Gedaan met laden. U bevindt zich op: Renteloze lening voor noodkopers

Renteloze lening voor noodkopers

Noodkopers zijn huishoudens die deels uit noodzaak een kwalitatief minderwaardige woning aangekocht hebben, zonder de mogelijkheid er financiële middelen in te investeren om de woning op een goed kwaliteitsniveau te brengen, met onder meer hoge energiefacturen tot gevolg.

Voor die specifieke doelgroep wordt een renteloze noodkooplening ter beschikking gesteld die de mogelijkheid moet bieden om de woning te renoveren. Het gaat over een bulletlening waarbij het geleende bedrag in principe op het einde (of bij verkoop van de woning) in 1 keer wordt terugbetaald.

Voorwaarden

 • De renteloze lening voor een kan enkel worden toegekend aan een noodkoper die op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst niet over een zakelijk recht op andere onroerende goederen dan de noodkoopwoning beschikt. Dit niet voor de geheelheid en evenmin in onverdeeldheid.
 • De lening moet door de noodkoper terugbetaald worden:
  1. wanneer de noodkoper niet meer is ingeschreven in het bevolkingsregister op het adres van de noodkoopwoning
  2. wanneer de noodkoper alleen of samen met de andere noodkopers van dezelfde noodkoopwoning voor de geheelheid of in onverdeeldheid zakelijke rechten verwerft op andere onroerende goederen als gevolg van een overdracht onder levenden
  3. bij overdracht onder levenden van zakelijke rechten op de noodkoopwoning door de noodkoper in het voordeel van derde personen
  4. bij de vestiging onder levenden van zakelijke rechten op de noodkoopwoning door de noodkoper in het voordeel van derde personen
  5. na het verstrijken van een termijn van 20 jaar vanaf de datum van de ondertekening van de leningsovereenkomst tussen het OCMW en de noodkoper.
 • De voorwaarden voor toekenning van de renteloze lening (punten 1 tot en met 4 hierboven) gelden als voorwaarden waaraan de noodkoper moet blijven voldoen gedurende de volledige duurtijd van de lening. Bij niet-naleving wordt de lening opeisbaar.

Voor welke werken?

Voor werken die op het moment van de aanvraag van de renteloze lening in aanmerking komen voor:

 • Mijn VerbouwPremie (vanaf 1 juli 2022), de Vlaamse renovatiepremie (tot en met 30 juni 2022) of een energiepremie van de elektriciteitsdistributienetbeheerder (tot en met 30 juni 2022)
 • de toekenning van Mijn VerbouwLening (tot en met 31 augustus 2022: de Vlaamse Energielening).

De werkzaamheden moeten erop gericht zijn om de woning te doen beantwoorden aan de normen in art 3.1 van de codex Wonen en om de woning energiezuiniger te maken.

Procedure

 • De renteloze lening voor een noodkoper wordt niet uitbetaald aan de noodkoper maar rechtstreeks aan de aannemers van de uitgevoerde werken.
 • De noodkoper kan tijdens de looptijd van de lening een vervroegde gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de lening voorstellen. In het geval van gedeeltelijke terugbetaling kan het OCMW de noodkoper een dossierkost aanrekenen van maximum 25 euro per verrichting en/of een minimum terugbetalingsbedrag bepalen. Indien het OCMW hier gebruik van maakt, dan moet dit in de kredietovereenkomst tussen het OCMW en de noodkoper worden vermeld.
 • Indien na 20 jaar de woning niet vervreemd is, wordt gestart met de afbetaling van de lening. Het OCMW kan met de noodkoper (of de erfgenamen) een afbetalingsplan met vaste maandelijkse schijven overeenkomen.
  • Dit gebeurt op basis van een onderzoek van de terugbetalingscapaciteit van de ontlener.
  • Dit afbetalingsplan loopt in principe voor maximaal 25 jaar voor projecten die kaderen vanaf de 3de call (2022).

Bedrag

De renteloze lening voor een bedraagt vanaf de 3de call (2022) maximaal 50.000 euro per noodkoopwoning.