In het kader van de wijzigingen aan het verkooprecht vanaf 01/01/2022 dooft de meeneembaarheid geleidelijk uit.

Deze meeneembaarheid dooft geleidelijk aan uit om volledig afgeschaft te worden met ingang van 1 januari 2024.

Voorwaarden om nog te kunnen genieten van de meeneembaarheid

 • De authentieke akte van aankoop van de nieuwe woning moet gebeuren uiterlijk 31/12/2023.
 • De authentieke akte van de eerste aankoop moet gebeurd zijn voor 1/1/2022. Op die manier wordt ook de instroom in meeneembaarheid beperkt.

Combinatie met het verlaagd tarief voor de enige, eigen woning

Een combinatie tussen het 3% tarief (tarief enige, eigen woning) of het 1% tarief (tarief enige eigen woning met verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie) en de meeneembaarheid is uitgesloten.

Tijdens de overgangsperiode kunnen kopers er wel voor opteren om het (oude) 6% of 5% tarief voor de enige, eigen woning toe te passen, in combinatie met meeneembaarheid. Concreet geldt tot en met 31 december 2023 voor een enige eigen woning als overgangsmaatregel de keuze:

 • ofwel kiest u voor de nieuwe tarieven (3% en 1%), zonder meeneembaarheid;
 • ofwel kiest u voor de oude tarieven (6 en 5%), met meeneembaarheid.

Ook het nieuwe algemeen tarief van 12 procent kan u nog gedurende 2 jaar combineren met de meeneembaarheid.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden voor elke koper apart beoordeeld. Enkel wie aan alle voorwaarden voldoet kan van de meeneembaarheid genieten. De medekoper die er niet aan voldoet, kan niet genieten van het voordeel.

 • De koper is een natuurlijk persoon (geen vennootschap of vzw).
 • De aankoop en verkoop moet zuiver zijn. Er moet dus een echte prijs worden betaald.
 • Er zijn verkooprechten betaald op woning 1.
 • Woning 1 en 2 liggen in het Vlaamse Gewest. Dat geldt ook voor bouwgrond.

Twee soorten meeneembaarheid

Meeneembaarheid door teruggaveMeeneembaarheid door verrekening
De nieuwe woning of bouwgrond wordt aangekocht voor de verkoop van de eerste woning.De nieuwe woning of bouwgrond wordt aangekocht na de verkoop van de eerste woning.
De koper moet in een periode van 18 maanden voorafgaand aan de aankoop van de nieuwe woning zijn hoofdverblijfplaats hebben of hebben gehad in de eerste woning.De koper moet in een periode van 18 maanden voorafgaand aan de verkoop van de eerste woning daar zijn hoofdverblijfplaats hebben of hebben gehad.
De verkoop van de eerste woning moet plaatsvinden binnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning. Wanneer de nieuwe woning een nog op te richten woning op een bouwgrond is, bedraagt deze termijn 5 jaar.

De aankoop van de nieuwe woning of bouwgrond moet plaatsvinden binnen de 2 jaar na verkoop van de eerste woning.

De nieuwe woning moet tot hoofdverblijfplaats dienen van de kopers

 • binnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning
 • binnen de 5 jaar na aankoop van de bouwgrond
De koper moet er zijn hoofdverblijfplaats vestigen binnen de 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) te rekenen vanaf datum registratie van de authentieke akte.

De Vlaamse Belastingdienst controleert 3 maanden voor het verstrijken van de deadline of de koper effectief op het nieuwe adres is gedomicilieerd. Als dat niet het geval is, dan verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief om de koper te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.

Ook bij de aankoop van een bouwgrond, een onroerend goed dat na verbouwing tot woning kan worden bestemd of een nieuwbouwwoning (indien het verkooprecht op de grondwaarde wordt geheven), kunt u van meeneembaarheid genieten.

Bedrag

Het in mindering te brengen bedrag kan wel nooit meer bedragen dan 14.500 euro, dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het maximale in mindering te brengen bedrag wordt bepaald in verhouding tot het aandeel in de nieuw aangekochte woning die de natuurlijke persoon verkrijgt.

Als u gebruik wil maken van de meeneembaarheid, moet u rekening houden met volgende beperkingen:

Procedure

De Vlaamse Belastingdienst berekent en int het verkooprecht. Zij gaan na of u aan alle voorwaarden voor de meeneembaarheid voldoet.

Contacteer uw notaris voor:

 • de voorwaarden en beperkingen
 • de correcte berekening van de termijnen (begin- en einddatum)
 • de vereiste vermeldingen in de notariële akte

De aanvraag van de meeneembaarheid door teruggave zal uw notaris bij de verkoop van uw woning doen. Voor meer info kunt u bij uw notaris terecht.

Gevolgen van het niet voldoen aan de voorwaarden tot behoud van het gunstregime

Als u de verbintenis om uw hoofdverblijfplaats tijdig te vestigen in het aangekochte goed niet nakomt, verliest u dit gunstregime. In dat geval zijn er aanvullende rechten verschuldigd en een belastingverhoging van 20 procent op deze aanvullende rechten.

Veelgestelde vragen