Voorwaarden

Om erkend te worden als milieuverificateur voor de decretale milieuaudit, moet u voldoen aan:

 • de algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • In de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning.
  • In de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • en deze bijzondere erkenningsvoorwaarde:
  • houder zijn van de titel van milieuverificateur met betrekking tot de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS). Die titel wordt geregeld in Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning als milieuverificateur voor de decretale milieuaudit is geldig voor onbepaalde duur. De milieuverificateur moet zich wel houden aan enkele gebruikseisen van de erkenning.

Procedure

De erkenning als milieuverificateur voor de decretale milieuaudit betreft een erkenning van rechtswege.

Organisaties die houder zijn van de titel van milieuverificateur volgens EMAS en voldoen aan de erkenningsvoorwaarden uit het VLAREL moeten het gebruik van de erkenning melden aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving.

De melding wordt ingediend via het online Erkenningenloket van het Departement Omgeving ((opent in nieuw venster)) (klik op “Ga naar het erkenningenloket”, aanmelden met e-ID). De erkenning gaat pas in op de datum waarop het gebruik van de erkenning wordt gemeld.

Bedrag

De erkende milieuverificateur moet een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op de erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2022 bedraagt deze retributie: 61 euro.
 • Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wetgeving

 • EMAS-verordening
 • Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)
 • Omgevingsvergunningsdecreet
 • VLAREM
 • Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)

Veelgestelde vragen