Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarrapport Vlaamse opleidingsincentives – Schooljaar 2021-2022 Nieuwsberichten van het kennisplatform

Jaarrapport Vlaamse opleidingsincentives – Schooljaar 2021-2022

Blogbericht
8 februari 2023

In het jaarrapport analyseren we het gebruik van de Vlaamse opleidingsincentives, de arbeidsmarktgerichtheid van de opleidingen en de klanttevredenheid over de opleidingscheques en het Vlaams opleidingsverlof. Conclusie: het systeem van de Vlaamse opleidingsincentives is meer arbeidsmarktgericht geworden, met een ruim opleidingsaanbod dat transparant staat weergegeven in de  Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Deze bijdrage vat de belangrijkste punten samen.

 

Over het jaarrapport

Het Departement Werk en Sociale Economie maakt jaarlijks een evaluatierapport op. Dat rapport focust op het gebruik van de Vlaamse opleidingsincentives. Die Vlaamse opleidingsincentives zijn:

 • Opleidingscheques
 • Opleidingskrediet
 • Opleidingsverlof

Ook jaarlijks wordt de arbeidsmarktgerichtheid van de opleidingen en de klantentevredenheid voor opleidingscheques en Vlaams opleidingsverlof bekeken.

Driejaarlijks wordt het evaluatierapport uitgebreid met een onderzoek naar:

 • het Vlaams opleidingsverlof (onder meer de evolutie van het gebruik ervan)
 • loopbaangerichte opleidingen (onder meer de inhoud ervan)
 • werkplekleren (onder meer het gebruik ervan)

Het jaarrapport van 2021-2022 bevat bovendien een beleidsrapportering over de mate waarin de doelstellingen van de hervorming van de opleidingsincentives werden behaald.

Opleidingscheques

Opleidingscheques worden sinds 1 september 2020 door DWSE, in samenwerking met Edenred, uitgegeven.

 • In het schooljaar 2020-2021 daalde het gebruik met 37% ten aanzien van het vorige schooljaar, mogelijk door Corona. In het schooljaar 2021-2022 is er een toename van 6,5% in vergelijking met het vorige schooljaar.
 • Het gemiddeld bedrag van een opleidingscheque bedroeg in het schooljaar 2021-2022 € 227,7.
 • De verdeling naar geslacht en scholingsgraad blijft nagenoeg hetzelfde als het schooljaar ervoor: 53% van de goedgekeurde aanvragen is afkomstig van een vrouw, 75% van de gebruikers is middengeschoold en 20% is kortgeschoold.
 • Opleidingscheques worden vooral gebruikt voor basis ICT-opleidingen, opleidingen verpleegkunde en loopbaangerichte opleidingen. 92% van de opleidingscheques worden gebruikt voor opleidingen georganiseerd door CVO, het Hoger onderwijs en SYNTRA.
 • De resultaten van de 2 tevredenheidsenquêtes waren globaal gezien positief. We merken een verbetering in de klantenervaring sinds het eerste werkingsjaar. 80% van de respondenten is tevreden over de manier waarop ze te woord worden gestaan bij contactname met de dienst. 77% is tevreden over de duidelijkheid van de informatie die ze ontvangen.

Opleidingskrediet

Bijna 500 werknemers maken op jaarbasis gebruik van opleidingskrediet. Hoewel het dus een weinig gebruikte maatregel is, nam het aantal dossiers in de privésector wel toe met 40%. Die toename heeft te maken met de bijsturingen aan het opleidingskrediet, de verhoging van de premie en de invoering van de mogelijkheid om het werk met 1/5de te onderbreken.

Opleidingsdatabank

 • Het aantal opleidingen in de opleidingsdatabank blijft stabiel met 7.500 opleidingen.
 • In 2022 werden 200 opleidingen uit de opleidingsdatabank gehaald omdat de opleidingsverstrekker niet meer voldeed aan het kwaliteitskader. Jaarlijks wordt van alle opleidingen uit de opleidingsdatabank gecontroleerd of ze nog voldoen aan de criteria arbeidsmarktgerichtheid.

E-leren

Sinds schooljaar 2020-2021 is de methodiek ‘blended leren’ binnen het Vlaams opleidingsverlof toegelaten. 33 opleidingen ‘blended leren’ zijn in de opleidingsdatabank geregistreerd.

Een registratie van een opleiding als ’blended leren’ is enkel mogelijk als de opleiding georganiseerd wordt via een weloverwogen combinatie van face-to-face leren en afstandsleren en waarbij de opleidingsverstrekker gebruik maakt van een ‘learning management systeem’ (LMS) om het leerproces van de cursisten te evalueren en op te volgen.

Weinig opleidingsverstrekkers beschikken over een LMS. Uit de bevraging blijkt dat de kleine opleidingsverstrekkers het als een drempel zien dat ze over een LMS moeten beschikken om de opleiding als ‘blended leren’ te kunnen registreren.

Vlaams opleidingsverlof

 • Van de gebruikers zijn 62% mannen. Ze situeren zich vooral in de leeftijdscategorie van 25 tot 54 jaar en volgen een opleiding bij een private opleidingsverstrekker. De helft van de gebruikers maakt meerdere jaren gebruik van Vlaams opleidingsverlof.
 • De helft van de werkgevers heeft maar 1 werknemer waarvoor ze een dossier indienen. 66 bedrijven hebben voor meer dan 100 werknemers een dossier ingediend, 4 bedrijven zelfs voor meer dan 1.000 dossiers.
 • Jonge vrouwen nemen 3 keer zoveel deel aan een opleiding hoger onderwijs als jonge mannen.
 • De dienstensector (28%) social profit (21%) en metaalindustrie (18%) hebben de meeste werknemers die gebruik maken van Vlaams opleidingsverlof.
 • Bij de meest gevolgde opleidingen hebben zowel korte, functiegerichte opleidingen hun plaats als intensievere (om)scholingen, taalopleidingen en basis ICT.
 • Sinds de hervorming moet de opleiding niet meer plaatsvinden tijdens de werktijd om recht te geven op Vlaams opleidingsverlof, waardoor er meer opleidingen hoger onderwijs gevolgd worden: hun aandeel steeg van 2% naar 12%. Het aandeel van CVO daalde van 24% naar 15%: niet al hun opleidingen worden als arbeidsmarktgericht beoordeeld.

Bekendheid van Vlaamse opleidingsincentives bij de burgers

Uit een bevolkingsonderzoek blijkt dat de spontane bekendheid bij de beroepsactieve bevolking beperkt is. Als een reeks met opleidingsincentives wordt voorgelegd, dan komt de opleidingscheque als bekendste naar voren, gevolgd door Vlaams opleidingsverlof. Werknemers willen vooral via hun werkgever, VDAB en vakbond geïnformeerd worden over het bestaan van de maatregelen. De website is met stip de plaats waar werknemers informatie zoeken.

Loopbaangerichte opleidingen

Werknemers kunnen na loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding volgen en daarvoor opleidingsincentives inzetten. Hooggeschoolde werknemers die al geïnvesteerd hebben in loopbaanbegeleiding, kunnen daardoor bijkomende financiële ondersteuning krijgen voor de uitvoering van hun persoonlijk ontwikkelplan. Dit leidt tot meer tevreden cursisten die een grotere impact op hun professioneel leven ervaren dan de gemiddelde cursist. Uit het onderzoek blijkt dat die loopbaangerichte opleidingen grotendeels al opgenomen zijn als arbeidsmarktgerichte opleiding in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives.

Beoordelingssysteem van arbeidsmarktgerichtheid

Door de invoering van een systeem dat de arbeidsmarktgerichtheid beoordeelt, werden de opleidingen die recht geven op Vlaamse opleidingsincentives meer arbeidsmarktgericht. Werken aan algemene arbeidsmarktvaardigheden is nieuw in het aanbod.

Het opleidingsaanbod wordt transparant gepubliceerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives, met vermelding van eventuele extra voorwaarden per maatregel, een duidelijke meerwaarde van de hervorming.