Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wonen in Eigen Streek Beleidsprioriteit 1: De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden

Wonen in Eigen Streek

Wonen in Eigen Streek wil lokale besturen in de duurste Vlaamse gemeenten een instrument geven om de minder kapitaalkrachtige, plaatselijke bevolking te helpen bij een woningaankoop. Deze regeling geldt sinds 27 januari 2024.

Bij het Grondwettelijk Hof werden twee beroepen ingesteld tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van 23 juni 2023 over wonen in eigen streek. Het Grondwettelijk Hof besliste bij beschikking van 14 februari 2024 om beide zaken samen te voegen. Deze procedures hebben geen schorsende werking en hebben dus momenteel geen impact op bestaande en nieuwe WIES-regelingen.

Gemeente kiest zelf voor Wonen in Eigen Streek

Gemeenten kiezen zelf om via een gemeentelijk reglement in te stappen in Wonen in Eigen Streek (WIES). De Vlaamse Regering stelt zesjaarlijks de lijst van gemeenten vast (telkens 1 jaar voor de gemeentelijke legislatuur), waarbij ze onder andere rekening houdt met de mediaanprijzen van woningen in het Vlaams Gewest.

Bekijk de huidige lijst van WIES-gemeentes in de Vlaamse Codex.(opent in nieuw venster)

Voorwaarden voor gronden/woningen en kandidaat-kopers

WIES-gemeentes kunnen overdrachtsvoorwaarden laten gelden voor bepaalde gronden en de daarop gebouwde woningen. Alleen personen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen zo een grond en de daarop gebouwde woning kopen.

Financiële tussenkomst voor koper (en bijhorende verplichtingen)

De WIES-gemeente geeft de koper een financiële tussenkomst via grondaandelen, voor minstens 50% van de schattingsprijs. De gemeente kan ook zelf de grond verwerven.

Daartegenover staan een aantal verplichtingen voor de koper:

  • Als de koper de WIES-grond en/of WIES-woning overdraagt aan een derde, moet hij/zij/hun de financiële tussenkomst terugbetalen aan de gemeente. Dit wordt gebaseerd op de schattingsprijs van de grondaandelen bij overdracht.
  • De koper moet de woning 20 jaar lang bewonen. Als de koper hieraan niet voldoet, moet hij/zij/hun een vergoeding betalen aan de WIES-gemeente.

Contact

Vragen over Wonen in Eigen Streek kunt u richten tot johan.baeten@vlaanderen.be.

WIES-reglementen

De gemeenteraad van Malle keurde op 28 maart 2024 het gemeentelijk reglement over Wonen in Eigen Streek goed. Bekijk het document hier.(PDF bestand opent in nieuw venster)