Pesticiden vermijden

Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Ze kunnen de bodem, het water en de lucht vervuilen en maken planten en dieren ziek. Zodra die pesticiden in het milieu terechtkomen, zijn ze nog moeilijk te verwijderen. Werk daarom preventief en gebruik liever geen pesticiden om groen en verhardingen te onderhouden.

Voor particulieren is er een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen met glyfosaat. Ook de verkoop van die middelen aan particulieren is verboden.

Openbare besturen in Vlaanderen mogen al langer geen pesticiden gebruiken. Ook op terreinen die gebruikt worden door kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld kinderen), is het gebruik van pesticiden verboden.

Hoe voorkomen dat u pesticiden moet gebruiken?

Het gebruik van pesticiden kunt u op verschillende manieren voorkomen.

 • Ontwerp uw tuin of terrein zo dat ze zonder pesticiden beheerd kunnen worden.
 • Zorg vervolgens voor een goede aanleg.
 • Zorg voor regelmatig onderhoud.

Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.

Voor terreinbeheerders is er de leidraad ‘Pesticidenvrij Ontwerpen’.

Verbod op verkoop en gebruik van glyfosaat

 • Waarom? Er bestaat onduidelijkheid over de schadelijke gevolgen van glyfosaat voor mens en leefmilieu.
 • Voor wie geldt dit verbod? Dit verbod geldt voor particulieren.
  Enkel professionele gebruikers met een fytolicentie mogen voortaan nog glyfosaat kopen en gebruiken. Bij aankoop en gebruik moet u kunnen aantonen dat u een fytolycentie hebt. Maar ook professionele gebruikers moeten ‘geïntegreerd bestrijden’ en dat dus doen met zoveel mogelijk niet-chemische alternatieven. 
 • Wat is verboden? Het is verboden onkruidverdelgers met glyfosaat te gebruiken in tuinen, op opritten, stoepen, terrassen, andere verhardingen, .... Ook als u nog product op voorraad hebt. Glyfosaat zit onder andere in het middel Roundup. Op het etiket van het product staat of een middel glyfosaat bevat of niet. Is het etiket niet meer goed leesbaar?  Dan kunt u op Fytoweb.be het product opzoeken op naam of nummer.
 • Waar? Het verbod geldt in heel Vlaanderen. Ook in Wallonië is het gebruik van middelen met glyfosaat verboden. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het gebruik ervan verboden voor iedereen.
 • Verkoop ook verboden? Producten met glyfosaat mogen sinds 6 oktober 2018 niet meer verkocht worden aan particulieren.
 • Waarnaartoe met restanten? Alle verpakkingen (ook lege) zijn klein gevaarlijk afval (KGA). U kunt dat afgeven in het recyclagepark.
 • Op Zonderisgezonder.be vindt u meer informatie en veelgestelde vragen over het verbod om glyfosaat te gebruiken.

Bestrijden zonder pesticiden

Op de website zonderisgezonder.be vindt u in de online Bestrijdingsgids:

 • concrete tips om specifieke problemen te voorkomen
 • technieken om zonder pesticiden ongewenste dieren en planten, ziekten en plagen te bestrijden.

Let op, ook zout, azijn, bleekwater en alle andere keukenmiddeltjes zijn pesticiden als je ze gebruikt om onkruid en plagen te bestrijden. Ze veroorzaken verzilting of verzuring van de bodem. Dit schaadt niet alleen het onkruid, maar ook het ander planten- en bodemleven. Geen goed alternatief dus!

Terreinbeheer

Het beheer van openbaar domein in Vlaanderen moet pesticidenvrij gebeuren.

 • Op terreinen die voor openbare diensten worden gebruikt (kinderopvangplaatsen, scholen, parkeerplaatsen, ziekenhuizen en alle terreinen van openbare besturen, …) mogen geen pesticiden gebruikt worden. Ook trottoirs en bermen moeten zonder pesticiden beheerd worden.
 • Op verharde terreinen groter dan 200 vierkante meter of publiek toegankelijke terreinen, zoals private sport- en recreatiedomeinen en grote bedrijfsterreinen, mag er pas in laatste instantie een minimum aan pesticiden ingezet worden, en alleen op gerichte plekken. Bij de (her)aanleg van het terrein is een pesticidentoets verplicht. Zo kan men checken of het ontwerp op een efficiënte manier pesticidenvrij te onderhouden is.
 • Alleen in specifieke gevallen kan er afgeweken worden van het verbod op pesticidengebruik. Die afwijking moet op voorhand aangevraagd worden bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

Drinkwater beschermen

Om het drinkwater in Vlaanderen veilig te stellen, zijn er duidelijke voorwaarden voor pesticidengebruik in waterwingebieden. Dat zijn gebieden waar drinkwater gewonnen wordt uit grondwater.

Waterlopen beschermen: zone van 6 meter

Overal geldt het verbod om binnen een zone van zes meter langs een waterloop pesticiden te gebruiken.

Voor de land- en tuinbouw geldt een specifieke regeling. Zo staat op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel altijd welke bufferzone gerespecteerd moet worden. Meer details vindt u in de ‘Praktijkgids Gewasbescherming’ en op Fytoweb.

Meer informatie

Publicaties

Zonder is gezonder. Zet pesticiden buitenspel!

Pesticiden zijn schadelijk voor de gezondheid en de natuur. De folder bevat tips om een tuin te onderhouden zonder pesticiden, kruiden zonder chemische middelen te bannen van stoep en terras, slakken op een milieuvriendelijke manier te verjagen...

Zonder is gezonder. Zet pesticiden buitenspel in waterwingebied

Pesticiden zijn ontwikkeld om ongewenste planten en dieren te doden, maar een deel ervan dringt in de grond of spoelt weg naar het water. Daardoor komen bepaalde pesticiden en hun afbraakproducten in grote hoeveelheden in het grond- en oppervlaktewater terecht. Die stoffen zijn schadelijk voor mens en milieu op korte én lange termijn. Daarom legt het Vlaamse beleid voor pesticidenreductie de

Pesticidenvrij ontwerpen: leidraad voor ontwerp en aanleg

Sinds 1 januari 2015 beheren alle openbare diensten, zoals de gemeenten, hun terreinen pesticidenvrij. Ook voor bedrijven geldt een beperking op het pesticidengebruik. De leidraad bevat aanbevelingen en tips om pesticidenvrij te beheren en te ontwerpen.

Zonder is gezonder. Zet pesticiden buitenspel in waterwingebied (affiche)

Pesticiden zijn ontwikkeld om ongewenste planten en dieren te doden, maar een deel ervan dringt in de grond of spoelt weg naar het water. Bepaalde pesticiden en hun afbraakproducten komen daardoor in grote hoeveelheden in het grond- en oppervlaktewater terecht. Die stoffen zijn schadelijk voor mens en milieu op korte én lange termijn. De affiche wil sensibiliseren om geen pesticiden te gebruiken.

Zonder is gezonder. Hier parkeer je pesticidenvrij (affiche)

De affiche past in de campagne 'zonder is gezonder' om het gebruik van pesticiden te voorkomen.

Pesticiden in de waterketen 2015 - 2016

Pesticiden en hun afbraakproducten kunnen toxisch zijn voor waterorganismen. Daarom meet de Vlaamse Milieumaatschappij de concentratie van pesticiden en bepaalde afbraakproducten in oppervlaktewater, in het influent en effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) en in bedrijfslozingen. Het rapport bevat de meetresultaten voor 2015 en 2016.