Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondersteuning van renovatie van noodkoopwoningen via OCMW met renteloze noodkooplening

Ondersteuning van renovatie van noodkoopwoningen via OCMW met renteloze noodkooplening

De Vlaamse overheid organiseert regelmatig een projectoproep voor ondersteuning van noodkoopwoningen. 

 • Sedert 1 juli 2023 kunnen projectaanvragen doorlopend ingediend worden.
 • Meer uitleg over de procedure vindt u in het blok ‘Procedure’. 

Voorwaarden

Verplichte partnerschappen

Om een noodkoopproject te laten slagen, moeten er op verschillende domeinen acties ondernomen worden: detectie van mogelijke projecten, technische ondersteuning (screening woning, renovatieovereenkomst, werfopvolging...), sociale ondersteuning, projectbeheer en coördinatie. Het is dan ook aangewezen dat er op lokaal vlak partnerschappen (publiek zowel als privé) worden gezocht.

 • Promotor
  De OCMW’s treden op als promotor. Dat wil zeggen dat ze de initiatiefnemers zijn die de concrete projecten detecteren (de geschikte woningen en eigenaars selecteren, benaderen en begeleiden), lokale samenwerkingsverbanden opzetten en instaan voor de goede werking en eindverantwoordelijke zijn voor de correcte uitvoering van de geselecteerde projecten. Een OCMW kan bepaalde begeleidingstaken in handen leggen van lokale partners met relevante expertise.
 • Energiehuis
  De samenwerking met de Vlaamse Energiehuizen is verplicht. De Energiehuizen staan als onderaannemer van en in samenwerking met de OCMW’s minstens in voor het beheer van de renteloze leningen die door de OCMW’s worden verstrekt in het kader van het renovatieproject. De Energiehuizen worden daarom belast met het toezicht op de correcte terugbetaling van de lening. Dat gebeurt in nauw overleg met het OCMW. Voor hun medewerking in dit kader ontvangen de Energiehuizen een afzonderlijke vergoeding van 322 euro (te indexeren) per verstrekte noodkooplening.

 • Bouwverantwoordelijke
  Om het bouwproces efficiënt te laten verlopen, is het aangewezen dat een bouwverantwoordelijke wordt aangesteld. De bouwverantwoordelijke staat in voor het uitwerken, doen uitvoeren en het technisch beheer van de beoogde werkzaamheden, zoals de aanstelling van ontwerper en aannemers, de controle op de uitvoering van de werken...De profielvereisten waaraan een bouwverantwoordelijke minstens moet voldoen, worden beschreven in de tekst van de projectoproep.

Beoordelingscriteria

 • Alle ontvankelijke steunaanvragen worden door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap individueel getoetst aan volgende criteria:
  • de kwaliteit van het plan van aanpak en de projectplanning;
  • de deskundigheid en opgedane kennis van de promotor en de betrokken partners met betrekking tot energetische renovatie van noodkoopwoningen, evenals de manier waarop de samenwerking tussen de partners wordt georganiseerd.
 • Per projectoproep kan een gewicht toegekend worden aan elk van deze criteria. Per projectoproep kan ook een minimaal te behalen score worden vastgelegd.
 • Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap maakt vervolgens een rangschikking op van alle aanvragen met per aanvraag een gemotiveerd advies.
 • De steun wordt door de minister toegekend aan de best gerangschikte projecten die minstens de minimumscore behaalden, tot de budgettaire enveloppe voor de oproep is opgebruikt.
 • Bekijk zeker de volledige tekst van de projectoproep hieronder bij Regelgeving. Die tekst omvat meer detailinformatie over de beoordelingscriteria (en hun gewichten), de minimumscore die moet behaald worden evenals over de rapporteringsvereisten.

Opvolging en begeleiding

De projecten worden opgevolgd door een stuurgroep. Deze stuurgroep zal onder andere volgende zaken opvolgen: de voortgang van de projecten, de goede verwerking van gegevens, de impactevaluatie van elke projectoproep, de kennisuitwisseling tussen de verschillende partnerschappen.

Procedure

 • Sedert 1 juli 2023 is gestart met een doorlopend aanvraagsysteem(opent in nieuw venster) van noodkoopleningen. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden tot en met 31 oktober van het kalenderjaar.
 • Een steunaanvraag wordt kan enkel worden ingediend voor minstens 10 noodkoopwoningen.
 • Steunaanvragen gebeuren steeds digitaal, via het door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap beschikbaar gestelde webformulier.
 • Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap beoordeelt in eerste instantie de ontvankelijkheid van de aanvragen aan de hand van volgende criteria.
  • De aanvrager is een OCMW
  • Het OCMW werkt samen met het lokale energiehuis, dat instaat voor het beheer van de leningen
  • De aanvraag
   • werd ingediend op de daarvoor voorziene formulieren
   • is volledig ingevuld
   • aanvraag werd tijdig ingediend
  • De renteloze kredietlijn wordt enkel aangewend voor het verstrekken van renteloze leningen voor de renovatie van de noodkoopwoningen.
 • Onvolledige steunaanvragen leiden tot onontvankelijk verklaring van het project en worden bijgevolg niet verder beoordeeld.
 • Binnen de maand na ontvangst van de steunaanvraag wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht van het al of niet ontvankelijk zijn van de aanvraag.
 • De ontvankelijke dossiers worden vervolgens door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap beoordeeld, op basis van volgende criteria:
  • De kwaliteit van het plan van aanpak en de projectplanning;
  • De deskundigheid en opgedane kennis van de promotor en de betrokken partners met betrekking tot energetische renovatie van noodkoopwoningen, evenals de manier waarop de samenwerking tussen de partners wordt georganiseerd
 • De steun wordt door de administrateur-generaal toegekend.

Regelgeving