Zuivering van het afvalwater

Waterzuivering in Antwerpen
© Jan Van der Perre

Voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater zijn het Vlaamse Gewest, de gemeenten én de waterverbruikers verantwoordelijk. Dat betekent:

  • dat u verplicht bent om, op uw kosten, aan te sluiten op de riolering (als die er ligt)
  • dat u, als er geen riolering ligt, uw afvalwater zelf moet zuiveren vóór het geloosd wordt.

Op het zoneringsplan van de gemeente staat welke maatregelen u moet nemen voor de afvoer van uw afval- en regenwater.

Voor vragen over riolering kunt u terecht bij uw rioolbeheerder (opent in nieuw venster). Dat kan uw gemeente zijn, maar ook een andere beheerder, die door uw gemeente aangesteld werd. U kan er ook navragen of u verplicht bent een septische put (opent in nieuw venster) te plaatsen.

De gemeentelijke rioleringen monden uit in grote collectoren. Die voeren grote hoeveelheden afvalwater af naar een rioolwaterzuiveringsstation. In de zuiveringsstations wordt het afvalwater in verschillende stappen biologisch gezuiverd totdat de kwaliteit voldoende is om het te lozen in een waterloop. De nv Aquafin (opent in nieuw venster)staat in voor de uitbouw en de exploitatie van die bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen.

Keuring van privériolering

Sinds 1 juli 2011 is bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw afvoerleidingen voor afval- en/of regenwater, een keuring van de privériolering verplicht. Met privériolering wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Scheiden van afvalwater en regenwater

In Vlaanderen is het in bepaalde gevallen verplicht om afvalwater en regenwater te scheiden. Regenwater mag dan niet in de afvalwaterriool terechtkomen. Voor het regenwater zijn er dan verschillende mogelijkheden:

  • hergebruik van regenwater
  • laten infiltreren in de grond
  • tijdelijke opslag
  • lozen in de regenwaterafvoer van het gescheiden rioleringsstelsel (als dat er is).

Wanneer is scheiding van afvalwater en regenwater verplicht? Dat hangt af van het bouwjaar van uw woning en van het rioleringsstelsel in uw straat.

Publicaties

Veelgestelde vragen