Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ontslag door werkgever (contractueel) Ontslag

Ontslag door werkgever (contractueel)

Er bestaan verschillende ontslagsituaties binnen de diensten van de Vlaamse overheid. De wijze van ontslag en de gevolgen verschillen naargelang het type arbeidsovereenkomst en wie het initiatief neemt. Op deze webpagina lees je wat er gebeurt als je werkgever je contract als contractueel personeelslid opzegt of verbreekt. Je vindt ook meer informatie over hoe je als contractueel personeelslid beschermd bent tegen willekeurig ontslag. 

Bescherming tegen willekeurig ontslag

Als contractueel personeelslid ben je beschermd tegen willekeurig ontslag omwille van gedrag en/of geschiktheid. Voor je lijnmanager een ontslagbeslissing neemt, krijg je de kans om je functioneren te verbeteren.

De periode waarin je ononderbroken in dienst bent bij de diensten van de Vlaamse overheid bepaalt welke maatregelen er voorzien zijn om jou als contractueel personeelslid te beschermen tegen willekeurig ontslag. Wat die maatregelen concreet inhouden, lees je verder op deze webpagina.

Periode ononderbroken in dienstBeschermingsmaatregelen
Minder dan 1 jaar (ook van toepassing op een occasioneel personeelslid bij Sport Vlaanderen of een occasionele lesgever bij de VDAB)
 1. Hoorrecht
 2. Ontslagbeslissing en motiveringsplicht
Minstens 1 jaar
 1. Ontslagvoorwaarden
 2. Hoorrecht
 3. Bevestiging ontslagintentie
 4. Adviesorgaan
 5. Ontslagbeslissing en motiveringsplicht

Goed om te weten: de beschermingsmaatregelen zijn niet van toepassing in volgende ontslagsituaties:

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd.
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht.
 • Beëindiging van de vervangingsovereenkomst door de terugkeer, het ontslag, het overlijden of de pensionering van het personeelslid dat je vervangt.
 • Ontslag om dringende redenen.
 • Stap 1

  Als je minstens 1 jaar ononderbroken in dienst bent bij de diensten van de Vlaamse overheid, krijg je voorafgaand aan een ontslagbeslissing:

  • een formele waarschuwing die nauwkeurig weergeeft welk disfunctioneren tot ontslag kan leiden
  • een remediëring in je eigen functie met een andere evaluator of een remediëring naar een andere functie binnen je entiteit of in een andere entiteit. Zo krijg je de kans om je functioneren, gedrag en/of competenties bij te stellen.

  Lees meer op de webpagina ‘Remediëring’.

 • Stap 2

  Als je lijnmanager de intentie heeft om je te ontslaan, nodigt die je uit voor een hoorgesprek. Je krijgt de tijd om dat gesprek voor te bereiden.

  Tijdens het hoorgesprek krijg je de kans om je te verdedigen. Dat kan zowel mondeling als schriftelijk.

 • Stap 3

  Ben je minstens 1 jaar ononderbroken in dienst bij de diensten van de Vlaamse overheid? Dan kan je na de bevestiging van de ontslagintentie advies vragen aan het adviesorgaan dat bevoegd is voor je beleidsdomein.

 • Stap 4

  De lijnmanager neemt een ontslagbeslissing. Je werkgever bezorgt je de schriftelijke motivering van het ontslag.

Opzegging arbeidsovereenkomst

Je werkgever kan je arbeidsovereenkomst eenzijdig opzeggen. Je moet dan een opzegtermijn doorlopen. Er is geen verbrekingsvergoeding.

Opgelet
 • Je werkgever kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur enkel opzeggen tijdens de eerste helft van het contract, met een maximum van 6 maanden. Bijvoorbeeld: een arbeidsovereenkomst die op 1 januari voor 24 maanden werd afgesloten kan in de eerste 6 maanden worden opgezegd.
 • Als je werkgever de vervangingsovereenkomst vroeger wil beëindigen om een andere reden dan de terugkeer of uitdiensttreding van de vervangen werknemer, gelden dezelfde regels als bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Hoe?

De opzegging van je arbeidsovereenkomst door je werkgever gebeurt schriftelijk. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • Via een aangetekende zending. De opzegging heeft uitwerking op de 3de werkdag die volgt op het versturen van het aangetekend schrijven. Hierbij wordt zaterdag gelijkgesteld met een werkdag.
 • Via een deurwaardersexploot.

Opzegtermijn

De opzegtermijn start altijd op de eerste maandag die volgt op de week waarin je opzegging uitwerking heeft.

Bijvoorbeeld: je werkgever verzond je opzeggingsbrief aangetekend op woensdag, dan heeft de opzegging uitwerking op zaterdag en gaat de opzegperiode in op de eerstvolgende maandag.

Verbreking arbeidsovereenkomst

Je werkgever kan je arbeidsovereenkomst eenzijdig verbreken. In dit geval eindigt je tewerkstelling onmiddellijk. Er is geen opzegtermijn, maar je krijgt wel een verbrekingsvergoeding.

Hoe?

De verbreking van je arbeidsovereenkomst door je werkgever gebeurt schriftelijk.

Ontslag afhandelen

Lees meer op de webpagina ‘Ontslag’ over hoe je een ontslag moet afhandelen, de regelgeving en wie je kunt contacteren voor vragen.