Gedaan met laden. U bevindt zich op: Artikel 135 Nieuwe gemeentewet toepassen (optreden bij acuut gevaar) Beleidsprioriteit 2: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

Artikel 135 Nieuwe gemeentewet toepassen (optreden bij acuut gevaar)

Als lokaal bestuur moet u optreden bij acuut gevaar. In noodsituaties gaat de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op basis van artikel 3.12 van de Vlaamse Codex Wonen(opent in nieuw venster) niet snel genoeg. In die nauwkeurig vastgelegde procedure is het immers niet mogelijk om een besluit te nemen zonder een advies van Wonen in Vlaanderen, ook niet onder druk van de omstandigheden.

Wat moet u weten over de procedure 'optreden bij acuut gevaar'?

Om in dringende situaties snel te kunnen ingrijpen en de nodige bewarende maatregelen te kunnen nemen, kan de burgemeester kiezen voor de toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet. Hij kan hierbij alle maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht, zoals een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten, een onbewoonbaarverklaring,… . De burgemeester treedt hier op als orgaan van de gemeente en er is geen sprake van gedeelde bevoegdheid met het Vlaamse gewest.

In de handleiding woningkwaliteitsbewaking(opent in nieuw venster) voor lokale besturen leest u meer over de stappen in deze procedure.(opent in nieuw venster)

Deze mogelijkheid is voorbehouden voor de situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is. De burgemeester kan uitsluitend die maatregelen nemen die nodig zijn om de vastgestelde acute gevaren te verhelpen. De maatregelen moeten bovendien in verhouding staan tot de vastgestelde risico’s.