Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor de VR-deskundige

Informatie voor de VR-deskundige

Voor het opstellen van een omgevings- en ruimtelijk veiligheidsrapport is een erkenning als veiligheidsrapporteringsdeskundige (VR-deskundige) vereist.

Download hier de overzichtslijst met erkende VR-deskundigen(PDF bestand opent in nieuw venster).

Verplichtingen

De erkende VR-deskundige moet voldoen aan een aantal gebruikseisen (=verplichtingen) die worden voorgeschreven in het VLAREL.

 • Algemene gebruikseisen uit artikel 34 VLAREL(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu.
 • Bijzondere gebruikseisen uit artikel 39 VLAREL(opent in nieuw venster):
  • beschikken over de nodige softwareprogramma’s voor het berekenen van risico’s voor mens en milieu bij industriële ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, en kan die hanteren en de resultaten ervan correct interpreteren.
  • beschikken over de nodige vakliteratuur en gegevens over de uit te voeren taken met betrekking tot de erkenning
  • op de hoogte blijven van de recentste ontwikkelingen en wetgeving inzake veiligheidsrapportage door daarvoor jaarlijks een bijscholing van minstens 8 uur te volgen (zie verder)
  • de erkenning niet gebruiken als:
   • u, in rechte of in feite, bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de opdrachtgever;
   • de opdrachtgever, zelf of met een tussenpersoon, in rechte of in feite bestuursmandaten opneemt of bestuursfuncties uitoefent bij de erkende persoon;
   • u bloed- of aanverwant in de rechte lijn tot en met de derde graad en in de zijlijn tot en met de vierde graad bent met de opdrachtgever;
   • er financiële banden zijn tussen u en de opdrachtgever;
   • u rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, gecontroleerd of beheerd wordt door de opdrachtgever.

Jaarlijkse retributie

 • U moet jaarlijks een retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning als VR-deskundige.
  • Dat moet de eerste keer in het jaar volgend op het jaar waarin u de erkenning hebt verkregen.
 • De jaarlijkse retributie voor het jaar 2024 bedraagt 137 euro.
 • Gebruik het rekeningnummer op het overschrijvingsformulier bij uw factuur. Daar vindt u ook het bedrag en de gestructureerde mededeling voor betaling.
 • Het niet-betalen van de jaarlijkse retributie leidt, na een ingebrekestelling, tot automatische schorsing van de erkenning. Als de retributie 30 dagen na aanvang van de schorsing nog altijd niet werd betaald, vervalt de erkenning automatisch.

Bijscholing

De erkende VR-deskundige moet jaarlijks een bijscholing van minstens acht uur volgen over de recentste ontwikkelingen en wetgeving inzake veiligheidsrapportage. De deskundige moet dit kunnen bewijzen bij een mogelijke controle door een toezichthouder door middel van een certificaat, diploma of aanwezigheidsdocument en het programma van de activiteit. Als bijscholing gelden:

 • studiedagen, seminaries en lezingen
 • e-learning, onder de voorwaarde dat de deelnemer kan aantonen dat hij het pakket volledig heeft gevolgd, hoeveel tijd eraan besteed werd en wat de inhoud van het pakket was. De organisator van de opleiding moet aan de cursist de nodige garanties geven om deze aantoonbaarheid te garanderen.
 • het deelnemen aan sectorale overlegmomenten waar kennisuitwisseling over veiligheidsrapportage en de wetgeving rond veiligheidsrapportage centraal staat. Het gaat hier bijvoorbeeld om vaktechnische werkgroepen, ingericht door sector- of beroepsverenigingen of bedrijvenfederaties. Er wordt steeds een verslag opgemaakt van de werkgroep met vermelding van het tijdschema. Enkel de uren die gewijd worden aan de bespreking van veiligheidsrapportage komen in aanmerking. Per jaar kan maximaal twee uur in aanmerking komen.

In volgende gevallen komt een opleiding niet in aanmerking als bijscholing:

 • het volgen van de opleiding is niet of onvoldoende aangetoond:
  • er wordt geen geldig bewijs van aanwezigheid voorgelegd (inschrijvingsbevestigingen, foto’s, presentaties, uitnodigingen, facturen, … zijn geen bewijs van aanwezigheid)
  • de inhoud van de opleiding is onduidelijk
  • het aantal uren/programma van de opleiding is niet gekend
 • het betrof een interne opleiding. Interne opleidingen worden in de regel niet aanvaard als bijscholing gezien deze moeilijk controleerbaar/aantoonbaar zijn
 • het zelf doceren van opleidingen wordt niet aanvaard omdat de bijscholing dient ter verruiming van de eigen kennis inzake de recentste ontwikkelingen en wetgeving
 • de opleidingen betroffen identieke onderwerpen. In dit geval wordt slechts één van deze opleidingen meegerekend
 • de opleiding had geen betrekking op veiligheidsrapportage