Gedaan met laden. U bevindt zich op: CPT-projectoproep 2022

CPT-projectoproep 2022

De oproep voor CPT-projecten, die de Vlaamse overheid subsidieert ter uitvoering van het beleidskader ‘Clean Power for Transport’, stond open tot 15 september 2022. In 2022 richt de oproep zich op laadinfrastructuur voor personenwagens, bestelwagens en vracht.

Oproep afgesloten

De oproep voor CPT-projecten, die de Vlaamse overheid subsidieert ter uitvoering van het beleidskader ‘Clean Power for Transport’, stond open tot 15 september 2022. De oproep is nu afgesloten.

Lees zeker de toelichting

Uitgebreide informatie over de voorwaarden, termijnen, omvang van de steun, berekeningswijze, wijze van indienen en beoordelingswijze van de projectoproep vindt u terug in de toelichting. We raden aan om de toelichting eerst grondig door te nemen vooraleer u het aanvraagformulier invult. U vindt het aanvraagformulier terug in de toelichting.

Hier vindt u het ministerieel besluit(PDF bestand opent in nieuw venster) dat aan de basis ligt van deze call. Verder kunt u ook nog de laadstrategie(PDF bestand opent in nieuw venster) en de CPT-visie 2030(PDF bestand opent in nieuw venster) raadplegen.

Welke laadinfrastructuur komt in aanmerking?

 • Het gaat om de uitrol van (semi-)publieke laadinfrastructuur voor normaal en hoog vermogen voor elektrische personenwagens en bestelwagens op plaatsen die niet behoren tot het publiek domein of behoren tot het publieke domein, waarbij de privaatrechtelijke rechtspersoon een zakelijk recht heeft op een deel van het publiek domein of in parkeergebouwen die behoren tot het publiek domein.
  Concreet denken we hierbij aan parkings van supermarkten, parkeergebouwen, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen, tankstations …
 • Bijkomend ondersteunen we ook laadinfrastructuur voor bestelwagens die niet publiek toegankelijk is, voor zover ze wordt gebruikt om stadskernen emissievrij te beleveren. Dit beperkt zich niet enkel tot centrumsteden.
 • Deze oproep richt zich ook specifiek op (semi-) publieke & niet publieke laadinfrastructuur voor hoog vermogen voor elektrische vrachtwagens.

Met normaal vermogen bedoelen we laadpalen met een vermogen tot en met 22 kW. Met hoog vermogen bedoelen we laadpalen met een vermogen van boven 22kW. De laadpunten moeten uitgerust zijn met standaard connectoren (type 2 en type Combo 2).

Meer informatie in de toelichting.

Omvang steun

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro. Daarmee kunnen investeringen worden vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur en dit aan 20% van de kosten met een maximum van 1.000 euro per gerealiseerde charge point equivalent (CPE).

Let op! Voor de berekeningswijze van de steun en eventuele correcties daarop verwijzen we u door naar de toelichting. Voor emissievrije belevering van stadskernen en vracht wordt er een andere berekeningswijze gehanteerd.

Voorwaarden

Voor de subsidiëring van (semi-) publieke laadpunten zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

Opgelet! Voor de andere categorieën gelden andere of aanvullende voorwaarden. Deze vindt u terug in de toelichting.

 • De laadpunten zijn minstens 10 uur per dag publiek toegankelijk. Ook in het weekend. Tijdens die periode moeten alle gebruikers van een elektrische wagen of bestelwagen die kunnen opladen.
 • Alle gebruikers van elektrische voertuigen kunnen er via een ad-hoc oplaadmogelijkheid laden, zonder dat een contract moet worden gesloten met de betrokken elektriciteitsleverancier of exploitant.
  Concreet betekent dit dat je aan de laadpaal kan laden zonder laadpas. Je regelt de betaling dan via een betaalterminal, een QR-code, een app of sms.
 • Aan de laadpunten kan geladen worden met de meest gangbare laadpassen en de prijzen moeten marktconform zijn.
 • De laadpunten worden voorzien van groene stroom.
  Dit kan bijvoorbeeld door eigen voorziening zoals door een PV-installatie of door een energiecontract met groenestroomleverancier.
 • Bij het plaatsen en de uitbating van de oplaadpunten wordt rekening gehouden met het ‘do not significantly harm’ (DNSH) principe.
 • De informatie over de laadpunten, zoals locatie, vermogen en toegankelijkheid wordt in open dataformats en via open data-uitwisselingsprotocollen ter beschikking gesteld aan Eco-movement.

Termijnen

De projectoproep volgt volgend schema

 1. Projecten worden ingediend ten laatste op 15 september 2022.
 2. Het Departement MOW beoordeelt de projecten en doet een voorstel m.b.t. de selectie van projecten die ondersteund kunnen worden.
 3. De minister beslist over de te subsidiëren projecten.
 4. De geselecteerde projecten worden in een kennisgeving bekendgemaakt (naar verwachting in november).
 5. De projecten vangen ten laatste 3 maanden na de kennisgeving aan (een afwijking is mogelijk mits afdoende motivatie).
 6. De projecten worden afgerond maximaal 24 maanden na de kennisgeving. De projectuitvoerder voorziet in een eindrapport.

Enkel projecten die gerealiseerd worden in het Vlaamse Gewest nà de goedkeuring van de aanvraag (d.i. de kennisgeving) komen in aanmerking voor de projectsubsidies.

Meer info over welke kosten in rekening gebracht kunnen worden, vindt u terug in de toelichting.

Beoordeling

Meer informatie over de wijze van beoordelen en indienen, vindt u terug in de toelichting. Kijk daarvoor naar de categorie die van toepassing is op uw project. Het is belangrijk de juiste categorie te raadplegen. De verschillende categorieën hanteren verschillende voorwaarden en beoordelingswijzen.