Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wonen in Eigen Streek Beleidsprioriteit 1: De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden

Wonen in Eigen Streek

Wonen in Eigen Streek (WIES) wil lokale besturen in de duurste Vlaamse gemeenten een instrument geven om de minder kapitaalkrachtige, plaatselijke bevolking te helpen bij het verwerven van een eigen woning.  

We geven u de grote krachtlijnen van deze nieuwe regeling. Opgelet: het ontwerpbesluit is nog niet definitief, het decreet wel.

Regelgevend traject

Op 21 juni 2023 heeft het Vlaams Parlement het decreet over WIES aangenomen. Het decreet is dus definitief en is op 4 augustus gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Intussen keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit op 14 juli 2023 en 29 september 2023 principieel goed. Het uitvoeringsbesluit wordt nu nog voorgelegd aan de Raad van State. Het ontwerpbesluit is dus nog niet definitief; dit wordt verwacht dit najaar.

Het decreet en uitvoeringsbesluit zijn nu nog niet in werking. We houden u hiervan op de hoogte.

Wat is Wonen in Eigen Streek (WIES)?

Hieronder leest u de grote krachtlijnen van Wonen in Eigen Streek (WIES).

 1. Eigen keuze via gemeentelijk reglement

Gemeenten kiezen zelf om via een gemeentelijk reglement in te stappen in het nieuwe systeem van WIES. De lijst van deze gemeenten wordt zesjaarlijks vastgesteld door de Vlaamse Regering (telkens 1 jaar voor de gemeentelijke legislatuur), waarbij o.m. rekening wordt gehouden met de mediaanprijzen van woningen in het Vlaams Gewest.

De lijst van gemeenten is opgenomen in het ontwerpbesluit.(PDF bestand opent in nieuw venster)

 1. Werken via overdrachtsvoorwaarden

In de gemeenten die opteren voor WIES, kunnen overdrachtsvoorwaarden gelden voor volgende gronden en de daarop opgerichte woningen:

 1. nieuwe verkavelingen die tenminste vijf loten bevatten;
 2. nieuwe groepswoningbouwprojecten en nieuwe appartementsgebouwen die ten minste vijf woongelegenheden bevatten;
 3. een antimisbruikbepaling tegen het opsplitsen van projecten.

De overdrachtsvoorwaarde zal van toepassing zijn voor het volgende percentage: minimaal 40% voor ‘publieke gronden’ en minimaal 20% en maximaal 40% voor ‘private gronden’, telkens verminderd met het percentage voor de verwezenlijking van een sociaal of geconventioneerd woonaanbod.

De overdrachtsvoorwaarde houdt in dat gronden en de daarop opgerichte woningen slechts overgedragen kunnen worden aan personen die:

 1. tijdens een periode van tien jaar voorafgaand aan de datum van de overdracht minstens vijf jaar onafgebroken hebben gewoond in de gemeente of de aangrenzende (Vlaamse) gemeente van het project in kwestie;
 2. voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot het onroerend bezit en inkomen, die blijk geven van een minder kapitaalkrachtige situatie (bepaald door een besluit van de Vlaamse Regering);
 3. en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

Het ontwerpbesluit verduidelijkt nu de inkomens- en eigendomsvoorwaarde (het bovenstaande punt 2):

 • Inkomen

Het gezamenlijk belastbaar inkomen op jaarbasis moet minstens 12.078 euro zijn en mag voor een alleenstaande niet hoger zijn dan 53.145 euro. Voor een koppel ligt de bovengrens op 77.301 euro, per persoon ten laste komt er 4.831 euro bij. Deze bedragen zijn dezelfde inkomensgrenzen als voor koopwoningen van Vlabinvest.

 • Eigendom

Wie in de aangekochte woning gaat wonen, mag op geen enkele manier een andere eigendom hebben of moet deze binnen het jaar na het verlijden van de akte van de hand doen.

 1. Financiële tussenkomst

De WIES-gemeente verleent een verplichte financiële tussenkomst in de waarde van de grondaandelen, die de WIES-koper in eigendom verwerft, ten belope van minstens 50% van de schattingsprijs. De gemeente kan ook zelf de grond verwerven.

Deze financiële tussenkomst wordt gewaarborgd in alle gevallen van overdracht van eigendom. In alle gevallen waarin de WIES-koper de WIES-grond en/of WIES-woning overdraagt aan een derde, dient de WIES-koper de financiële tussenkomst terug te betalen aan de gemeente, gebaseerd op de schattingsprijs van de grondaandelen bij overdracht.

De WIES-koper heeft gedurende 20 jaar een bewoningsverplichting. Indien daaraan niet wordt voldaan, moet er een vergoeding betaald worden aan de WIES-gemeente.