Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel Grondwater Delen van het IMJV

Deel Grondwater

Als er bovenaan uw IMJV-dossier een tabblad ‘Grondwater’ staat, kunt u daar rapporteren over uw grondwaterdata van het afgelopen jaar (onttrokken debieten, peilmetingen en/of kwaliteitsmetingen) zoals vastgelegd in het VLAREM of in de bijzondere voorwaarden van uw vergunning. De lijst en informatie over de putten en filters (de ‘vaste gegevens’) werden reeds door de betrokken administratie gevalideerd en vooraf ingevuld.

Wie moet dit deel invullen?

Bedrijven, organisaties moeten het deel Grondwater invullen wanneer zij een milieu- of omgevingsvergunning hebben die aan één van deze voorwaarden voldoet:

  • Er is een totaal vergund onttrekkingsdebiet van meer dan 30.000 m³/jaar.

Bedrijven met een totaal vergund debiet van meer dan 30.000 m³/jaar moeten volgens de algemene voorwaarden van VLAREM II (Afdeling 5.53.3. (opent in nieuw venster)en Afdeling 5.53.4(opent in nieuw venster).) via het IMJV rapporteren.

  • Het staat vermeld in de bijzondere voorwaarden van de milieu- of omgevingsvergunning.

Bedrijven met een totaal vergund debiet van minder dan 30.000 m³/jaar (of net 30.000m³/j) kunnen via de bijzondere voorwaarden van hun milieu- of omgevingsvergunning ook hun grondwaterstatistieken via het IMJV moeten rapporteren. Het staat vermeld welk deel (onttrekkingen, peilgegevens en/of kwaliteitsgegevens) ingevuld moet worden en hoeveel keer per jaar de metingen uitgevoerd moeten worden.

Tip: Indien u niet meer beschikt over uw omgevingsvergunning (of milieuvergunning) kan een kopie opgevraagd worden bij de vergunningverlenende overheid (gemeente, provincie, Vlaamse regering).

Wat moet u invullen?

Bedrijven met een totaal vergund debiet van meer dan 30.000 m³/jaar moeten volgens de algemene voorwaarden van VLAREM II (Afdeling 5.53.3. (opent in nieuw venster)en Afdeling 5.53.4(opent in nieuw venster).) via het IMJV rapporteren.

De algemene voorwaarden houden in:

  • Per watervoerende laag dient het onttrokken debiet minstens per jaar aangeleverd worden (m³/jaar). De stand wordt genoteerd op de laatste kalenderdag van elk jaar waarin grondwater werd opgepompt en telkens wanneer de debietmeter verwijderd of herplaatst wordt. Lees de volledige voorwaarden hier na: Artikel 5.53.3.3.§9(opent in nieuw venster)
  • Per watervoerende laag waaruit er gepompt wordt dient er minimum één grondwaterstaal per jaar geanalyseerd te worden op de parameters vermeld in Artikel 5.53.4.5. (opent in nieuw venster)
  • Het grondwaterpeil wordt minimaal maandelijks gemeten in de meest centraal gelegen productieput en in alle peilputten. Voor de productieput dient er eveneens minstens één meting in rust te gebeuren. Lees de volledige voorwaarden hier na: Artikel 5.53.4.6. §2(opent in nieuw venster)
  • Grondwaterwinningen voor thermische energieopslag (ook gekend als KWO, WKO, ATES) moeten één of meerdere meetinrichtingen voorzien, zodat het opgepompte volume grondwater per pomprichting en per watervoerende laag getotaliseerd kan worden. Daarnaast wordt op elke spuileiding een meetinrichting aangebracht. Lees de volledige voorwaarden hier na: Artikel 5.53.6.2.4(opent in nieuw venster).

Bedrijven met een totaal vergund debiet van minder dan 30.000 m³/jaar moeten enkel gegevens aanleveren indien dit vermeld staat in de bijzondere voorwaarden. Daar wordt eveneens vermeld welke gegevens aangeleverd dienen worden en met welke meetfrequentie.

Nieuw voor deel Grondwater

Voor het deel Grondwater zijn er sinds 2023 enkele wijzigingen in het online IMJV-loket.

  • Er kunnen extra kwaliteitsparameters gerapporteerd worden (waaronder zware metalen en bacteriologische parameters).
  • Debieten van geothermische installaties kunnen makkelijker worden doorgegeven (nieuw hoofdstuk).

Hoe het deel Grondwater invullen?

Manuele invoer

Toelichting over hoe u de vensters moet invullen van zodra u bent ingelogd in het online IMJV-loket vindt u:

Excelformuliers gewijzigd formaat sinds 2022.

Doordat er in 2022 aanpassingen zijn in het deel grondwater, zijn ook de excelformulieren aangepast.
U moet dus een nieuwe excel afhalen van het IMJV-loket. Als u de gegevens al had ingevuld in een excel van het oude formaat, kunt u wel vanuit uw vorige excel de ingevuld velden kopiëren en plakken naar de nieuwe/juiste excel.

Veelgestelde vragen