Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor de erkende milieuverificateur van de decretale milieuaudit

Informatie voor de erkende milieuverificateur van de decretale milieuaudit

Bepaalde categorieën van inrichtingen moeten verplicht een periodieke of eenmalige mileuaudit ondergaan. Dit volgt uit artikel 3.3.2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM)(opent in nieuw venster). De decretale milieuaudit is een systematische, gedocumenteerde en objectieve evaluatie van het beheer, de organisatie en de uitrusting van de betrokken inrichting of activiteit op het gebied van de bescherming van het milieu. De milieuaudit moet gevalideerd worden door een erkend milieuverificateur.

Download hier de overzichtslijst met erkende milieuverificateurs.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Erkenning als milieuverificateur

Verplichtingen milieuverificateur decretale milieuaudit

De milieuverificateur moet voldoen aan de verplichtingen die zijn opgesomd in artikel 34 van het VLAREL (algemene gebruikseisen)(opent in nieuw venster) om de erkenning te behouden.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of een geldboete.

Jaarlijkse retributie

  • U moet jaarlijks een retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen.
  • U krijgt hiervoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.
  • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2024 bedraagt 68 euro.
  • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
  • Het niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt na een ingebrekestelling tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.