Gedaan met laden. U bevindt zich op: CPT-projectoproep voor innovatieve laadsystemen

CPT-projectoproep voor innovatieve laadsystemen

Deze projectoproep is specifiek gericht op pilootprojecten voor innovatieve laadsystemen. Het gaat hier dus niet om projecten waarmee traditionele laadpalen worden uitgerold op privaat of openbaar domein.

Welk soort projecten komen in aanmerking?

De projecten moeten verkennend en innovatief van aard zijn, maar het is wel de bedoeling om de projecten na afloop op te schalen. In de subsidiefase gaat het over pilootprojecten, die een beperkte schaal hebben. Ze worden uitsluitend gesubsidieerd als ze complementair met of aanvullend zijn op wat met eerdere CPT-projectoproepen werd gefinancierd en wat via de concessies voor normale laders en snelladers zal worden uitgerold.

Enkel projecten die gerealiseerd worden in het Vlaamse Gewest na de sluiting van de oproep komen in aanmerking.

Enkel de kosten die gemaakt zijn na het bericht van kennisgeving van de selectie komen in aanmerking voor de berekening van de projectsubsidies.

Gemaakte kosten en gedane betalingen van vóór de kennisgeving van de selectie kunnen op geen enkele manier in rekening worden gebracht. Voorbereidende stappen, zoals het aanvragen van een vergunning of toestemming, kunnen wel al gezet worden.

De projecten hebben een maximale looptijd van 2 jaar, te rekenen vanaf de kennisgeving van de selectie van het project.

Als indiener van het project gaat u ermee akkoord om ten laatste in 2026 deel te nemen aan een onderzoek naar het gebruik van de laadsystemen. De noodzakelijke data worden ter beschikking gesteld.

Uw projectvoorstel moet betrekking hebben op 1 van de 5 thema’s hieronder. Uiteraard zijn ook projectvoorstellen welkom die betrekking hebben op meerdere thema’s.

Deze laadsystemen vallen onder artikel 4, punt 1 van het ministerieel besluit.
Laadsystemen op bedrijfsparkings zijn uitgesloten. Deze laadsystemen vallen onder artikel 4, punt 2 van het ministerieel besluit.
Laadsystemen op bedrijfsparkings zijn uitgesloten. Deze laadsystemen vallen onder artikel 4, punt 3 van het ministerieel besluit.
Laadsystemen op bedrijfsparkings zijn uitgesloten. Deze laadsystemen vallen onder artikel 4, punt 4 van het ministerieel besluit.
Deze laadsystemen vallen onder artikel 4, punt 5 van het ministerieel besluit.

Subsidiebedrag

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro. Daarmee kan maximaal 40% van de uitgaven worden vergoed.

Welke kosten komen in aanmerking?

 • kosten voor projectwerking en onderbouwing
 • investeringskosten.

De investeringen moeten duidelijk betrekking hebben tot de laadsystemen. Het kan daarbij zowel gaan over de ontwikkeling, plaatsing en aansluiting van de laadsystemen, maar ook om de slimme aansturing en balancering ervan.

Welke kosten komen niet in aanmerking?

 • investeringen die geen betrekking hebben tot de laadsystemen zelf (bv. voertuigen, batterijen, zonnepanelen …)
 • kosten voor grondwerken die niet rechtstreeks nodig zijn voor het plaatsen van de laadpaal
 • kosten voor het aanbrengen van signalisatie en de (her)aanleg van parkeerplaatsen.

Enkel de kosten die gemaakt zijn na het bericht van kennisgeving van de selectie komen in aanmerking voor de berekening van de projectsubsidies.

Termijnen

Als u een projectvoorstel wil indienen, moet u rekening houden met deze termijnen:

 1. U dient uw project ten laatste op 23 oktober 2023 in.
 2. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid) beoordeelt de projecten en doet een voorstel m.b.t. de selectie van projecten.
 3. De minister beslist over de projecten die in aanmerking komen voor een subsidie.
 4. De geselecteerde projecten worden bekendgemaakt (naar verwachting eind 2023).
 5. De projecten worden afgerond maximaal 24 maanden na de kennisgeving. De projectuitvoerder voorziet in een eindrapport.

Beoordeling

De projecten die voldoen aan de voorwaarden vermeld in het ministerieel besluit worden beoordeeld op basis van:

 • inhoudelijke kwaliteit
 • kostprijs
 • innovatiepotentieel of oplossend vermogen.

Uw projectaanvraag indienen

U moet uw aanvraag via e-mail indienen naar cpt.subsidieaanvraag@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Dat doet u door het formulier(Word bestand opent in nieuw venster) volledig en correct in te dienen en alle gevraagde informatie aan te leveren.

 • Stap 1

  Informatie over uw project

  Aanvragen die omwille van onduidelijke of onvolledige informatie niet beoordeeld kunnen worden, komen niet in aanmerking voor steun.
  • De start- en opleverdatum van het project. Hou er rekening mee dat u een realistische einddatum voor oplevering opgeeft. De opleverdatum geldt ook als indienmoment van het eindrapport.
  • Een beschrijving van het voorwerp en de locatie van het project.
  • Een plan van aanpak met een duidelijke timing.
  • Een beschrijving van het belang en de (op termijn) beoogde effecten.
  • Informatie over de laadsystemen en de wijze van exploitatie.
  • Gegevens over de aanvrager en zijn activiteiten, en over de projectpartners.
  • Een inschatting van de totale projectkosten en de gevraagde subsidie.
 • Stap 2

  Voeg de juiste bijlagen toe

  Uw aanvraag wordt pas als volledig beschouwd als u het aanvraagformulier samen met alle gevraagde bijlagen hebt ingediend.

  Bij het formulier moet u de volgende bijlagen voorzien:

 • Stap 3

  Onderteken het formulier

  U ondertekent het formulier digitaal met een geavanceerde handtekening. Dat kan bijvoorbeeld met ‘Adobe Sign’.

 • Stap 4

  Dien uw projectvoorstel in via e-mail

  Tot slot stuurt u het ondertekende aanvraagformulier samen met alle bijlagen in één mail naar cpt.subsidieaanvraag@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  ​​​​​

Ministerieel besluit

De subsidies zijn er ter uitvoering van het beleidskader ‘Clean Power for Transport’. Bekijk het ministerieel besluit(PDF bestand opent in nieuw venster) dat aan de basis ligt van deze oproep.

Contact

Met vragen kunt u terecht op het e-mailadres cpt.subsidieaanvraag@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).