Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies aan gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolroutes op gemeentewegen

Subsidies aan gemeenten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolroutes op gemeentewegen

In 2021-2022 kon u als gemeente een subsidie aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolroutes op gemeentewegen verbeteren. De subsidie is gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen. Momenteel is het niet mogelijk om een subsidie aan te vragen.

Maatregelen die u wil uitvoeren op gewestwegen of op kruispunten van een gemeente- met een gewestweg komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Subsidieaanvragen momenteel niet mogelijk

De deadline voor het aanvragen van deze subsidie was 1 november 2022. De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken blijft ondertussen inzetten op subsidies voor o.a. veilige fietsinfrastructuur en veilige schoolomgevingen.

Schoolroute

Een schoolroute:

 • ligt op het grondgebied van de gemeente.
 • eindigt waar de schoolomgeving van de school begint (zelfs al is die schoolomgeving niet aangevraagd voor de subsidie in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid van de schoolomgeving).
  • de schoolroute ligt buiten een straal van 100 meter rond een schooltoegang, of voorbij het eerste kruispunt aan beide zijden als dat verder ligt dan 100 meter.
 • wordt gebruikt door verschillende scholieren, te voet of met de (brom)fiets op het woon-schooltraject, tijdens de uren die voorafgaan aan de opening van de school of scholen en/of die volgen op de sluiting van de school of scholen.
  • De keuze van de schoolroute(s) moet gemotiveerd worden.

Een schoolroute kan verschillende schoolomgevingen bedienen en een schoolomgeving kan op zijn beurt aansluiten op verschillende schoolroutes.

Aanvrager

De gemeente vraagt de subsidie aan en is opdrachtgever voor de projecten.

Projecten die in aanmerking komen

 • De projecten liggen langs een schoolroute.
 • De focus ligt op het veiliger maken van de schoolroute voor kwetsbare weggebruikers.

De projecten moeten worden uitgevoerd binnen de 12 maanden nà de dag van beslissing tot toekenning van de subsidie.

Raadpleeg zeker de Fietssubsidiewijzer.(opent in nieuw venster) Zo ontdekt u welke subsidie u voor de aanleg van fietsinfrastructuren kunt aanvragen.

De subsidies worden niet toegekend voor grotere herinrichtingsprojecten (zoals bedoeld in artikel 29 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid(opent in nieuw venster)): denk aan werken om fietspaden op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk aan te leggen of te herwerken. Markeringen en signalisatie bij die projecten komen wel in aanmerking.

Tips en richtlijnen

Wil u een subsidie aanvragen om schoolroutes in uw gemeente verkeersveiliger te maken? Lees dan zeker de tips en richtlijnen in verband met de subsidieaanvraag en projecten in uw gemeente.

Gesubsidieerde kosten

Kosten die in aanmerking komen

 • Materiaal- en plaatsingskosten
  • verkeerssignalisatie (overal)
  • infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid op de schoolroute verhogen (exclusief op fietspaden van het BFF).
 • Het plaatsen en instellen van trajectcontrole (systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten) ​​​​op gemeentelijke wegen (zowel hardware als software)​​​​
 • Huurovereenkomsten van maximaal 3 opeenvolgende jaren voor de hardware van scan- en beloningssystemen komen éénmalig in aanmerking voor subsidie.

Let op: handhavingssystemen die u met behulp van deze subsidie hebt aangekocht, kunnen niet ingezet worden in het kader van GAS-snelheid (gelet op voorwaarde 3 van artikel 29quater van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer)

Om de kosten te kunnen inbrengen voor de subsidie, mogen de werken pas nà de goedkeuring van de subsidieaanvraag van start gaan.

Kosten die niet in aanmerking komen

 • Toezichtkosten
 • Kosten gemaakt voor voorbereidende werkzaamheden (opmaak projectdossier, vergaderingen, analyses, studies en onderzoeken …)
 • In geval van scan- en beloningssystemen voor fietsers en/of voetgangers:
  • Algemene instapkosten
  • Software en software-onderhoud
  • Infovergaderingen
  • Toezicht
  • Eventuele beloningen
 • Kosten voor de (her)aanleg van fietspaden op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.

Subsidieaanvraag

U kunt als gemeente per kalenderjaar één subsidieaanvraag indienen voor één of meerdere schoolroutes op uw grondgebied. U moet uw aanvraag vóór het einde van het lopende jaar indienen. Houd er rekening mee dat de subsidieaanvragen behandeld worden in de volgorde waarin ze volledig en conform zijn binnengekomen.

Een gemeente kan 5 schoolroutes aanvragen vóór de afloop van de subsidie op 1 november 2022. Zodra een gemeente meer dan 40 vestigingsplaatsen van scholen op zijn grondgebied heeft, kan per schijf van 20 schoolvestigingen een extra route aangevraagd worden. Dat leidt tot het volgende overzicht van het aantal schoolroutes die per gemeente aangevraagd kan worden:

Gemeente

Maximale aantal schoolroutes

Antwerpen

23

Gent

14

Brugge

9

Kortrijk

8

Leuven

7

Aalst

7

Hasselt

6

Roeselare

6

Sint-Niklaas

6

Mechelen

6

Genk

6

Alle andere Vlaamse gemeenten

5

U krijgt als gemeente de mogelijkheid om het aantal schoolroutes dat u kunt aanvragen te spreiden over de 2 kalenderjaren (2021 en 2022), waarbij u één aanvraag per kalenderjaar mag indienen. Bekijk de tips en richtlijnen bij veiligheidsmaatregelen voor schoolroutes voor meer informatie over dit aanvraagmechanisme.

Algemeen principe: goedkeuring vóór de werken van start gaan

Subsidies voor veilige schoolroutes op gemeentewegen kunt u strikt gezien enkel aanvragen voor werken die nog moeten worden uitgevoerd. Houd er in dat geval rekening mee dat de werken niet van start mogen gaan vóór de datum van de toekenning van de subsidie.

Procedure

 • Stap 1

  Bereid uw aanvraag goed voor

  Om te bepalen welke routes u op de woon-schoolverplaatsingen in uw gemeente het best aanpakt, moet u een doordachte keuze maken. Die keuze moet u bij uw subsidieaanvraag ook motiveren met elementen uit bv. het gemeentelijke mobiliteitsplan, fietsplan, een schoolroutekaart met knelpunten of ongevallendata.

  Zorg ervoor dat de goedkeuring van uw aanvraag kan gebeuren vóór de werken van start gaan.

  Bekijk de tips en richtlijnen om uw aanvraag goed voor te bereiden.

 • Stap 3

  Vul uw subsidieaanvraag in

  De subsidieaanvraag bevat minstens de volgende informatie:

  1. omschrijving van het project
  2. kostenraming
  3. voorziene start- en einddatum van de werken
  4. akkoord van de domeinbeheerder op het domein van wie de werken worden uitgevoerd, als dat niet de gemeente zelf is (het Agentschap Wegen en Verkeer kan hier geen domeinbeheerder zijn)
  5. gemeenteraadsbeslissing of de beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot aanvraag van de subsidie
  6. overzichtelijk plan op schaal waarop duidelijk aangegeven is welke scholen (inclusief hun toegangen) en schoolroute(s) deel uitmaken van het project en waar de geplande maatregelen voor de schoolroute(s) zullen worden uitgevoerd
  7. motivering voor de keuze van de geselecteerde schoolroute(s)
   1. Met een motivering maakt u als gemeente duidelijk welk belang de keuze voor die bepaalde route(s) heeft om de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen te verhogen. Hiervoor kan o.m. gebruik gemaakt worden van het gemeentelijke mobiliteitsplan, het fietsplan, de schoolroutekaart met knelpunten, ongevallendata, enz. Ook een beschrijving van de lokale verkeersveiligheidsproblematiek op de schoolroute kan bijdragen aan uw motivering.
  8. gegevens van de aanvrager, met inbegrip van het rekeningnummer waarop de subsidie moet worden gestort
  9. verklaring op erewoord: geef daarbij aan of er voor het project al dan niet al een andere subsidie is toegekend of wordt aangevraagd.
 • Stap 4

  Stuur het formulier naar het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

  Stuur het ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen naar subsidies.veilige.schoolroutes@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  Let op: u kunt problemen ondervinden bij het verzenden en ontvangen van het aanvraagformulier. Daarom kunt u uw aanvraagdossier (aanvraagformulier + bijlagen) het best inpakken in een versleuteld zipbestand. Dat kunt u daarna als bijlage bij uw e-mail sturen.

  U ontvangt daarna een automatische ontvangstbevestiging. Pas wanneer u effectief zo’n bevestiging ontvangt, is uw aanvraag goed aangekomen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Ondervindt u problemen met deze werkwijze of het formulier zelf? Stuur dan een mail naar subsidies.veilige.schoolroutes@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

 • Stap 5

  Uw subsidie wordt toegekend

  Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken onderzoekt vervolgens uw dossier. Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de subsidievoorwaarden, beslist de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken of de subsidie wordt toegekend (op voorwaarde dat er beschikbare middelen zijn in de begroting).

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen, met een maximaal subsidiebedrag van 100.000 euro (inclusief btw) per schoolroute.

Als een project voor een schoolroute meer dan 200.000 euro kost, wordt het gesubsidieerde bedrag toch beperkt tot 100.000 euro.

Uitbetaling

Na toekenning van de subsidie wordt al een eerste schijf van 50% van het subsidiebedrag uitbetaald. De tweede schijf volgt op basis van de afrekening van de kosten. Op basis van die finale afrekening bepaalt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken het saldo van de subsidie en betaalt het departement uit.

De bewijsstukken van die kosten en de finale afrekening van het project moet u uiterlijk 3 maanden na de uitvoering van het project bezorgen aan het departement.

Het eigenlijke saldo van de subsidie wordt dus bepaald op basis van de reële afrekening, aangezien er een verschil kan zijn met wat initieel geraamd werd. Let wel, de uiteindelijke subsidie mag niet meer dan 10% boven de subsidie liggen die op basis van de raming bepaald is. Per schoolroute mag de subsidie nooit het maximumbedrag van 100.000 euro overschrijden.

Terugvordering

Het project moet uitgevoerd zijn binnen de 12 maanden na de toekenning van de subsidie. Nadien krijgt u als lokaal bestuur 3 maanden de tijd om de afrekening op te sturen. Als u 15 (12+3) maanden na datum van goedkeuring nog geen afrekening hebt bezorgd aan het departement, vordert het departement de subsidie die al is uitbetaald terug.