Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toewijzing volgens vier pijlers Lokaal toewijzingsbeleid voor sociale woningen

Toewijzing volgens vier pijlers

U (de verhuurder) kunt sociale woningen op vier manieren toewijzen. Dit noemen we de vier pijlers. Een aantal bepalingen gelden in alle pijlers.

Algemene bepalingen (geldig in alle pijlers)

De volgende bepalingen gelden in alle pijlers.

Standaardtoewijzingen (pijler 1)

Pijler 1 staat voor de standaardtoewijzingen van een sociale woning. Hierbij houdt u achtereenvolgens rekening met:

 • de strengere woonbinding (als die er is)
 • de langdurige woonbinding met de gemeente
 • de langdurige woonbinding met het deelgebied of werkingsgebied van de woonmaatschappij (als die er is)
 • het verlenen van mantelzorg aan/het ontvangen van mantelzorg van een of meer personen die wonen in de gemeente waar de toe te wijzen woning ligt
 • de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het centraal inschrijvingsregister

Opgelet: Langdurige woonbinding en chronologie past u toe in alle pijlers behalve pijler 2 .

Opgelet: Kandidaat-huurders die een sterke maatschappelijke, economische of socio-culturele binding hebben met het werkgebied van Vlabinvest apb behouden hun voorrang voor woningen die gedeeltelijk gefinancierd zijn met middelen van het Financieringsfonds of van Vlabinvest apb. Deze voorrang komt voor deze voorrangen uit het Besluit van de Vlaamse Codex Wonen.

Versnelde toewijzingen (pijler 2)

Per werkingsgebied of deelgebied wordt 20% van het aantal toewijzingen voorbehouden voor versnelde toewijzingen.

Opgelet: Voorrang voor langdurige woonbinding geldt niet bij de versnelde toewijzingen. De voorrang voor binding met het Vlabinvest-gebied, geldt wel. Lees meer bij pijler 1.

Toewijzingen aan specifieke doelgroepen (pijler 3)

De toewijzingsraad kan één of meerdere specifieke doelgroepen afbakenen waaraan ze bij voorrang woningen kan toewijzen of waarvoor ze woningen op een adressenlijst kan voorbehouden. Maximaal 1/3 van het totale aantal sociale huurwoningen in een gemeente kunt u zo bij voorrang toewijzen aan of voorbehouden voor specifieke doelgroepen. De afbakening, de motivering, voorrangsregeling en het percentage worden opgenomen in het toewijzingsreglement.

De standaardvoorrangsbepalingen uit pijler 1 gelden ook in pijler 3. U houdt dus ook in pijler 3 rekening met deze standaardvoorrangsbepalingen in de vastgelegde volgorde. U kunt wel afwijken van de chronologische volgorde van de inschrijvingen.

Interne mutatie en bijzondere toewijzingsregels (pijler 4)

Er zijn tot slot voorrangsbepalingen en bijzondere toewijzingsregels voor zittende huurders die verplicht moeten verhuizen.

De volgende kandidaat-huurders krijgen een voorrang:

 1. Sociale huurder die overbezet woont (overschrijding minimale bezettingsnormen technisch verslag)
 2. Sociale huurder die moet verhuizen uit een aangepaste woning of een sociale assistentiewoning omdat de persoon die hier nood aan heeft niet meer in de woning woont
 3. Kandidaat-huurder die een verhaal indiende bij Toezicht en het verhaal is gegrond verklaard
 4. Kandidaat-huurder die moet herhuisvest worden voor de toepassing sociaal beheersrecht, infrastructuurwerken, aanpassing woning aan handicap, verwerving onroerende goederen voor sociaal wonen, …
 5. Sociale huurder die niet meer rationeel bezet woont (en dit is niet te wijten aan meerderjarige personen die in de woning zijn komen wonen) en sociale huurder die verhuist naar een geschikte woning nadat de gezinshereniging plaatsvond
 6. Kandidaat-huurder die in afwachting van de gezinshereniging de wachttijd voor een grote woning heeft doorlopen (voorrang voor kleine woning in afwachting van gezinshereniging)
 7. Sociale huurder van ingehuurde woning wiens hoofdhuurovereenkomst afloopt en die nog woonrecht heeft
 8. Sociale huurder die onderbezet woont
 9. Sociale huurder die moet herhuisvest worden wegens sloop-, renovatie- of aanpassingswerkzaamheden aan de sociale huurwoning of omdat de sociale huurwoning wordt verkocht.

U past de voorrangen 1° tot en met 6° achtereenvolgens toe. Aan de kandidaat-huurders uit 7° tot en met 9° kan u een absolute voorrang verlenen. In het interne huurreglement neemt u op hoe hij de toewijzingen zal toepassen in het geheel van de vier instroommogelijkheden.