Vlaams actieplan intelligente transportsystemen (ITS)

Illustratie Smart Mobility

Naast het bestaand Europees wetgevend kader dat richting geeft, werd ook op Vlaams niveau een visiedocument en actieplan uitgewerkt voor intelligente transportsystemen (ITS). In het ITS-actieplan werd een visie uitgewerkt over hoe deze technologische innovaties te stimuleren en op een geharmoniseerde en maatschappelijk verantwoorde manier uit te rollen. Deze visie werd opgebouwd rond vijf waarden: duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid/sociale inclusie, intelligentie.

Met het 'multimodaal strategisch Vlaams actieplan intelligente transportsystemen', dat als tijdshorizon 2030-2050 heeft, willen we "de manier veranderen waarop Vlaanderen zich verplaatst". Het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zal intelligente transportdiensten definiëren en implementeren in samenwerking met andere overheidsinstellingen, de privésector en de academische wereld.

Het ITS-actieplan geeft richting aan de weg die we moeten inslaan, maar weerspiegelt niet wat vandaag de dag al wordt besteed aan intelligente transportsystemen.

Clusters

Binnen het ITS-actieplan werden zes clusters gedefinieerd.

ITS-projecten

ITS-projecten zijn projecten met als kernthema 'intelligente systemen waarin informatie- en communicatietechnologie wordt toegepast, op het gebied van het vervoer over alle modi, met inbegrip van infrastructuur, voertuigen en gebruikers, en in het verkeers- en mobiliteitsbeheer, alsook de interfaces tussen de verschillende vervoerswijzen.'

Enkele voorbeeldprojecten: