Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toewijzingsraad en reglementen Lokaal toewijzingsbeleid voor sociale woningen

Toewijzingsraad en reglementen

De woonmaatschappij neemt het initiatief om een toewijzingsraad op te richten en zit de toewijzingsraad voor. De woonmaatschappij kan beslissen om haar werkingsgebied op te delen in deelgebieden. Dan wordt voor elk deelgebied een toewijzingsraad opgericht.

Wie zetelt in de toewijzingsraad?

In de toewijzingsraad zetelen:

 • alle gemeenten uit het werkingsgebied of deelgebied
 • relevante huisvestingsactoren actief in het werkingsgebied of deelgebied
 • relevante welzijnsactoren actief in het werkingsgebied of deelgebied

Het lokaal bestuur vaardigt personen af om te zetelen in de toewijzingsraad. Dat kunnen ambtenaren, schepenen en/of gemeenteraadsleden zijn.

Wat is de opdracht van de toewijzingsraad?

De toewijzingsraad heeft een beleidsmatige - en een operationele opdracht.

De beleidsmatige opdracht bestaat uit afspraken over (verstrengde) langdurige woonbinding en toewijzingen aan specifieke doelgroepen (voor het toewijzingsreglement) en afspraken over versnelde toewijzing (voor het intern huurreglement van de woonmaatschappij).

De operationele opdracht bestaat uit de praktische uitvoering van de versnelde toewijzingen en de toewijzingen aan doelgroepen. Dit vertaalt zich in het huishoudelijk reglement van de toewijzingsraad.

Totstandkoming definitief toewijzingsreglement

 • Stap 1

  De toewijzingsraad maakt een ontwerptoewijzingsreglement op. De leden streven naar consensus. Is er geen consensus, dan beslist iedere gemeente voor haar grondgebied. Om een langdurige woonbinding met het werkingsgebied of deelgebied in te voeren is er altijd consensus nodig.

 • Stap 2

  De woonmaatschappij bezorgt het ontwerptoewijzingsreglement aan de gemeenten. Het moet niet vooraf naar het lokaal woonoverleg. Dit is geen verplichting, maar mag wel facultatief. De woonmaatschappij informeert de gemeenten ook over de aanpak van de versnelde toewijzingen. Deze beslissing maakt geen deel uit van het toewijzingsreglement.

  De gemeenten kunnen het ontwerptoewijzingsreglement goedkeuren of amenderen. Zij kunnen alleen amenderen voor het eigen grondgebied en alleen voor de langdurige woonbinding of de toewijzing aan doelgroepen. Daarna keurt de gemeenteraad het eventueel geamendeerde toewijzingsreglement goed.

 • Stap 3

  De gemeenten bezorgen het goedgekeurde toewijzingsreglement aan de woonmaatschappij die de goedgekeurde toewijzingsreglementen integreert in het definitieve toewijzingsreglement.

 • Stap 4

  Als het toewijzingsreglement een doelgroep bevat die niet opgenomen is in de wettelijke lijst(opent in nieuw venster), bezorgt de woonmaatschappij het toewijzingsreglement, het doelgroepenplan en het administratieve dossier met een beveiligde zending aan de minister op het adres van Wonen in Vlaanderen. Dat kan op: regelementen.toewijzing.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Lees meer informatie bij pijler 3.

  De minister beschikt over een termijn van 45 kalenderdagen om het toewijzingsreglement geheel of gedeeltelijk te vernietigen als hij het in strijd acht met de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten ervan of met het algemeen belang. De minister kan de termijn eenmalig verlengen met 15 kalenderdagen.

  De minister bezorgt de vernietigingsbeslissing met een beveiligde zending aan de woonmaatschappij. Ook wanneer de minister geen beslissing heeft genomen tot (gedeeltelijke) vernietiging, zal Wonen in Vlaanderen de woonmaatschappij daarover per e-mail informeren.

 • Stap 5

  De verhuurder integreert de bepalingen uit het toewijzingsreglement in het intern huurreglement en bezorgt het intern huurreglement aan de toezichthouder via hun portaal. Dit gebeurt ook wanneer het toewijzingsreglement geen nieuwe doelgroep bevat en geen vernietigingstoezicht vereist.

  Het toewijzingsreglement kan bepalen vanaf welke datum het in werking treedt. Hou bij deze datum rekening met de tijd die de woonmaatschappij nodig heeft om alles te integreren in het intern huurreglement en om het intern huurreglement te bezorgen aan de toezichthouder. De woonmaatschappij kan dit pas doen als alle gemeentes het toewijzingsreglement goedgekeurd hebben. Hou als er vernietigingstoezicht nodig is, ook rekening met de tijd die de minister nodig heeft om het vernietigingstoezicht uit te oefenen.