikken via uw lokale beheerder. Heeft u deze nog niet? Lees meer over aanmelden in Platos.

  Na aanmelding krijgt u 2 tegels te zien: 1 voor uzelf als burger en 1 voor uw organisatie. U selecteert de tegel voor uw organisatie. Daarna krijgt u een scherm met informatie over de oproep en kunt u de erkenningsaanvraag starten.

 • Stap 2

  Bent u aangemeld in Platos? Dan vindt u in de applicatie een handleiding terug die u door deze aanvraag helpt.

  De elektronische erkenningsaanvraag voor externe dienstverleners bestaat uit 5 onderdelen:

  • Uw project-, contact- en organisatiegegevens
  • De vraag of u deel uitmaakt van de organisaties die een vereenvoudigde registratie genieten (GTB, GOB, maatwerkbedrijven en LDE)
  • Uw motivatie van de ervaring met begeleidingsthematiek, samen met een opsomming van de begeleiders en hun kwalificatie (enkel als u niet tot de organisaties hierboven behoort)
  • Uw werkingsgebied en de begeleidingscapaciteit van uw dienstverlening
  • Een verklaring op eer

  Klik op de knop ‘indienen’ om uw aanvraag te versturen. U krijgt rechts bovenaan in het scherm een bevestiging de verzending gelukt is. U ontvangt ook een bevestigingsmail.

 • Stap 3

  Het Departement WSE beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag. De aanvraag is ontvankelijk als ze volledig en correct ingevuld is en alle noodzakelijke gegevens bevat om de naleving van de voorwaarden te beoordelen. Deze beoordeling gebeurt binnen 7 dagen. Na de beoordeling krijgt u een bericht via e-mail. Is uw aanvraag niet ontvankelijk? Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen.

 • Stap 4

  Het Departement WSE onderzoekt de naleving van de voorwaarden binnen 45 dagen na de dag waarop de e-mail over ontvankelijkheid van de aanvraag werd verstuurd. Deze termijn wordt geschorst wanneer het departement u om aanvullende informatie heeft gevraagd en die informatie niet heeft ontvangen.

 • Stap 5

  Het Departement WSE adviseert de minister over de aanvraag, waarna de minister beslist over de erkenning van de externe dienstverlener.

Heroverweging

Gaat u niet akkoord met de beslissing van de minister? Dan kunt u een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen binnen 30 dagen vanaf de dag waarop u geïnformeerd werd over de beslissing. Dit doet u door in de applicatie Platos(opent in nieuw venster) naast uw aanvraag op de bezwaar-knop te klikken. Motiveer daarna waarom u niet akkoord gaat met de beslissing.

De heroverwegingscommissie onderzoekt uw vraag tot heroverweging en nodigt u uit voor een toelichting. Binnen 45 dagen nadat u gehoord werd, formuleert de commissie haar advies aan de minister. De minister beslist daarna over de erkenning.

Veelgestelde vragen