Gedaan met laden. U bevindt zich op: Remediëring van je medewerkers Loopbaan van je medewerkers

Remediëring van je medewerkers

Wil je weten waarom en hoe je kunt remediëren als leidinggevende binnen de Vlaamse overheid? Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt. Ontdek wat remediëren precies inhoudt, hoe je het toepast en welke gevolgen eraan gekoppeld zijn. 

Voor wie?

Wat en waarom?

Presteert je medewerker minder goed dan verwacht? Ga dan zeker in dialoog, geef feedback en coach je medewerker om het beste uit zichzelf te halen. Is de gewone opvolging binnen prestatiemanagement onvoldoende? Dan kun je een remediëringstraject starten. Zo vermijd je dat de mindere prestaties de werkomgeving negatief beïnvloeden door ontevreden klanten, een slechte werksfeer of stijgende kosten.

Remediëren betekent dat je acties onderneemt om mindere prestaties of het ongewenst gedrag van je medewerker te verbeteren. Verschillende factoren kunnen de het functioneren van je medewerkers negatief beïnvloeden:

 • Hun vaardigheden passen niet meer bij de functie.

 • Ze missen de motivatie om hun functie correct uit te oefenen.

 • Persoonlijke omstandigheden nemen energie weg, zoals veranderingen in de gezinssituatie, relatieproblemen, verhuizing, gezondheidsproblemen of financiële zorgen.

 • Er zijn knelpunten binnen de organisatiecontext, bijvoorbeeld rolonduidelijkheden of gebrek aan middelen en opleidingen, …

Er kan achteruitgang zijn op het vlak van taken, de samenwerking, het aanpassingsvermogen van je medewerker of bijvoorbeeld diens leervermogen. Kijk daarom bij de evaluatie van de prestaties van je medewerker breder dan alleen maar de uitvoering van de taken.

Het is ook mogelijk dat je medewerker ongewenst gedrag stelt, zoals nalatigheid, verbale agressie of ongeoorloofd verzuim. Het is van belang dat je als leidinggevende snel actie onderneemt om een veilige en motiverende werkomgeving te behouden.

Basisprincipes voor remediëring

Binnen een cultuur van permanente feedback en open dialoog coach je als leidinggevende je medewerker om het beste uit zichzelf te halen. Leidt die dialoog niet tot de gewenste resultaten? Of vergt het verbeteren van de prestaties van je medewerker extra aandacht? Dan kan je een formeel remediëringstraject opstarten.

Zo’n traject laat jou als leidinggevende toe om snel en effectief in te grijpen volgens een duidelijk afsprakenkader. Doorloop zeker een formeel remediëringstraject en probeer zo de tekortkomingen weg te werken.

 • Een formeel remediëringstraject is van korte duur en juridisch verankerd binnen de evaluatiecyclus. Volg de juridisch beschreven stappen om een onderbouwd dossier te hebben voor een jaarlijkse evaluatie of mogelijke ontslagprocedure.
 • Bij ernstige feiten van een contractuele medewerker, kan de leidend ambtenaar een schriftelijke waarschuwing geven. Als de daaropvolgende remediëring met het oog op mogelijk ontslag (zie verder) geen effect heeft, start de ontslagprocedure.

Volg deze richtlijnen om de prestaties en het gedrag van je teamleden te verbeteren.

 • Stap 1

  Prestaties en gedrag zijn waarneembaar. Begin met een nauwkeurige documentatie van de feiten en omstandigheden die je wilt aankaarten. Objectief en feitelijk waarnemen is essentieel om misverstanden en discussies te vermijden.

 • Stap 2

  Maak snel duidelijk wanneer doelen en verwachtingen niet behaald worden. Deel tijdens het gesprek je waarnemingen en stel je luisterend en constructief op. Vertrouwen is cruciaal om de onderliggende oorzaken te ontdekken en een effectieve aanpak te vinden.

 • Stap 3

  Werk samen met de medewerker om actiepunten te bepalen voor verbetering. Bied als leidinggevende de nodige ondersteuning om de medewerker te helpen slagen en leg die ondersteuning vast in jullie afspraken. Het doel is een positieve uitkomst met behoud van vertrouwen in de professionele samenwerking.

 • Stap 4

  Maak van elk overleg een beknopt schriftelijk verslag en deel het met de medewerker. Dat helpt bij latere opvolggesprekken. Geef de medewerker de kans om feedback te geven op je verslag en de gemaakte afspraken, zodat alles duidelijk blijft.

 • Stap 5

  Zorg voor voldoende opvolgmomenten en blijf het groeiproces coachend ondersteunen. Geef waardering voor inzet en vooruitgang. Evalueer regelmatig of de afspraken werken en pas die aan als dat nodig is. Vier behaalde successen om motivatie te behouden.

 • Stap 6

  Maak duidelijke afspraken met je medewerker en zorg dat de (vernieuwde) verwachtingen helder zijn. Volg de voortgang van taken en opdrachten regelmatig op en bespreek die met je medewerker. Documenteer en schrijf altijd de besproken zaken correct op. Dan kunnen zowel jij als je medewerker daarnaar teruggrijpen.

Formeel remediëringstraject

Een formeel remediëringstraject moet voldoen aan de voorwaarden en kenmerken die staan beschreven in het Vlaamse personeelsstatuut (VPS). Ook een traject vroegtijdig stoppen moet volgens die bepalingen gebeuren.

Goed om te weten: eind juni 2024 zal een checklist beschikbaar zijn. Die biedt je een stappenplan om als leidinggevende een remediëringstraject op te starten, op te volgen en af te ronden.

Open dialoog

Het formele remediëringstraject start pas nadat je als functionele leidinggevende een gesprek hebt gehad met de medewerker over de ongunstige feiten. Dat omvat zowel gedrag als prestaties. Als door overmacht een gesprek niet mogelijk is, volstaat een nauwkeurige schriftelijke neerslag van de feiten.

Inhoud vooraf vastgelegd

Je start het formele remediëringstraject met de kennisgeving van het ongunstig functioneren. Stel een goed gedocumenteerd persoonlijk plan van aanpak op voor je medewerker. Binnen de module PLOEG van Vlimpers vind je een voorbeeld van zo’n persoonlijk verbeterplan dat je door alle noodzakelijke stappen en verslaggeving loodst. Bekijk het instructiefilmpje over hoe een persoonlijk verbeterplan gebruikt kan worden(opent in nieuw venster).

Looptijd beperkt en vooraf bepaald

Het doel is om op korte termijn tekortkomingen weg te werken of bij te sturen. De looptijd is minimaal 2 weken en maximaal 3 maanden. Je kan na die termijn het traject verlengen. Dat doe je in onderling akkoord met je medewerker. Je spreekt samen de duurtijd van de verlenging af.

De actieve inzet van je medewerker is essentieel voor het welslagen van een remediëringstraject. Bij gebrek daaraan kan je indien nodig als leidinggevende beslissen om de remediëring vroegtijdig stop te zetten. Wanneer je het voornemen hebt om het traject op basis van deze grond vroegtijdig stop te zetten, dan ga je hierover het gesprek aan met je medewerker.

Verplichte bespreking eindresultaat

Sluit het formele traject af met een gesprek met je medewerker. Is het minder presteren van je medewerker bijgestuurd? Herneem dan de PLOEG-cyclus. Stel je vast dat er geen of weinig verbetering is in het presteren? Dan kan je overgaan tot een remediëringstraject met het oog op een mogelijk ontslag of in bepaalde gevallen tot de ontslagprocedure.

Rond het traject af met een eindbespreking met je medewerker waarin je deze eindbeoordeling bespreekt. Alleen in geval van overmacht kun je de conclusies schriftelijk overmaken.

Remediëringstraject met het oog op mogelijk ontslag

 • Als een remediëringstraject onvoldoende resultaat bracht of als de feiten in die mate ongunstig zijn dat ze tot een ontslag zouden kunnen leiden, kan je overgaan tot een remediëring met het oog op een mogelijk ontslag. Zo’n traject mag geen verrassing zijn voor je medewerker. Idealiter heb je als leidinggevende al geprobeerd om bij te sturen en heb je met je medewerker al een remediëringstraject doorlopen.
 • Vooraleer je overgaat naar remediëring met oog op mogelijk ontslag, moet de lijnmanager (of jijzelf als je de taak gedelegeerd kreeg) de medewerker een schriftelijke waarschuwing met de beschrijving van diens ongunstig functioneren bezorgen.
 • Afhankelijk van de ernst van de feiten en de context beslis je als leidinggevende samen met je HR-professional welk remediëringstraject nodig is. De beslissingsboom (PDF bestand opent in nieuw venster)helpt bij die keuze.
 • Wanneer een contractueel personeelslid zo ondermaats presteert dat ontslag noodzakelijk lijkt, dan hoef je niet eerst een gewoon formeel remediëringstraject doorlopen. In dat geval ga je na de schriftelijke waarschuwing direct over tot een remediëringstraject met oog op mogelijk ontslag.

Goed om te weten: het traject ‘remediëring met het oog op een mogelijk ontslag’ is een traject dat enkel voor contractuele medewerkers geldt.

Dossier opbouwen en bewaren

 • Binnen de formele remediëringstrajecten is het van belang dat je als leidinggevende alles goed documenteert. Heb je een gesprek met je medewerker, maak hier dan een verslag van en leg het voor aan je medewerkers voor feedback. Zet mondelinge afspraken om in schriftelijke afspraken.

 • Alle documenten moeten ook goed bewaard worden. Volg hiervoor de afspraken van jouw HR.

 • Documenten worden belangrijk als er een ontslag of een evaluatie ‘onvoldoende’ overwogen wordt. Bij remediëring met het oog op ontslag moeten stavingsstukken 10 jaar bewaard blijven. De documentatie verbonden aan een evaluatie ‘onvoldoende’ bewaar je gedurende eenzelfde periode van 10 jaar.

 • Gebruik je een persoonlijk verbeterplan binnen de module PLOEG van Vlimpers? Dan wordt dat plan samen met opvolggesprekken en de uitkomst van het traject gearchiveerd in het personeelsdossier. Het verbeterplan kan na het evaluatiejaar opnieuw opgevraagd worden door jou of je HR-dienst. Andere documenten kun je op verzoek laten toevoegen aan het personeelsdossier.

Goed om te weten: je bent verplicht om het tegensprekelijke karakter van je documentatie te respecteren. Dat betekent dat de medewerker 15 kalenderdagen de tijd heeft om schriftelijke opmerkingen te geven op je verslagen, verbeterplannen of andere kennisgevingen. Die aanpak maakt het mogelijk om het perspectief van de medewerker en van jou als leidinggevende vast te leggen in het dossier. Daardoor krijgen bijkomende beoordelaars een onafhankelijke kijk op het standpunt van de betrokkenen.

Ontslag contractuele medewerker

Als een contractuele medewerker minder presteert of ongewenst gedrag stelt dan probeer je in eerste instantie de medewerker bij te sturen. Daarvoor kun je verschillende stappen ondernemen met het oog op het verbeteren van het functioneren.

Levert dat niet het gewenst resultaat op? Dan kan je overgaan tot ontslag. Om een contractuele medewerker te ontslaan moet je medewerker in de afgelopen 3 jaar een formele schriftelijke waarschuwing gekregen hebben en een formeel remediëringstraject (met het oog op mogelijk ontslag) hebben doorlopen.

Meer informatie over de ontslagprocedure vind je op de webpagina ‘Ontslag door werkgever (contractueel)’.

Als bovenstaande scenario’s niet van toepassing zijn, moet je opnieuw een schriftelijke waarschuwing en een remediëringstraject aanbieden.

Goed om te weten: van zodra je medewerker 1 jaar ononderbroken in dienst is, geldt de formele voorwaarde dat je de medewerker samen met de schriftelijke waarschuwing een remediëringstraject moet laten doorlopen alvorens je kan overgaan tot ontslag. Hierop zijn enkele uitzonderingen beschreven in de regelgeving.

Verbetert het functioneren van de medewerker niet en blijkt dat die niet meer geschikt is voor de functie? Dan kun je de medewerker aanmoedigen om met de HR-verantwoordelijke te praten over een meer passende job binnen de entiteit, of binnen de Vlaamse overheid.

Jouw belangrijkste taken als leidinggevende

 • Samenwerken met de HR-verantwoordelijke: bereid samen de schriftelijke waarschuwing voor en schrijf die voor de lijnmanager. Heeft de lijnmanager de taak van het versturen van de schriftelijke waarschuwing aan jou gedelegeerd? Dan finaliseer je de waarschuwing en bezorg je deze aan het personeelslid.

 • Gespreksvoering: ga de dialoog aan over ongunstige prestaties. Het opstartgesprek van een formele remediëring met het oog op mogelijk ontslag kan door de lijnmanager aan jou of de HR-verantwoordelijke worden gedelegeerd. Voer daarnaast ook regelmatig opvolggesprekken met je medewerker.

 • Formuleer duidelijke en onbetwistbare feiten: zorg ervoor dat de feiten helder en niet te betwisten zijn.

 • Formuleer heldere verwachtingen: communiceer duidelijk wat je van het personeelslid verwacht.

 • Verslaggeving: documenteer alle gespreksvoering nauwkeurig.

 • Eindbeoordeling: maak een eindbeoordeling van het remediëringstraject.

 • Volledigheid van het dossier: zorg ervoor dat het dossier compleet en up-to-date is.

 • Archivering: zorg voor een goede archivering van alle belangrijke documenten.

Aan de slag