Waterafvoer en riolering

Waterafvoer en riolering

Elk huishouden produceert afvalwater. Denk maar aan het water van de sanitaire installatie, uit de keuken, van de wasmachine, ... In heel Vlaanderen moet het huishoudelijk afvalwater gezuiverd worden.

Het afvalwater en het regenwater moeten ook goed afgevoerd worden.

Zuivering van het afvalwater

Voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater zijn het Vlaamse Gewest, de gemeenten én de waterverbruikers verantwoordelijk. Dat betekent:

  • dat u verplicht bent om, op uw kosten, aan te sluiten op de riolering (als die er ligt)
  • dat u, als er geen riolering ligt, uw afvalwater zelf moet zuiveren vóór het geloosd wordt.

Op het zoneringsplan van de gemeente staat welke maatregelen u moet nemen voor de afvoer van uw afval- en regenwater.

Voor vragen over riolering kunt u terecht bij uw rioolbeheerder. Dat kan uw gemeente zijn, maar ook een andere beheerder, die door uw gemeente aangesteld werd. U kan er ook navragen of u verplicht bent een septische put te plaatsen.

De gemeentelijke rioleringen monden uit in grote collectoren. Die voeren grote hoeveelheden afvalwater af naar een rioolwaterzuiveringsstation. In de zuiveringsstations wordt het afvalwater in verschillende stappen biologisch gezuiverd totdat de kwaliteit voldoende is om het te lozen in een waterloop. De nv Aquafin staat in voor de uitbouw en de exploitatie van die bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen.

Keuring van privériolering

Sinds 1 juli 2011 is bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw afvoerleidingen voor afval- en/of regenwater, een keuring van de privériolering verplicht. Met privériolering wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Scheiden van afvalwater en regenwater

In Vlaanderen is het in bepaalde gevallen verplicht om afvalwater en regenwater te scheiden. Regenwater mag dan niet in de afvalwaterriool terechtkomen. Voor het regenwater zijn er dan verschillende mogelijkheden:

  • hergebruik van regenwater
  • laten infiltreren in de grond
  • tijdelijke opslag
  • lozen in de regenwaterafvoer van het gescheiden rioleringsstelsel (als dat er is).

Wanneer is scheiding van afvalwater en regenwater verplicht? Dat hangt af van het bouwjaar van uw woning en van het rioleringsstelsel in uw straat.

Publicaties

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

Het Vlaamse gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen bij de bouw van een woning een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit. De publicatie geeft aan architecten een antwoord op de meest voorkomende vragen. De gids is ook gericht op een breder publiek, zoals aannemers, loodgieters,

Algemeen waterverkoopreglement

Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen.

Veelgestelde vragen