Verplichte scheiding van afvalwater en regenwater

In Vlaanderen is het in bepaalde gevallen verplicht om

  • het afvalwater apart te lozen in de riolering
  • en het regenwater af te koppelen van de riolering.
    Als het niet mogelijk is om het regenwater te hergebruiken, te laten infiltreren in de grond of tijdelijk op te slaan, mag het ook geloosd worden in de regenwaterafvoer van het gescheiden rioleringsstelsel.

Wanneer is scheiding van afvalwater en regenwater verplicht?

  • Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwing van een woning. Daarvoor geldt de ‘Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater’.
  • Als er in de straat een gescheiden rioolstelsel is. Of uw straat al een gescheiden riolering heeft, kunt u navragen bij uw rioolbeheerder. Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de scheiding tussen het afvalwater en het regenwater alleen verplicht als er daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.

Bij renovatie of heraanleg van de riool in uw straat, zult u dus verplicht worden om uw regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in uw straat zijn uitgevoerd. Bij elke ingreep aan uw woning, of wanneer u de tuin opnieuw aanlegt, bekijkt u daarom best of u het regen- en afvalwater kan scheiden. Zo voorkomt u bijkomende kosten in de toekomst.

In bepaalde gevallen is ook een regenwaterput voor die woningen verplicht.

Publicaties

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

Het Vlaamse gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen bij de bouw van een woning een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit. De publicatie geeft aan architecten een antwoord op de meest voorkomende vragen. De gids is ook gericht op een breder publiek, zoals aannemers, loodgieters,

Slim omgaan met regenwater. Nieuwe regelgeving voor bouwers en verbouwers

Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater. Elke constructie of verharding groter dan 40m² moet aan de verordening voldoen. De folder vat de grote lijnen van de nieuwe richtlijnen samen.

Veelgestelde vragen

Contact

U kunt terecht bij de technische dienst of de rioolbeheerder van uw gemeente met vragen over:

  • gescheiden lozing van afvalwater en regenwater
  • aansluiting op de riolering
  • eventuele subsidie voor het uitvoeren van de werken.