Er loopt op dit ogenblik geen projectoproep. De laatste oproep stond stond open tot en met 15 november 2022. De regelgevende teksten vindt u hieronder bij Regelgeving.

Meer uitleg over de projectoproep.

Definitie ‘noodkoopwoning'

Een ‘noodkoopwoning’ is een woning die

 • uitsluitend door 1 of meer en hun inwonende gezinsleden (die met de noodkopers een gemeenschappelijke huishouding voeren) als hoofdverblijfplaats gebruikt wordt (zoals blijkt uit de inschrijvingen in het bevolkingsregister)
 • én die gekenmerkt wordt door structurele problemen op het vlak van veiligheid, gezondheid en/of kwaliteit
 • én waaraan belangrijke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd:
  • die gericht zijn op een verbetering van de energieprestaties, gecombineerd met structurele en bouwfysische ingrepen
  • én die tot doel hebben om de woning te laten beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit, vermeld in artikel 3.1 van de Vlaamse codex Wonen,
  • én waarvan de financiering via een marktconforme lening aanleiding zou geven tot afbetalingsproblemen voor de eigenaar-bewoner(s), aangetoond in een solvabiliteitsonderzoek door het OCMW.

Steun voor de noodkoper

Renteloze lening

Noodkopers zijn huishoudens die deels uit noodzaak (door een gebrek aan degelijke en betaalbare private en sociale huurwoningen) een kwalitatief minderwaardige woning aangekocht hebben, zonder de mogelijkheid er financiële middelen in te investeren om de woning op een goed kwaliteitsniveau te brengen, met onder meer hoge energiefacturen tot gevolg. Door gebrek aan voldoende eigen middelen en solvabiliteit vallen deze eigenaars ook systematisch uit de boot bij renovatiepremies of stadsvernieuwingssubsidies.

Om hieraan te verhelpen wordt er een renteloze lening tot 50.000 euro voorzien per noodkoopwoning. Gelet op de omvang van die doelgroep (naar schatting 4% van de woningeigenaars), de specifieke financieringsbehoefte van die doelgroep, is er een formule met een ‘bulletfinanciering’, waarbij het geleende bedrag in principe op het einde in 1 keer wordt terugbetaald zonder vaste termijn.

Ontzorging

 • Elke wordt maximaal ontzorgd.
 • Elke noodkoper wordt begeleid gedurende het volledige bouwproces (woningscreening, selectie van de ontwerpers en de aannemers, opmaken renovatie-overeenkomst, werfopvolging, projectbeheer, ...).
 • Dit resulteert ook in verbeteringen aan de woonkwaliteit en de woonveiligheid.

Binnen elk project wordt een bouwverantwoordelijke aangesteld die het bouwproces begeleidt. Het Energiehuis staat in voor de correcte opvolging van de renteloze leningen en maakt gebruik van haar kennis en expertise inzake energetische renovatie.

Steun voor het OCMW

De Vlaamse overheid doet periodiek projectoproepen naar OCMW’s voor projecten voor de energetische renovatie van noodkoopwoningen in het Vlaamse Gewest. Bij goedkeuring van een projectvoorstel van een OCMW’s kunnen ze een renteloze kredietlijn bekomen van maximaal 1.800.000 euro, waarmee ze dan op hun beurt renteloze leningen aan noodkopers kunnen verstrekken. Dit gebeurt in samenwerking met het lokale energiehuis, dat instaat voor het beheer van de leningen.

Samenwerking mogelijk

OCMW’s kunnen samenwerken in 1 project en werken hiervoor samen met hun Energiehuis.
In dat geval duiden zij een ‘OCMW-lastnemer’ aan die het project coördineert en de eindverantwoordelijkheid voor het project draagt. Binnen een project wordt er gestreefd naar een collectieve aanpak.

Steun voor Energiehuizen en lokale besturen