Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dierentuin: erkenningsaanvraag

Dierentuin: erkenningsaanvraag

Definitie

Een dierentuin is een inrichting die meer dan 7 dagen per jaar voor het publiek toegankelijk is en waar levende dieren gehouden en tentoongesteld worden die niet op de lijst van gedomesticeerde dieren (bijlage 1) staan. Voorbeelden zijn dierenparken, safariparken, dolfinaria, aquaria en gespecialiseerde verzamelingen.

Volgende inrichtingen zijn volgens de definitie geen dierentuin:

 • circussen
 • rondreizende tentoonstellingen
 • handelszaken voor dieren
 • inrichtingen die landbouwdieren houden voor productiedoeleinden en deze tentoonstellen aan het publiek
 • dierenparken die enkel dieren uit de lijst van gedomesticeerde dieren en lijst van frequent gehouden soorten hebben met maximum 5 soorten uit bijlage 2
 • inrichtingen met maximum vijf aquaria en een totaal watervolume van minder dan 5.000 liter.
 • opvangcentra voor wilde dieren, op voorwaarde dat het om tijdelijke opvang gaat, met het oog op de revalidatie van de dieren en hun herintroductie in het wild.

Dierentuinen moeten de wettelijke voorschriften naleven m.b.t. huisvesting en uitrusting, verzorging van de dieren, hygiëne en diergeneeskundige begeleiding. Ze moeten de bezoeker informeren over het educatief programma en meewerken aan gecoördineerde internationale kweek- en uitwisselingsprogramma’s voor de betrokken diersoorten.

Voor het houden van dieren in dierentuinen gelden specifieke minimumnormen, die zowel rekening houden met het welzijn van het dier als met de boodschap aan het publiek.

Erkenningsaanvraag

Dierentuinen moeten erkend zijn. De voorwaarden waaraan de erkenningsaanvraag moet voldoen zijn beschreven in art. 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2018.

Formulieren

Erkenningsaanvraag dierentuin(Word bestand opent in nieuw venster)
Overeenkomst contractdierenarts dierentuin(Word bestand opent in nieuw venster)

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de dieren die worden gehouden:

 • wanneer de verzameling zoogdieren, vogels of reptielen bevat: 250 euro
 • wanneer de verzameling uitsluitend andere dieren dan zoogdieren, vogels of reptielen bevat: 125 euro

Het bedrag wordt gestort op rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 van Departement Omgeving met mededeling ‘Erkenning dierentuin’.

Aanvraagdossier

Het aanvraagdossier bestaat uit:

 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • een overzichtsplan van de dierentuin met de afmetingen van elk dierenverblijf en met de functie van de verschillende lokalen
 • het collectieplan
 • een kopie van het contract met een erkende dierenarts
 • het betalingsbewijs van 125 of 250 euro.

Het dossier bezorgt u:

Via e-mail naar
dierenwelzijn@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Of met de post aan:
Departement Omgeving
Dierenwelzijn Vlaanderen
Koning Albert II-laan 15 bus 548,
1210 Brussel

Procedure

 • Als de aanvraag ontvankelijk is, krijgt u hiervan bevestiging.
 • Dierenwelzijn Vlaanderen voert dan een onderzoek uit.
 • Na het onderzoek wordt het dossier aan de minister voorgelegd.
 • De minister beslist over de erkenning binnen 180 dagen nadat het volledige dossier door de dienst Dierenwelzijn werd ontvangen.

De minister weigert de erkenning als niet voldaan is aan de erkenningsvoorwaarden. De minister kan op elk ogenblik de erkenning van een dierentuin intrekken of schorsen wanneer niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan.

Controle en sancties

Dierenwelzijn Vlaanderen voert geregeld controles uit in dierentuinen. Bij overtredingen wordt een proces-verbaal opgesteld. De minimumboete bedraagt 640 euro.

Bij zware overtredingen of herhaalde inbreuken, kan een dierentuin worden geschorst voor bepaalde tijd. Dit betekent dat na de schorsing de dierentuin zijn activiteit terug kan starten.

Bij de intrekking van de erkenning kunnen de activiteiten daarentegen niet opnieuw worden opgestart tenzij een volledig nieuwe erkenningsaanvraag gebeurt.

Overzicht erkende dierentuinen